Vragen Wassenberg over het falen van het Neder­landse aalbe­heerplan


Indiendatum: 8 sep. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het falen van het Nederlandse aalbeheerplan

  1. Kent u het opinieonderzoek dat aantoont dat 79% van de Nederlanders vindt dat de overheid in actie moet komen om de paling van uitsterven te redden en dat 85% voor een stop is op alle palingvisserij? Zo ja, wat is uw reactie op dit opinieonderzoek? [1]
  2. Vindt u dat het uw taak is om te voorkomen dat de paling uitsterft? Zo nee, waarom niet?
  3. Erkent u dat Nederland jaarlijks verantwoordelijk is voor de vangst van honderdduizenden volwassen palingen en van miljoenen glasalen (jonge palingen) die naar zogenaamde ‘kwekerijen’ gaan (waar de uit het wild gevangen glasaaltjes worden vetgemest) en dat Nederland hiermee de grootste palingvisser en -opmester is in de wereld? [2]
  4. Erkent u dat Nederland in de afgelopen jaren méér volwassen palingen is gaan vangen: van 352 ton in 2012 naar 475 ton in 2020? Wat is hierop uw reactie? [3]
  5. Klopt het dat een recente evaluatie van Wageningen Universiteit aantoont dat het Nederlandse aalbeheerplan te weinig resultaten boekt? Zo ja, wat is uw reactie hierop? [3], [4]
  6. Klopt het dat wetenschappers hebben aangetoond dat het huidige vangstverbod van drie maanden per jaar onvoldoende is om de migratie van volwassen palingen naar zee te ondersteunen en dat ICES (International Council for the Exploration of the Seas) daarom adviseert voor een algeheel verbod op alle palingvangst? Zo ja, bent u bereid om in lijn met de wetenschap het vangstverbod van drie maanden tijdelijk uit te breiden naar een jaarrond vangstverbod? Zo nee, waarom niet? [3]
  7. Klopt het dat het succes van terugplaatsen van glasalen in Nederlandse wateren nog nooit is aangetoond en dat ICES adviseert om hiermee te stoppen, aangezien schade bij vangst wel is aangetoond? Zo ja, waarom houdt u vast aan dit beleid? Zo nee, op welke wetenschappelijke bronnen baseert u het Nederlandse beleid? [3], [5]
  8. Wanneer bent u van plan gehoor te geven aan het wetenschappelijke advies van ICES , die pleit voor een algehele stop op de palingvangst (inclusief glasalen) en palingkweek om de soort te redden, gezien de impact Nederland heeft op de paling? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet? [3]
  9. Wat bent u verder voornemens om te doen om de paling voor uitsterven te behoeden?

[1] https://www.ciwf.nl/nieuws/2022/09/nederlanders-willen-stop-op-palingvisserij
[2] https://doi.org/10.17895/ices.advice.7752
[3] https://edepot.wur.nl/556153
[4] https://www.fishsec.org/app/uploads/2021/06/FishSec-eel-closures-report-2021-final.pdf
[5] https://doi.org/10.17895/ices.advice.19902958.v2