Vragen Wassenberg over het uitbreiden van een N2000-gebied met een voormalig defen­sie­terrein


Indiendatum: dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Defensie over het uitbreiden van een N2000-gebied met een voormalig defensieterrein

  1. Bent u bekend met de zeer breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren in de gemeente Den Haag, die het college oproept om het defensieterrein terug te geven aan de natuur? [1]
  2. Bent u bekend met het gegeven dat de gemeente Den Haag in reactie op deze motie heeft aangegeven hieraan gehoor te geven en niet te zullen meewerken aan bouwontwikkelingen op dit terrein? [2]
  3. Bent u bekend met het gegeven dat in de vernieuwde gebiedsvisie Internationale Zone van Den Haag en in de Urban plan for International Zone de bouwactiviteiten op het defensieterrein in tekst en beeld verwijderd zijn? [3] [4]
  4. Bent u bekend met het gegeven dat het aangrenzende duingebied en waterwingebied Meijendel een beschermd natuurgebied (Natura2000) is?
  5. Is het juist dat de gemeente Den Haag in een gesprek aangedrongen heeft op het versterken en uitbreiden van de natuur in het gebied en de mogelijkheden van natuurverbeteringen nabij het Nationaal Park Hollandse Duinen? [2] Zo ja, deelt u de visie dat natuurgebied Meijendel versterkt en uitgebreid kan worden door de voormalige defensiegronden erbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om aan de oproep van de gemeente Den Haag gehoor te geven en het voormalige defensieterrein bij de naastgelegen natuurgebieden te betrekken? Zo ja, per wanneer en op welke wijze zal dit gestalte krijgen? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het juist dat volgens de Zesde Voortgangsrapportage Natuur de provincie Zuid-Holland nog 3.300 hectare natuur moet verwerven in het kader van het Natuurpact? Zo ja, kan de provincie Zuid-Holland een rol spelen bij de mogelijke verwerving van het voormalige defensieterrein en het betrekken van deze grond bij het naastgelegen N2000-gebied? [5]

[1] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8083585/3/N_2%20PvdD

[2] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8308648/1/RIS303772%20Afdoening%20motie%20Natuurgebied%20uitbreiden%20over%20de%20Gebiedsvisie%20Internationale%20Zone

[3] https://denhaag.raadsinformati...

[4] https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7784385/1/RIS302996_bijlage_1

[5] https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/09/Zesde-Voortgangsrapportage-Natuur-Provincies-en-LNV.pdf