Vragen Wassenberg over het bericht ‘Honing­cowboys bedreigen de wilde bij in de Bies­bosch’


1. Kent u het bericht ‘Honingcowboys bedreigen de wilde bij in de Biesbosch’? [1]

2. Kunt u toelichten hoe het kan dat er net buiten de grenzen van de Biesbosch ongehinderd honderden (ongeregistreerde) bijenkasten staan?

3. Kunt u toelichten welke risico’s dit oplevert voor wilde bijensoorten, waarvan in Nederland meer dan de helft op de Rode Lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten staat? [2]

4. Zijn er meer natuurgebieden bekend waar dergelijke problemen spelen? Zo ja, om welke natuurgebieden gaat het? Zo nee, waarom bent u hiervan niet op de hoogte?

5. Kunt u de opmerking van de boswachter dat er “totaal geen regulering is” duiden in het kader van uw wettelijke verplichting het behoud en herstel van de Nederlandse natuur te bevorderen en de door u onderschreven doelstellingen uit de Nationale Bijenstrategie om in 2030 weer populaties van bijen (en andere bestuivers) te hebben die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen? [3]

6. Kunt u uitleggen waarom het huidige vergunnings- en handhavingssysteem, binnen en buiten de grenzen van de Biesbosch, kennelijk niet werkt?

7. Maakt u zich zorgen over de verdringing van kwetsbare wilde bijensoorten door de commerciële honingbij? Deelt u de mening dat deze verdringing ontwrichtend kan werken voor de natuur en natuurlijke ecosystemen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening van de boswachter dat de situatie zo niet langer houdbaar is?

9. Bent u bereid om in te grijpen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u bereid in overleg met decentrale overheden, waaronder provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, beleid in te richten om het aantal bijenkasten in en om natuurgebieden drastisch te beperken en een effectief registratie- en handhavingssysteem op te zetten, om zo de wilde bijensoorten te beschermen?

11. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/honingcowboys-bedreigen-de-wilde-bij-in-de-biesbosch

[2] Nationale Bijenstrategie: Bed & Breakfast for Bees, 22 januari 2018. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/nationale-bijenstrategie-bed--breakfast-for-bees

[3] Idem.