Vragen Wassenberg over het bericht dat tien­tallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Markt­plaats en Facebook


Indiendatum: aug. 2019

Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1) Kent u het bericht ‘Tientallen exotische dieren te koop op Marktplaats’? [1]

2) Wat vindt u ervan dat het internet (onder andere Marktplaats en Facebook) een vrijplaats is geworden voor de legale, maar soms ook illegale handel in dieren? Wat vindt u ervan dat het kennelijk mogelijk is om ongehinderd exotische diersoorten te verhandelen via internet?

3) Deelt u de mening dat de legale handel in exotische dieren sterk beperkt dient te worden omdat veel van deze dieren vanwege hun aard en behoeften niet geschikt zijn om te houden als huisdier? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

4) Hoe is het mogelijk dat er niet of te laat handhavend wordt opgetreden tegen het plaatsen van advertenties voor de verkoop van verboden diersoorten, zoals kapucijnapen en dwergzijdeapen? Welke systemen zijn er om advertenties voor de verkoop van verboden diersoorten, zoals kapucijnapen en dwergzijdeapen, op te sporen en daar handhavend tegen op te treden?

5) Zijn er inmiddels maatregelen genomen tegen de aanbieder(s) van de dwergzijdeapen en kapucijnapen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is er handhavend opgetreden en welke straf heeft de aanbieder gekregen?

6) Wat vindt u ervan dat de Indische mangoeste, een zogenoemde ‘invasieve exoot’, gewoon te koop wordt aangeboden via internet? Is de verkoop van deze diersoort in overeenstemming met Europese regelgeving? Zo nee, hoe kan het dat de verkoop van deze ‘invasieve exoot’ niet alleen plaatsvindt, maar dat er openlijk over geadverteerd kan worden?

7) Deelt u de mening dat de advertenties voor de verkoop van verboden diersoorten in Nederland, die zonder enige terughoudendheid worden geplaatst, betekent dat de illegale verkopers weinig te duchten hebben van de overheid als het gaat om controle, handhaving en bestraffing? Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u ingrijpen? Zo nee, waarom niet?

8) Vindt u dat het vrijwillige en vrijblijvende samenwerkingsprotocol tussen de NVWA en Marktplaats om de handel in exotische dieren tegen te gaan werkt? [3] Zo ja, hoe is dat dan te rijmen met de schijnbaar nog steeds voorkomende handel in verboden dieren, waaronder apen? Zo nee, wanneer en op welke wijze gaat u ingrijpen?

9) Hoe gaat u voorkomen dat handelaren simpelweg overstappen naar internetplatforms waar geen afspraken mee zijn, zoals Facebook?

10) Welke opsporings- en handhavingscapaciteit (welke diensten, hoeveel fte’s) is er beschikbaar om de (internet)handel in dieren te controleren en om zo nodig handhavend op te treden?

11) Bent u van mening dat dit voldoende is, gezien het gemak en de brutaliteit waarmee verkopers van dieren hun ‘handelswaar’ aanprijzen op het internet? Bent u bereid om deze capaciteit uit te breiden? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

12) Bent u bereid om wetgeving voor te bereiden om de internethandel in dieren te verbieden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom naar uw mening de vrijwillige en zelfregulering door internetbedrijven succesvol is, gezien deze recente berichtgeving?

[1] https://www.nu.nl/dieren/5977548/stichting-aap-tientallen-exotische-dieren-te-koop-op-marktplaats.html

[2] https://www.aap.nl/nl/news/nieuw-onderzoek-van-stichting-aap-naar-florerende-handel-exotische-huisdieren-nederland

[3]https://www.rijksoverheid.nl/d...