Vragen Van Raan over de uitgifte van dode dieren vanuit vracht­wagens tijdens het Offer­feest


Indiendatum: aug. 2019


1. Kent u het bericht van de politie-eenheid Den Haag, waarin wordt gemeld dat het ‘verkopen van kadavers’ uit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is? [1]

2. Is voor deze praktijk een ontheffing op wet- en regelgeving gegeven? Zo nee, hoe is het dan gegaan?

3. Zo ja, wie komt in aanmerking voor een dergelijke ontheffing?

4. Geldt een dergelijke ontheffing voor bepaalde of onbepaalde tijd?

5. Is per uitgiftepunt een aparte ontheffing nodig of wordt de gehele sector (tijdelijk) ontheven?

6. Aan welke (eventueel aanvullende) eisen moeten de aanbieders van het vlees voldoen om op deze manier een uitgiftepunt te vormen?

7. Op welke manier wordt door de NVWA gecontroleerd of de dieren in de vrachtwagens conform wettelijke eisen verkocht, vervoerd en geslacht werden?

8. Hoe vaak en wanneer worden deze controles uitgevoerd?

9. Kunt u uitsluiten dat deze dieren illegaal geslacht werden? Zo nee, waarom niet? [2]

10. Op welke manier wordt door de NVWA op de wettelijke eisen rond de uitgifte toegezien?

11. Op welke manier wordt op de voedselveiligheidseisen toegezien?

12. Op welke manier is de herkomst van het vlees in de vrachtwagens te herleiden en hoe, waar, wanneer en hoe vaak wordt hierop toegezien?

13. Kunt u toelichten waarom de politie een tweet plaatst waarin wordt gemeld dat het ‘verkopen van kadavers’ vanuit vrachtwagens tijdens het Offerfeest legaal is?

14. Vind u het de taak van de politie mensen te waarschuwen ‘niet te schrikken’ van het lichaam van een dood dier? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

15. Waarom is ervoor gekozen mensen ervoor te waarschuwen ‘niet te schrikken’ en te danken voor hun ‘begrip’?

16. Hoe is het besluit tot dergelijke communicatie tot stand gekomen?

17. Bent u of is de NVWA bij dit besluit betrokken geweest? Kunt u dat toelichten?

18. Vindt u dat dit in het vervolg op dezelfde manier kan gebeuren? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

19. Klopt het dat de politie haar uitspraak dat het om de verkoop van kadavers zou gaan, in plaats van om uitgifte van karkassen, inmiddels heeft gerectificeerd? Zo nee, waarom niet?

20. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?

[1] https://twitter.com/POL_OCDH/status/1160560964397404161

[2] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/vier-jonge-rammen-gered-van-illegale-slachting-offerfeest/