Vragen Van Raan over het uitfa­seren van subsidies voor houtige biomassa


Indiendatum: dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

 1. Kent u het PBL ‘advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen’, gepubliceerd op 18 december 2020? [1]
 2. Hoeveel petajoule (PJ) warmte en elektriciteit werd er in 2020 opgewekt door houtige biomassa, (graag uitgesplitst naar warmte en elektriciteit)? Welk deel werd opgewekt door bij- en meestook? Hoeveel PJ en ton houtige biomassa werd hiervoor gebruikt (graag uitgesplitst naar type hout, zoals o.a. houtpellets etc.)? Hoeveel euro subsidie was hier mee gemoeid?
 3. Hoeveel PJ warmte en elektriciteit zal er in 2030 opgewekt worden door houtige biomassa, uitgaande van het advies van het PBL (graag uitgesplitst naar warmte en elektriciteit, respectievelijk bij- en meestook)? Hoeveel PJ en ton houtige biomassa zal hiervoor worden gebruikt (graag uitgesplitst naar type hout)?
 4. Vindt u dat er hier sprake is van een ‘voortvarend’ afbouwpad, zoals verlangd door de kamer in een aangenomen motie van dit jaar, ondanks het feit dat het aandeel houtige biomassa toeneemt in de toekomst? Zo ja, kunt u het begrip ‘voortvarend’ beargumenteren?
 5. Klopt het dat het PBL zich baseert op de aanname dat biomassaverbranding het CO2 gehalte in de atmosfeer reduceert, zoals afgesproken in Europa? Zo, ja bent u zich ervan bewust dat dit in tegenspraak is met de huidige en brede wetenschappelijk consensus (EASAC 2018,2019,2020; KNAW2017)?
 6. Beaamt u dat in principe bij benadering berekend kan worden hoeveel CO2 er bij verbranding van houtige biomassa vrijkomt, gegeven dat het bekend is hoeveel PJ en/of hoeveel ton houtige biomassa er is gebruikt?
 7. Bent u bereid deze schatting te maken (per jaar)? Zo nee waarom niet?
 8. Zou u van mening blijven dat houtige biomassa duurzaam is als de werkelijke CO2 uitstoot wordt meegeteld?
 9. Zou u blijven inzetten op (subsidies voor) het verbranden van houtige biomassa wanneer de werkelijke CO2 uitstoot meegenomen zou worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
 10. Bent u bekend met de petitie van Europese natuurorganisaties die de EU/ Frans Timmermans zal oproepen, met het dringende verzoek, om de zinssnede dat ‘biomassa klimaatneutraal’ is in de REDII aan te passen vanwege de onjuistheid van deze aanname? [2] Zou u overwegen om de subsidies voor houtige biomassa per onmiddellijk stop te zetten wanneer biomassa niet langer als klimaatneutraal wordt aangeduid? Zo nee, waarom niet?
 11. Hoeveel euro is er gereserveerd voor reeds vergunde subsidies voor biomassacentrales, die nog niet gebouwd zijn?
 12. Hoeveel subsidie zal in totaal aan houtige biomassa worden uitgegeven, ervanuit gaande dat de maximale hoeveelheid PJ, zoals genoemd in PBL advies, zal worden opgewekt?
 13. Erkent u dat langjarige exploitatiesubsidies, zoals momenteel in de SDE++, niet op snelle vervanging aansturen, zoals ook het PBL rapport aangeeft? Zo nee, waarom niet?
 14. Beaamt u dat koolstofarme alternatieven, zoals aqua- en geothermie, niet genoeg opgeschaald zullen worden om de prijs te laten dalen wanneer ze tot 2030 moeten blijven concurreren met zwaar gesubsidieerde biomassa?
 15. Hoe zult u ervoor zorgen dat aqua- en geothermie en restwarme kunnen concurreren met zwaar gesubsidieerde houtige biomassa?
 16. Welke conclusies trekt uit de constatering van PBL dat ook zonder subsidies houtige biogrondstoffen aantrekkelijk kunnen zijn en dat het stopzetten van de subsidiëring van houtige biogrondstoffen voor warmteopwekking niet per definitie inhoudt dat ook de toepassing zal stoppen?
 17. Bent u bereid om subsidies voor houtige biomassa per 2021 te stoppen, aangezien het 10 tot 12 jaar duurt voor dat de subsidies eindigen, wat betekent dat subsidies afgegeven in 2020 nog tot 2032 door blijven gaan?
 18. Is energiebesparing en isolatie (ook van daken) meegenomen in het PBL rapport? Zo ja, op welke manier en wat waren de resultaten?
 19. Beaamt u dat, ondanks de inzet op houtige biomassa, de gebouwde omgeving alsnog zo snel mogelijk moet worden geïsoleerd? Zo ja, bent u van plan om alles op alles te zetten om de gebouwde omgeving zo snel mogelijk te isoleren, opdat er minder energievraag is?
 20. Beaamt u dat zonnepanelen op eigen dak een noodzakelijk bijdrage leveren aan de doelstelling woningen te ontkoppelen van het gas, zoals afgesproken in het Energieakkoord? Hoeveel meer huishoudens kunnen die bijdrage leveren wanneer de salderingsregeling blijft bestaan tot 2030?
 21. In hoeverre worden hogetemperatuurnetwerken, met relatief smalle transportbuizen, gebruikt voor het verwarmen van huizen? Zijn hogetemperatuurnetwerken op basis van biomassaverbranding als warmtebron later nog om te bouwen naar lagetemperatuurwarmtenetten (met brede transportbuizen) op basis van bodemwarmte, aquathermie en andere echt duurzame warmtebronnen?
 22. In hoeverre zijn hoge- en lagetemperatuurwarmtenetten op basis van biomassaverbranding als warmtebron flexibel om te bouwen naar duurzame collectieve warmtesystemen?
 23. Bent u er zich van bewust dat er reeds geruime tijd een brede publieke en wetenschappelijke consensus bestaat dat het onwenselijkheid is om door te gaan met subsidies voor houtige biomassaverbranding vanwege de toename van CO2, stikstof, fijnstof en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de systematische natuurvernietiging die hiervoor plaatsvindt in binnen-en buitenland ofwel dat ieder draagvlak ontbreekt voor subsidies voor houtige biomassaverbranding?
 24. Is het oordeel van experts en de bouwsector meegenomen bij de totstandkoming van het PBL advies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de bijdrage van deze experts bij de totstandkoming van dit PBL advies geweest? [3], [4], [5], [6]
 25. Is de kritiek van bosbeschermingsorganisaties uit binnen- en buitenland over de desastreuze effecten op de biodiversiteit van de winning van hout voor houtpellets voor de Nederlandse kolen- en biomassacentrales meegenomen bij het tot stand komen van het PBL advies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de bijdrage van deze experts bij de totstandkoming van dit PBL advies geweest? [7], [8]
 26. Zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van Investico betrokken bij het PBL-advies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zijn resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek verwerkt in het advies en de daarop gebaseerde advisering? [9]
 27. Zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek van de Baltische NGO`s ELF en LOB ‘De duistere kant van een houtpellet’ betrokken bij het PBL-advies? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier zijn resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek verwerkt in het advies en hebben deze doorgewerkt in de advisering? [10]
 28. Hebben de bovengenoemde geconstateerde misstanden geleid tot stopzetting van de SDE++ subsidie voor houtige biomassaverbranding? Zo nee, waarom niet?
 29. Klopt het dat bij ongewijzigd beleid het gebruik van (vooral houtige) biogrondstoffen in warmtenetten tot 2023 stijgt tot ruim 11 PJ, waarvan meer dan de helft geïmporteerde houtpellets? Zo ja, gaat u de kritiek van bosbeschermingsorganisaties mee nemen om ervoor te zorgen dat geen betwistbaar hout in Nederland opgestookt wordt?
 30. Vindt u dat het eerder gepubliceerde SER rapport (advies duurzaamheidskader biogrondstoffen) in overeenstemming is met het PBL rapport? Zo ja, waar blijkt dat precies uit? Kunt u aangeven op welke plekken het reeds gepubliceerde advies van PBL tegenstrijdig is aan het eerder gepubliceerde SER rapport dat oproept om zo snel mogelijk subsidies op houtige biomassa af te bouwen? [11]
 31. Kunt u aangeven waarom u voor het einde van dit jaar 2020 geen gevolg heeft gegeven aan het advies van de SER om de subsidies voor laagwaardige toepassingen van hout zo spoedig mogelijk af te bouwen?
 32. Erkent u dat met het niet afgeven van een afbouwpad alsmede het geven van een einddatum, u de opdracht van de Kamer, zoals verwoord in een aangenomen motie van dit jaar, naast u neerlegt?
 33. Gaat u dit jaar nog iets doen om deze opdracht en uw herhaald uitgesproken belofte deze motie uit te voeren, na te komen, of blijft het bij de begeleidende brief, die is toegestuurd met het PBL advies?
 34. Kunt u aangeven op basis van welke gronden u het nodig vond om na het SER advies opnieuw advies in te winnen van het PBL?
 35. Beaamt u dat het kabinet ook inzet op tijdig afbouwen voor de gesubsidieerde inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en lage temperatuurwarmte, aangezien deze toepassingen niet in het gewenste eindbeeld passen, zoals verwoord in het duurzaamheidskader biogrondstoffen?
 36. Kunt u aangeven of u het PBL advies op gaat volgen? Zo ja, beaamt u dat het mogelijk veranderen van het beleid van tijdig afbouwen van subsidies voor het verbranden van houtige biomassa naar doorgaan met subsidies afbreuk doet aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de overheid? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.pbl.nl/publicaties/advies-uitfasering-houtige-biogrondstoffen-voor-warmtetoepassingen

[2] https://you.wemove.eu/campaign...

[3] https://www.pbl.nl/nieuws/2020...

[4] https://www.cobouw.nl/duurzaam...

[5] https://www.milieucentraal.nl/...

[6] https://www.binnenlandsbestuur...

[7] https://www.biofuelwatch.org.u...

[8] https://www.biofuelwatch.org.u...

[9] https://www.platform-investico...

[10] https://media.voog.com/0000/00...

[11] https://www.ser.nl/nl/Publicat...