Vragen Vestering en Wassenberg over het wederom sluiten van een gedeelte van het Kroon­domein ’t Loo


Indiendatum: 15 sep. 2022

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het wederom sluiten van een gedeelte van het Kroondomein ’t Loo

1. Kent u het bericht ‘Het Kroondomein gaat even dicht, maar “niet omdat de koning wil jagen”'? [1]

2. Heeft u kennisgenomen van de stelling van de koning dat hij maximaal een halve dag per jaar zou jagen, volgens zijn rentmeester?

3. Is de stelling van de rentmeester waar en kunt u die bevestigen en voor uw verantwoording nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarop baseert u zich?

4. Kunt u aangeven waarom grote delen van het Kroondomein ruim drie maanden gesloten worden terwijl de koning daar slechts volgens zijn rentmeester enkele uren zou jagen?

5. Kunt u aangeven waarom uitvoering van het faunabeheerplan in het Kroondomein langdurige sluiting van het gebied zou vereisen of rechtvaardigen, waar dat in alle andere natuurgebieden niet het geval is? Kunt u het verschil duiden op niet mis te verstane wijze?

6. Erkent u dat jacht en/of populatiebeheer de rust van de natuur verstoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe passen jacht en/of populatiebeheer in een natuurgebied, en zeker een met rustgebieden?

7. Erkent u dat de toenmalige minister van LNV in 2021 stelde dat het Kroondomein jaarlijks drie maanden op slot ging vanwege de ‘persoonlijke levenssfeer’ van de koning? Zo ja, bent u het met ons eens dat de persoonlijke levenssfeer geen wettelijke grond biedt tot het sluiten van duizenden hectares van het Kroondomein voor ruim drie maanden tijdens het jachtseizoen? Zo nee, waarom niet? [2]

8. Erkent u dat in 2016 de Koninklijke jachtals reden voor het sluiten van het Kroondomein werd genoemd, zoals te lezen valt uit de nota van LNV? Zo nee, waarom niet? Bent u het met ons eens dat het uitoefenen van de Koninklijke jacht geen belang is dat een grond mocht vormen voor het verlenen van vrijstelling van de openstellingsverplichting die voor iedere andere terreinbeheerder geldt? Zo nee, waarom niet? [2], [3]

9. Bent u het ermee eens dat het sluiten van het Kroondomein tegen de wens van de Tweede Kamer is, gezien de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren uit 2018, die oproept om Kroondomein jaarrond open te stellen? Zo nee, waarom niet? [4]

10. Herinnert u zich dat de Tweede Kamer de koning vorig jaar opnieuw heeft opgeroepen om het Kroondomein jaarrond open te houden? Zo ja, bent u bereid om de koning alsnog te verzoeken het Kroondomein jaarrond open te stellen? Zo nee, waarom niet? [5]

11. Bent u het er mee eens dat de koning onterecht subsidie heeft ontvangen voor de vorige subsidieperiode nu in de begrotingswet voor het ministerie van EZ 2016 uitdrukkelijk bepaald was dat de minister slechts bevoegd was om de Kroondrager te subsidiëren onder dezelfde voorwaarden als die golden voor gesubsidieerden onder de SNVL Gelderland 2016, dus met een openstellingsverplichting?. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de subsidie van vorige periode terug te vorderen?

12. Kunt u aangeven hoeveel natuurbeheersubsidie er wordt verstrekt per hoeveel hectare natuur-en landschapstype en welke concrete activiteiten hiermee worden gesubsidieerd voor de periode van 2022-2027?

13. Kunt u aangeven hoeveel natuurbeheersubsidie er in de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021) werd verstrekt per hoeveel hectare natuur-en landschapstype en welke concrete activiteiten hiermee werden gesubsidieerd? Wat zijn de verschillen in natuurbeheer of/en in de natuur- en landschapsbeheertypen en waarom is er gekozen is voor verschillend beheer en/of verschillende typen?

14. Kunt u aangeven hoeveel subsidie er gaat en ging naar agrarisch natuurbeheer voor hoeveel hectare en welke type agrarisch natuurbeheer en welke concrete activiteiten in zowel de subsidieperiode van 2022-2027, als de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021) hiermee zijn gesubsidieerd?

15. Kunt u aangeven wat de verschillen zijn tussen de huidige agrarische natuurbeheersubsidies en de activiteiten die hiermee ontwikkeld worden en de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021)?

16. Kunt u uitleggen waarom in deze subsidieperiode gebruik is gemaakt van geïndexeerde tarieven, terwijl in de voorafgaande periode gebruik werd gemaakt van niet-geïndexeerde tarieven en wat de budgettaire gevolgen hiervan zijn?

17. Kunt u aangeven wat de exacte directe en indirecte bijdrage is van het Rijk aan de betaling van het Koninklijk jachtdepartement en hoe die te rechtvaardigen is gelet op het ene dagdeel dat de koning zou jagen in het kroondomein? Hoe verhouden de kosten voor de uitvoering van ‘faunabeleid’ zich tot die in bijvoorbeeld de terreinen van Staatsbosbeheer, gerelateerd aan de oppervlakte van het terrein?

18. Kunt u deze vragen beantwoorden binnen de wettelijke termijn of tenminste vóór de behandeling van de begroting van de Koning?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/12/het-kroondomein-gaat-even-dicht-maar-niet-omdat-de-koning-wil-jagen-a4141623

[2] https://www.destentor.nl/apeldoorn/kroondomein-dicht-vanwege-persoonlijke-levenssfeer-koning-willem-alexander-het-wordt-steeds-gekker~ac24ae35/?cb=52b911dc5471fc6dbda9005afdd2f0f5&auth_rd=1

[3] In een nota ‘Subsidiebesluiten voor Kroondomein’ staat: “Er is sprake van afwijkende regelgeving met betrekking tot de openstellingsplicht van het domein. Dit vanwege de Koninklijke jacht.” De nota is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter ondertekening voorgelegd aan de staatssecretaris op 9 maart 2016. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/uit-documenten-blijkt-kroondomein-gesloten-om-koninklijke-jacht

[4] Kamerstuk - 33576-123

[5] https://nos.nl/artikel/2408582-kamer-dringt-opnieuw-bij-koning-aan-hou-kroondomein-het-loo-open

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 25 okt. 2022

1

Kent u het bericht ‘Het Kroondomein gaat even dicht, maar “niet omdat de koning wil jagen”'? 1)

Antwoord

Ja.

2

Heeft u kennisgenomen van de stelling van de koning dat hij maximaal een halve dag per jaar zou jagen, volgens zijn rentmeester?

Antwoord

Ja. Om precies te zijn heeft de rentmeester het volgende gezegd: “Gemiddeld een dagdeel per jaar”.

3

Is de stelling van de rentmeester waar en kunt u die bevestigen en voor uw verantwoording nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarop baseert u zich?

Antwoord

Ik beschik niet over andere informatie dan de berichtgeving.

4

Kunt u aangeven waarom grote delen van het Kroondomein ruim drie maanden gesloten worden terwijl de koning daar slechts, volgens zijn rentmeester, enkele uren zou jagen?

Antwoord

Het niet openstellen van een deel van het gebied is een beheerkeuze. Zoals het kabinet eerder uiteen heeft gezet (Kamerstuk 33 576, nr. 133), komt het beheer van het Kroondomein de Kroondrager toe, en kan de Kroondrager op grond van zijn positie als vruchtgebruiker dit naar eigen inzicht doen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de artikelen 10 en 41 van de Grondwet.

5

Kunt u aangeven waarom uitvoering van het faunabeheerplan in het Kroondomein langdurige sluiting van het gebied zou vereisen of rechtvaardigen, waar dat in alle andere natuurgebieden niet het geval is? Kunt u het verschil duiden op niet mis te verstane wijze?

Antwoord

Het niet openstellen van een deel van het gebied is een beheerkeuze en staat in principe los van het faunabeheerplan. Zoals het kabinet eerder uiteen heeft gezet (Kamerstuk 33 576, nr. 133), komt het beheer van het Kroondomein de Kroondrager toe, en kan de Kroondrager op grond van zijn positie als vruchtgebruiker dit naar eigen inzicht doen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de artikelen 10 en 41 van de Grondwet.

6

Erkent u dat jacht en/of populatiebeheer de rust van de natuur verstoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe passen jacht en/of populatiebeheer in een natuurgebied, en zeker één met rustgebieden?

Antwoord

Alle vormen van menselijke activiteit (zo ook recreatie) in natuurgebieden verstoren de rust, maar niet allemaal in gelijke mate. Populatiebeheer kan worden uitgevoerd op een manier die nauwelijks verstorend werkt.

7

Erkent u dat de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2021 stelde dat het Kroondomein jaarlijks drie maanden op slot ging vanwege de ‘persoonlijke levenssfeer’ van de koning? Zo ja, deelt u de mening dat de persoonlijke levenssfeer geen wettelijke grond biedt tot het sluiten van duizenden hectares van het Kroondomein voor ruim drie maanden tijdens het jachtseizoen? Zo nee, waarom niet? 2)

Antwoord

In de subsidiebeschikking werd ruimte gelaten om een groter gebied af te sluiten dan 1 hectare, indien dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kroondrager werd geacht. Daarnaast geldt, zoals de minister van LNV heeft aangegeven in haar brief van 4 september 2018 (Kamerstuk 33 576, nr. 133): “De openstelling tussen 25 december en 14 september is vast onderdeel van het beheer en, naar de overtuiging van de rentmeester en de raad van beheer van het Kroondomein, essentieel voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van grote hoefdieren en de recreatiemogelijkheden”. Zie ook het antwoord van 20 april 2021 op Kamervragen (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2430) van het lid Sneller.

Zoals het kabinet eerder uiteen heeft gezet (Kamerstuk 33 576, nr. 133), komt het beheer van het Kroondomein de Kroondrager toe, en kan de Kroondrager op grond van zijn positie als vruchtgebruiker dit naar eigen inzicht doen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de artikelen 10 en 41 van de Grondwet.

8

Erkent u dat in 2016 de Koninklijke jacht als reden voor het sluiten van het Kroondomein werd genoemd, zoals te lezen valt uit de nota van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat het uitoefenen van de Koninklijke jacht geen belang is dat een grond mocht vormen voor het verlenen van vrijstelling van de openstellingsverplichting die voor iedere andere terreinbeheerder geldt? Zo nee, waarom niet? 2) 3)

Antwoord

“Koninklijke jacht” werd genoemd in een interne ambtelijke nota van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Opvattingen van ambtenaren in de verstrekte documenten zijn onderdeel geweest van een proces ter voorbereiding op de uiteindelijke besluitvorming. Uiteindelijk is hetgeen in de definitieve besluitvorming terugkomt leidend.

9

Bent u het ermee eens dat het sluiten van het Kroondomein tegen de wens van de Tweede Kamer is, gezien de aangenomen motie van het lid Arissen uit 2018, die oproept om het Kroondomein jaarrond open te stellen? Zo nee, waarom niet? 4)

Antwoord

Nee. Op 3 april 2018 aanvaardde de Tweede Kamer de motie van het lid Arissen. Zoals het kabinet in reactie op die motie uiteen heeft gezet (Kamerstuk 33 576, nr. 133), komt het beheer van het Kroondomein de Kroondrager toe, en kan de Kroondrager op grond van zijn positie als vruchtgebruiker dit naar eigen inzicht doen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Voor het kabinet is er geen grond invloed uit te oefenen op specifieke keuzes die in het kader van het beheer van het Kroondomein zijn gemaakt. Het kabinet heeft aangegeven om die reden de motie van het lid Arissen niet te kunnen uitvoeren.

10

Herinnert u zich dat de Tweede Kamer de koning vorig jaar opnieuw heeft opgeroepen om het Kroondomein jaarrond open te houden? Zo ja, bent u bereid om de koning alsnog te verzoeken het Kroondomein jaarrond open te stellen? Zo nee, waarom niet? 5)

Antwoord

Zoals het kabinet eerder uiteen heeft gezet (Kamerstuk 33 576, nr. 133), komt het beheer van het Kroondomein de Kroondrager toe, en kan de Kroondrager op grond van zijn positie als vruchtgebruiker dit naar eigen inzicht doen, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de artikelen 10 en 41 van de Grondwet (zie ook de brief als reactie van het kabinet op de motie Arissen (Kamerstuk 33 576, nr. 133)).

11

Deelt u de mening dat de koning onterecht subsidie heeft ontvangen voor de vorige subsidieperiode, nu in de begrotingswet voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2016, uitdrukkelijk bepaald is dat de minister slechts bevoegd was om de Kroondrager te subsidiëren onder dezelfde voorwaarden als die golden voor gesubsidieerden onder de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) Gelderland 2016, dus met een openstellingsverplichting? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de subsidie van vorige periode terug te vorderen?

Antwoord

De subsidie is terecht verleend. De Tweede Kamer is op 30 juni 2022 door de minister geïnformeerd over de uitkomst van de bezwaarprocedure (Kamerstuk 35 925-I, nr. -15). Ook de beslissing op bezwaar dateert van 30 juni 2022.

12

Kunt u aangeven hoeveel natuurbeheersubsidie er wordt verstrekt per hoeveel hectare natuur-en landschapstype en welke concrete activiteiten hiermee worden gesubsidieerd voor de periode van 2022-2027?

Antwoord

De subsidie natuur- en landschapsbeheer bedraagt maximaal € 513.935,- per jaar, oftewel maximaal € 3.083.613,- over het hele subsidietijdvak. Deze bedragen zijn inclusief de verschillende aanvullende bijdragen (monitoringsbijdrage, voorzieningenbijdrage en schapenbijdrage). Aan deze subsidie zijn de volgende activiteiten gekoppeld:

beheersubsidie voor het in stand houden van de in het berekeningsformulier genoemde natuur- en landschapsbeheertypen. De meest geschikte wijze van in stand houden wordt bepaald door de subsidieontvanger;

monitoringsbijdrage: vergoeding voor het uitvoeren van metingen en het vastleggen van de ontwikkelingen op het natuurterrein;

voorzieningenbijdrage: vergoeding voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

schapenbijdrage: vergoeding voor het beheer van (bepaalde) natuurbeheertypen middels begrazing met schapen.

Het gaat hier om in totaal 2.874 hectare natuur en 24 hectare landschap. Voor de precieze verdeling per natuurtype verwijs ik u naar de beschikking (Kamerstuk 35 925-I, nr. 14) die naar uw Kamer is gestuurd en het bijgesloten berekeningsformulier bij de beschikking op de aanvraag voor de periode 2022-2027.

13

Kunt u aangeven hoeveel natuurbeheersubsidie er in de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021) werd verstrekt per hoeveel hectare natuur-en landschapstype en welke concrete activiteiten hiermee werden gesubsidieerd? Wat zijn de verschillen in natuurbeheer en/of in de natuur- en landschapsbeheertypen en waarom is er gekozen voor verschillend beheer en/of verschillende typen?

Antwoord

De subsidie natuur- en landschapsbeheer bedroeg voor de periode 2016-2021 maximaal € 568.013,- per jaar, oftewel maximaal € 3.408.078,- over het hele subsidietijdvak. Deze bedragen zijn inclusief de verschillende aanvullende bijdragen (monitoringsbijdrage, voorzieningenbijdrage en schapenbijdrage). Aan deze subsidie zijn voor de verschillende natuurtypes dezelfde activiteiten gekoppeld als in vraag 12 is omschreven.

De totale oppervlakte natuur in de beschikking van 2016-2021 bedroeg 6.296 hectare en de oppervlakte landschap 19 hectare.

Voor de precieze verdeling per natuurtype verwijs ik u naar de oude beschikking (Kamerstuk 35 570-I-14) die naar uw Kamer is gestuurd en het bijgesloten berekeningsformulier bij de beschikking.

Ten opzichte van de vorige subsidieperiode zijn er betrekkelijk kleine wijzigingen doorgevoerd in het natuurbeheerplan van de provincie Gelderland voor 2022, op basis waarvan het beheer wordt gevoerd en subsidie wordt aangevraagd.

De grootste verschillen tussen de twee beschikkingen zitten hem in het slechts gedeeltelijk aanvragen van natuurbeheersubsidie voor droge heide (164 hectare minder in 2022), Dennen-, eiken- en beukenbos (1.488 hectare minder in 2022) en droog bos met productie (1.754 hectare minder in 2022).

Dat het totale subsidiebedrag voor het natuurbeheer slechts met een beperkt bedrag is afgenomen, komt doordat de vergoedingen voor specifieke natuurtypen landelijk in sommige gevallen (percentueel) fors zijn verhoogd. Zo is de beheersubsidie voor droog bos met productie toegenomen van € 4,46 per hectare tot € 33,51 per hectare. Voor de overige natuurbeheertypen geldt een gemiddelde stijging van 29%. Dit komt primair door de volgende drie zaken:

Hogere normkosten van het benodigde beheer.

De vergoeding in het natuurbeheersubsidiestelsel is landelijk toegenomen van een dekking van 75% van de normkosten, tot 84% van de normkosten. Hierdoor hoeft niet langer 25% van de genormeerde kosten zelf gedragen te worden, maar nog slechts 16%.

De subsidie voor de periode 2022-2027 is gebaseerd op geïndexeerde bedragen. De indexering bedraagt over de gehele periode 3,36%. Dit is gebruikelijk bij de SNL. In de periode 2016-2021 was hier geen budget voor beschikbaar, waardoor dit niet heeft plaatsgevonden.

14

Kunt u aangeven hoeveel subsidie er gaat en ging naar agrarisch natuurbeheer voor hoeveel hectare en welke type agrarisch natuurbeheer en welke concrete activiteiten in zowel de subsidieperiode van 2022-2027, als de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021) hiermee zijn gesubsidieerd?

Antwoord

In de periode 2016-2021 werd voor het pakket droge dooradering op 87,65 hectare maximaal € 136.917,- subsidie toegekend en voor het pakket natte dooradering op 57,10 hectare maximaal € 85.307,- subsidie.

Voor de periode 2022-2027 bedraagt de subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer maximaal € 246.573,79 per jaar voor 160,27 hectare droge dooradering. Hierbij heeft een verschuiving plaatsgevonden, waardoor het gehele aangevraagde agrarisch natuurareaal in 2022 onder droge dooradering valt.

Bij het agrarisch natuurbeheer gaat het om het realiseren van een leefgebied door het uitvoeren van bepaalde activiteiten op landbouwgronden. Elk jaar dient een minimale oppervlakte leefgebied (de zogenaamde “min”) gerealiseerd te worden. Er is ook een maximale subsidiabele oppervlakte (de zogenaamde “max”). Er kan niet meer subsidie dan voor de “max” verstrekt worden. Het agrarisch natuurbeheer is flexibel, dat wil zeggen dat er theoretisch elk jaar op een perceel landbouwgrond andere subsidiabele activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

In de periode 2016-2022 heeft het Kroondomein op haar landbouwgronden kruidenrijk grasland, botanisch waardevol grasland, wintervoedselakkers en kruidenrijke akkers gerealiseerd. Daarnaast heeft zij enkele hoogstamboomgaarden in stand gehouden. Het Kroondomein is voornemens dit agrarisch beheer voort te zetten gedurende de periode 2022-2027. Concreet heeft het Kroondomein de volgende activiteiten uitgevoerd c.q. zal zij deze gaan uitvoeren:

Nr. activiteit

Omschrijving activiteit

1

Het in acht nemen van een rustperiode van datum x tot datum y (geen landbouwkundige activiteiten in deze periode)

7

Het gebruik van chemische onkruidbestrijding is beperkt tot maximaal 10% van de oppervlakte van het perceel

9

Een bepaald percentage van de oppervlakte van het perceel bestaat van datum x tot datum y uit één of meerdere toegestane gewassen

17

Het gewas wordt minimaal 1 keer per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd

19

Van datum x tot datum y zijn in transect een bepaald aantal indicatorsoorten uit een lijst van gewenste soorten op de oppervlakte van het perceel aanwezig

22

Jaarlijks is een bepaald minimumpercentage van de elementen gesnoeid

24

Snoei- en/of maaiafval is

In de jaren 2016 en 2017 was aan het realiseren van kruidenrijk grasland ook de onderstaande activiteiten verbonden:

Nr. activiteit

Omschrijving activiteit

2

Geen landbouwkundige activiteiten in de rustperiode (sinds 2018 opgenomen in activiteit 1)

25

Geen beweiding gedurende de rustperiode

In dezelfde periode was:

aan het realiseren van botanisch waardevol grasland ook de activiteit 25 verbonden;

aan het realiseren van wintervoedselakker ook de activiteiten 1 en 2 verbonden;

aan het in stand houden van hoogstamboomgaarden de activiteit 7 verbonden.

De concrete activiteiten komen overeen met de beheerpakketten zoals deze zijn vastgesteld voor het ANLb door BIJ12[1].

15

Kunt u aangeven wat de verschillen zijn tussen de huidige agrarische natuurbeheersubsidies en de activiteiten die hiermee ontwikkeld worden en de voorafgaande subsidieperiode (2016-2021)?

Antwoord

Het Kroondomein heeft aangegeven de benodigde beheermaatregelen voor het realiseren en behouden van kruidenrijk grasland, botanisch waardevol grasland, wintervoedselakkers en kruidenrijke akkers, ook in de periode 2022-2027 voort te zetten. Dit betreft de activiteiten 1, 7, 9, 17, 19, 22 en 24 uit de tabel in antwoord op vraag 14.

16

Kunt u uitleggen waarom in deze subsidieperiode gebruik is gemaakt van geïndexeerde tarieven, terwijl in de voorafgaande periode gebruik werd gemaakt van niet-geïndexeerde tarieven en wat de budgettaire gevolgen hiervan zijn?

Antwoord

Voor de tarieven van de verschillende natuur- en landschapsbeheertypen wordt aangesloten bij de tarieven zoals die door de provincie Gelderland ten behoeve van het begrotingsjaar 2016 (lump sum-aanvraag 2016-2021) respectievelijk het begrotingsjaar 2022 (lump sum-subsidie 2022-2027) zijn vastgesteld. Ten tijde van de lump sum-aanvraag 2016-2021 waren de beschikbare middelen onvoldoende om de tarieven te indexeren. Hierdoor heeft het Kroondomein in de periode 2016-2021 minder subsidie gekregen dan andere aanvragers (in de provincie Gelderland) die dezelfde natuur- en/of landschapsbeheertypen in stand hielden. Voor 2022 bedroeg dit percentage 3,36%. Dat betekent dat de bedragen voor de periode 2022-2027 in totaal met 3,36% zijn verhoogd.

17

Kunt u aangeven wat de exacte directe en indirecte bijdrage is van het Rijk aan de betaling van het Koninklijk jachtdepartement en hoe die te rechtvaardigen is, gelet op het ene dagdeel dat de koning zou jagen in het kroondomein? Hoe verhouden de kosten voor de uitvoering van ‘faunabeleid’ zich tot die in bijvoorbeeld de terreinen van Staatsbosbeheer, gerelateerd aan de oppervlakte van het terrein?

Antwoord

Er is geen Koninklijk jachtdepartement. Binnen het departement Faunabeheer wordt een bedrag geraamd van € 195.000, met name voor het onderhoud van de wegen en de wildrasters, de zogenoemde infrastructurele kosten van Kroondomein Het Loo. Daarnaast wordt een bedrag geraamd van € 92.000 voor de exploitatie van de terreinauto’s en een bedrag van € 16.000 aan materiële uitgaven voor reiskosten, opleidingen, accountantskosten, etc. De formatie van dit departement betreft circa 6 fte. De personeelsuitgaven voor deze zes faunabeheerders bedragen € 495.000. Bij gebrek aan vergelijkbare gegevens is een vergelijking met andere terreinen niet te maken.

18

Kunt u deze vragen beantwoorden binnen de wettelijke termijn of tenminste vóór de behandeling van de begroting van de Koning?

Antwoord

Dat is helaas niet gelukt.

1) NRC, 12 september 2022, 'Het Kroondomein gaat even dicht, maar ‘niet omdat de koning wil jagen’'(https://www.nrc.nl/nieuws/2022...)
2) De Stentor, 22 april 2021, 'Kroondomein dicht vanwege ‘persoonlijke levenssfeer’ koning Willem-Alexander: ‘Het wordt steeds gekker’' (https://www.destentor.nl/apeld...)
3) BNNVARA, 5 maart 2021, 'Uit documenten blijkt: Kroondomein gesloten om koninklijke jacht' (https://www.bnnvara.nl/zembla/...)
4) Kamerstuk 33 576, nr. 123
5) NOS, 7 december 2021, 'Kamer dringt opnieuw bij koning aan: hou Kroondomein Het Loo open' (https://nos.nl/artikel/2408582...)

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg/Vestering over een sneltest voor het detecteren van vogelgriep onder in het wild levende dieren

Lees verder

Vragen Vestering over het handjeklap dat heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van I&W en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer