Vragen Van Raan over de uitgifte van dode dieren vanuit vracht­wagens tijdens het Offer­feest


Indiendatum: aug. 2019


1. Kent u het bericht van de politie-eenheid Den Haag, waarin wordt gemeld dat het ‘verkopen van kadavers’ uit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is? [1]

2. Is voor deze praktijk een ontheffing op wet- en regelgeving gegeven? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

3. Zo ja, wie komt in aanmerking voor een dergelijke ontheffing?

4. Geldt een dergelijke ontheffing voor bepaalde of onbepaalde tijd?

5. Is per uitgiftepunt een aparte ontheffing nodig of wordt de gehele sector (tijdelijk) ontheven?

6. Aan welke (eventueel aanvullende) eisen moeten de aanbieders van het vlees voldoen om op deze manier een uitgiftepunt te vormen?

7. Op welke manier wordt door de NVWA gecontroleerd of de dieren in de vrachtwagens conform wettelijke eisen verkocht, vervoerd en geslacht werden?

8. Hoe vaak en wanneer worden deze controles uitgevoerd?

9. Kunt u uitsluiten dat deze dieren illegaal geslacht werden? Zo nee, waarom niet? [2]

10. Op welke manier wordt door de NVWA op de wettelijke eisen rond de uitgifte toegezien?

11. Op welke manier wordt op de voedselveiligheidseisen toegezien?

12. Op welke manier is de herkomst van het vlees in de vrachtwagens te herleiden en hoe, waar, wanneer en hoe vaak wordt hierop toegezien?

13. Kunt u toelichten waarom de politie een tweet plaatst waarin wordt gemeld dat het ‘verkopen van kadavers’ vanuit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is?

14. Vind u het de taak van de politie mensen te waarschuwen ‘niet te schrikken’ van het lichaam van een dood dier? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

15. Waarom is ervoor gekozen mensen ervoor te waarschuwen ‘niet te schrikken’ en te danken voor hun ‘begrip’?

16. Hoe is het besluit tot dergelijke communicatie tot stand gekomen?

17. Bent u of is de NVWA bij dit besluit betrokken geweest? Kunt u dat toelichten?

18. Vindt u dat dit in het vervolg op dezelfde manier kan gebeuren? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

19. Klopt het dat de politie haar uitspraak dat het om de verkoop van kadavers zou gaan, in plaats van om uitgifte van karkassen, inmiddels heeft gerectificeerd? Zo nee, waarom niet?

20. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

[1] https://twitter.com/POL_OCDH/status/1160560964397404161

[2] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/vier-jonge-rammen-gered-van-illegale-slachting-offerfeest/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 10 mrt. 2020

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie en Veiligheid over de uitgifte van dode dieren vanuit vrachtwagens tijdens het Offerfeest (ingezonden 13 augustus 2019).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 10 maart 2020) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3705.

Vraag 1

Kent u het bericht van de politie-eenheid Den Haag, waarin wordt gemeld dat het «verkopen van kadavers» uit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is voor deze praktijk een ontheffing op wet- en regelgeving gegeven?

Antwoord 2

In het bericht werd gesproken over kadavers, maar gedoeld op de uitgifte van karkassen die zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie. Zoals de Europese regelgeving voorschrijft houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) intensief toezicht op het slachtproces, inclusief het keuren van karkassen. Voor de slacht en het vervoer vanaf het slachthuis geldt de Europese Verordening (EG) 853/2004 op het gebied van slachthygiëne. Deze verorde-ning maakt het ook mogelijk dat de bevoegde autoriteit, in dit geval de NVWA, toestemming verleent voor het vervoer van vlees en aflevering aan burgers via (mini)vrachtwagens. Op grond van die bevoegdheid heeft de NVWA een permanente generieke toestemming verleend voor vervoer van nog niet afgekoelde karkassen tijdens het offerfeest. Dit maakt dat, binnen wat praktisch mogelijk is, kan worden geslacht en gehandeld in lijn met de Europese regels over voedselveiligheid. Het feit dat de karkassen niet zijn gekoeld overeenkomstig de hoofdregel van de verordening, brengt hier geen noemenswaardig risico voor de voedselveiligheid met zich mee omdat het vlees van de karkassen vrij snel wordt bereid en genuttigd en de overige Europese voorschriften inzake de vleeskeuring wel worden toegepast, waaronder de antemortem- en de postmortemkeuring.

Vraag 3
Zo ja, wie komt in aanmerking voor een dergelijke ontheffing?

Antwoord 3
De toestemming was alleen van toepassing op slachthuizen die slachtten ten behoeve van het Offerfeest op de dagen die waren aangewezen voor het Offerfeest.

Vraag 4
Geldt een dergelijke ontheffing voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Antwoord 4
De toestemming gold voor bepaalde tijd.

Vraag 5
Is per uitgiftepunt een aparte ontheffing nodig of wordt de gehele sector (tijdelijk) ontheven?

Antwoord 5
Er was geen aparte toestemming per uitgiftepunt nodig, omdat het een generieke toestemming betrof voor een specifieke aangelegenheid. Er was dus geen sprake van een tijdelijke ontheffing voor de gehele sector.

Vraag 6
Aan welke (eventueel aanvullende) eisen moeten de aanbieders van het vlees voldoen om op deze manier een uitgiftepunt te vormen?

Antwoord 6
De toestemming was alleen van toepassing op de afgifte van vlees dat geproduceerd werd in slachthuizen die slachten ten behoeve van het Offerfeest. Dit vlees werd uitgegeven vanuit een distributiepunt. De voor het vervoer van het vlees verantwoordelijke exploitant diende aan alle geldende wettelijke regels voor het hygiënisch vervoer van vlees te voldoen.

Vraag 7
Op welke manier wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gecontroleerd of de dieren in de vrachtwagens conform wettelijke eisen verkocht, vervoerd en geslacht worden?

Antwoord 7
De dieren zijn geslacht in erkende slachthuizen. De toezichthouders van de NVWA waren hier aanwezig om keuring en toezicht op de wettelijke eisen uit te voeren.

Vraag 8
Hoe vaak en wanneer worden deze controles uitgevoerd?

Antwoord 8
Er zijn in 2018 in totaal 222 steekproefsgewijze inspecties uitgevoerd op vervoersmiddelen die een vlees-of visproduct vervoerden. Er is niet specifiek gecontroleerd op vervoer van vlees ten behoeve van het Offerfeest.

Vraag 9
Kunt u uitsluiten dat deze dieren illegaal geslacht werden? Zo nee, waarom niet?2

Antwoord 9
Ook tijdens de slacht voor het Offerfeest zijn de reguliere wettelijke voor-schriften van kracht en de NVWA ziet hierop toe. Er is tijdens het Offerfeest echter vaak sprake van grotere slachtaantallen op een slachterij dan tijdens een reguliere slachtdag. Daarom kiest de NVWA voor een uitgebreider toezichtsregime op de slachthuizen dan tijdens reguliere slacht en zijn de toezichthouders langer en/of vaker op het slachthuis aanwezig. De karkassen vertrekken vanuit een erkend slachthuis dat deelneemt aan het Offerfeest. Een voor menselijke consumptie geschikt karkas wordt voorzien van gezondheids-merken die het erkenningsnummer van het slachthuis bevat. Op deze wijze is goed te traceren waar het vlees vandaan komt. Tijdens een eventuele vervoerscontrole door de NVWA wordt hier op toegezien.

Vraag 10
Op welke manier wordt door de NVWA op de wettelijke eisen rond de uitgifte toegezien?

Antwoord 10
Ik verwijs uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 2 en 9

Vraag 11
Op welke manier wordt op de voedselveiligheidseisen toegezien?

Antwoord 11
Ik verwijs uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 2 en 9.

Vraag 12
Op welke manier is de herkomst van het vlees in de vrachtwagens te herleiden en hoe, waar, wanneer en hoe vaak wordt hierop toegezien?

Antwoord 12
Ik verwijs uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 9.

Vraag 13
Kunt u toelichten waarom de politie een tweet plaatst waarin wordt gemeld dat het «verkopen van kadavers» vanuit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is?

Antwoord 13
Naar aanleiding van binnengekomen meldingen over de verkoop van vlees uit (mini)vrachtwagens in de regio heeft de politie-eenheid Den Haag enkele locaties gecontroleerd. Uit navraag bij de gemeente en de NVWA bleek dat de benodigde toestemming afgegeven was. Het betrof hier afvoer en distributie van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren ten behoeve van het Offerfeest, waarbij het vlees meteen tijdens het Offerfeest aan de eindconsument wordt verstrekt. De toestemming om nog niet volledig teruggekoeld vlees te vervoeren en af te leveren aan burgers via (mini)vracht-wagens, werd door de NVWA afgegeven op basis van de Europese Verorde-ning (Vo (EG) nr. 853/2004) op het gebied van slachthygiëne.

Vraag 14
Vindt u het de taak van de politie mensen te waarschuwen «niet te schrikken» van het lichaam van een dood dier? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 14
Om meer duidelijkheid te verschaffen aan de burger over de uitgifte van het vlees en om drukte op het telefoonnetwerk te beperken heeft de meldkamer besloten een twitterbericht te versturen met een toelichting. Het is aan de politie-eenheid om te bepalen in welke situaties dergelijke communicatie wenselijk en gepast is.

Vraag 15
Waarom is ervoor gekozen mensen ervoor te waarschuwen «niet te schrik-ken» en te danken voor hun «begrip»?

Antwoord 15
Ik verwijs uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 14.

Vraag 16
Hoe is het besluit tot dergelijke communicatie tot stand gekomen?

Antwoord 16
Het is aan de politie zorg te dragen voor het gebruik van sociale media binnen de wettelijke kaders en afspraken. De politie-eenheid weegt af in welke lokale situaties inzet van sociale media gewenst en gepast is.

Vraag 17
Bent u of is de NVWA bij dit besluit betrokken geweest? Kunt u dat toelich-ten?

Antwoord 17
Ikzelf of de NVWA zijn niet betrokken bij dit besluit. Voor de totstandkoming van dit besluit verwijs ik uw Kamer naar mijn antwoord op vraag 16.

Vraag 18
Vindt u dat dit in het vervolg op dezelfde manier kan gebeuren? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 18
Het is aan de politie zorg te dragen voor het gebruik van sociale media binnen de wettelijke kaders en afspraken. De politie-eenheid weegt af in welke lokale situaties inzet van sociale media gewenst en gepast is.

Vraag 19
Klopt het dat de politie haar uitspraak dat het om de verkoop van kadavers zou gaan, in plaats van om uitgifte van karkassen, inmiddels heeft gerectifi-ceerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 19
In de tweet wordt gerefereerd aan «de legale verkoop van kadavers», bedoeld werd de legale uitgifte van karkassen. De tweet is voor zover ik op dit moment kan nagaan niet gerectificeerd. Wel heeft de politie laten weten dat de woordkeuze ongelukkig was.

Vraag 20
Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

Antwoord 20
Zoals uw Kamer kunt zien in de beantwoording, heb ik ervoor gekozen sommige vragen samen te beantwoorden.