Vragen Wassenberg en Vestering over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroon­domein


Indiendatum: 17 nov. 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de Minister-President en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroondomein

1. Kent u het bericht ‘Amalia: Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd’? [1]

2. Is het waar dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, is ze voornemens haar jachtakte te halen?

3. Is het juist dat de jachtakte niet behaald kan worden voorafgaand aan de 18e verjaardag? Zo ja, is er voor prinses Amalia een uitzondering gemaakt, indien ze haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, waarom niet?

4. Indien voor de prinses een uitzondering is gemaakt op de geldende wettelijke voorwaarden, op welke uitzonderingsgronden is dit besluit dan gebaseerd?

5. Is het waar dat prinses Amalia van mening is dat een bezitter van een jachtakte meer weet van de natuur dan een boswachter? [2] Zo nee, op welke wijze heeft ze zich dan uitgelaten over dit onderwerp?

6. Kunt u aangeven hoe lang de opleiding tot boswachter duurt en wat de opleidingseisen zijn inclusief vooropleiding?

7. Kunt u aangeven wat de opleidingsduur van een jachtakte in de regel is en hoe lang in het geval van prinses Amalia? Zijn er vooropleidingseisen?

8. Deelt u de mening dat het diffamerend is in de richting van boswachters als een jachtaktehouder met een staatsrechtelijke voorbeeldfunctie beweert dat jachtaktehouders meer van de natuur weten dan boswachters? Zo nee, waarom niet?

9. Klopt het dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald, omdat de koning heeft aangegeven dit van belang te vinden, omdat prinses Amalia ‘later het kroondomein’ zal overnemen? Zo ja, klopt het dat het beheer van het kroondomein niet direct in handen van de koning ligt, noch van prinses Amalia zal komen? Zo ja, deelt u het inzicht dat prinses Amalia voor het aansturen van het beheer van het kroondomein geen jachtakte nodig heeft? Zo nee, waarom niet?

10. Is er enig verband tussen de voorgenomen aanvraag tot subsidie voor het Kroondomein en de opmerking van prinses Amalia dat ze haar jachtakte is gaan halen op verzoek van de koning en het feit dat ze op termijn ‘het kroondomein zal gaan overnemen’ en ‘niet zomaar een beetje kan gaan jagen’? Zo nee, ziet u een verband tussen het behalen van een jachtakte door de kroonprinses en beheer van het kroondomein? Zo ja, welk?

11. Kunt u deze vraag één voor één beantwoorden voorafgaand aan bespreking van de Landbouw begroting zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.trouw.nl/nieuws…

[2] https://www.vorsten.nl/vorsten...

Indiendatum: 17 nov. 2021
Antwoorddatum: 29 nov. 2021

1. Kent u het bericht ‘Amalia: Ik ben geboren binnen een leven en dat heb ik geaccepteerd’?
Ja, dit bericht is me bekend.

2. Is het waar dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, is ze voornemens haar jachtakte te halen?
Nee. Prinses Amalia heeft niet een jachtakte, maar een jachtdiploma gehaald. De jachtakte kan vanaf de 18de verjaardag worden aangevraagd wanneer men aan de vereisten voldoet (artikel 3.28 Wnb). Eén van deze vereisten is het hebben behaald van het wettelijk erkende jachtexamen. Het is mij niet bekend of prinses Amalia ook voornemens is een jachtakte aan te vragen wanneer zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

3. Is het juist dat de jachtakte niet behaald kan worden voorafgaand aan de 18e verjaardag? Zo ja, is er voor prinses Amalia een uitzondering gemaakt, indien ze haar jachtakte heeft behaald? Zo nee, waarom niet?
Dat klopt. Prinses Amalia heeft het jachtdiploma gehaald, niet de jachtakte. De minimumleeftijd voor het behalen van de wettelijk erkende jachtexamens is 16 jaar.

4. Indien voor de prinses een uitzondering is gemaakt op de geldende wettelijke voorwaarden, op welke uitzonderingsgronden is dit besluit dan gebaseerd?
Er is geen uitzondering gemaakt.

5. Is het waar dat prinses Amalia van mening is dat een bezitter van een jachtakte meer weet van de natuur dan een boswachter? Zo nee, op welke wijze heeft ze zich dan uitgelaten over dit onderwerp?
Zij is geen bezitter van een jachtakte, maar van een jachtdiploma. Het behalen van het jachtdiploma is een intensief proces, waarna men geacht wordt een uitgebreide kennis te hebben van de diersoorten die bejaagd, bestreden en/of beheerd mogen worden en de leefomgeving van deze diersoorten. Met de uitspraak dat men dan meer weet dan een boswachter wordt in spreektaal tot uitdrukking gebracht dat het examen geen sinecure is.

6. Kunt u aangeven hoe lang de opleiding tot boswachter duurt en wat de opleidingseisen zijn, inclusief vooropleiding?
De opleidingseisen voor boswachters zijn MBO niveau 3 Bos- en Natuurbeheer of MBO niveau 4 Bos- en Natuurbeheer. Beide vooropleidingen duren drie jaar. Eenmaal in dienst als boswachter wordt de vooropleiding permanent aangevuld met diverse vaktrainingen, afhankelijk van de werkzaamheden. Te denken valt aan trainingen op het gebied van beheer, ecologie of omgaan met vrijwilligers.

7. Kunt u aangeven wat de opleidingsduur van een jachtakte in de regel is en hoe lang in het geval van prinses Amalia? Zijn er vooropleidingseisen?
Er is geen vastgestelde opleidingsduur voor het behalen van het jachtexamen. De kandidaten voor het jachtexamen volgen de cursus Jacht en Faunabeheer ter voorbereiding op het wettelijk erkende examen, dat wordt afgenomen door de Stichting Jachtexamens. De exameneisen zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming (art 3.28), het Besluit natuurbescherming (art 3.18 art 3.9-3.11) en de Regeling natuurbescherming (art 3.9-3.11). Er zijn geen verplichte vooropleidingseisen. Ik kan geen uitspaak doen over individuele examens.

8. Deelt u de mening dat het diffamerend is in de richting van boswachters als een jachtaktehouder met een staatsrechtelijke voorbeeldfunctie beweert dat jachtaktehouders meer van de natuur weten dan boswachters? Zo nee, waarom niet?
Nee. Het behalen van het jachtdiploma is een intensief proces, waarna men geacht wordt een uitgebreide kennis te hebben van de ecologie. Met de uitspraak dat men dan meer weet dan een boswachter wordt in spreektaal tot uitdrukking gebracht dat het examen geen sinecure is.

9. Klopt het dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald omdat de koning heeft aangegeven dit van belang te vinden, omdat prinses Amalia ‘later het Kroondomein’ zal overnemen? Zo ja, klopt het dat het beheer van het Kroondomein niet direct in handen van de koning ligt, noch van prinses Amalia zal komen? Zo ja, deelt u het inzicht dat prinses Amalia voor het aansturen van het beheer van het Kroondomein geen jachtakte nodig heeft? Zo nee, waarom niet?
Nee, prinses Amalia heeft niet een jachtakte, maar het jachtdiploma gehaald. In het boek wordt inderdaad gesteld dat de koning heeft gezegd het van belang te vinden dat de kroonprinses zich voorbereidt op het op termijn overnemen van het Kroondomein. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het Kroondomein is aan de Kroondrager, die dit in de dagelijkse praktijk aan de rentmeester van Kroondomein het Loo toevertrouwt. Voor het aansturen van het beheer van het Kroondomein is een jachtakte niet noodzakelijk. Het oordeel of een jachtakte om andere redenen noodzakelijk of wenselijk is, is aan de Kroondrager en de kroonprinses.

10. Is er enig verband tussen de voorgenomen aanvraag tot subsidie voor het Kroondomein en de opmerking van prinses Amalia dat ze haar jachtakte is gaan halen op verzoek van de koning en het feit dat ze op termijn ‘het Kroondomein zal gaan overnemen’ en ‘niet zomaar een beetje kan gaan jagen’? Zo nee, ziet u een verband tussen het behalen van een jachtakte door de kroonprinses en beheer van het Kroondomein? Zo ja, welk?
Nee, er is geen verband tussen de subsidieaanvraag en de jachtakte en evenmin tussen de jachtakte en het beheer van het Kroondomein. Voor het beheer van het Kroondomein is het bezit van een jachtakte geen wettelijk vereiste. Het oordeel of een jachtakte om andere redenen noodzakelijk of wenselijk is, is aan de Kroondrager en de kroonprinses.

11. Kunt u deze vraag één voor één beantwoorden voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?
Ja.

Interessant voor jou

Vragen Van Esch en Vestering over de verwachte groei van de geitenhouderij in Noord-Brabant

Lees verder

Vragen Van Raan over de COP26-verklaring voor het in lijn brengen van internationale overheidssteun met de groene energie transitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer