Vragen Wassenberg en Van Esch over gecon­sta­teerde ernstige misstanden op de dieren­beurs in Houten


Indiendatum: 23 sep. 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over geconstateerde ernstige misstanden op de dierenbeurs in Houten

 1. Kent u het artikel ‘De Terrariabeurs is dierenbeschermers een doorn in het oog’?[1]
 2. Hebt u de beelden gezien die World Animal Protection heeft gemaakt bij de Terrariabeurs in Houten?[2]
 3. Deelt u de mening dat het artikel en de beelden aantonen dat de kooitjes en zelfs voedselbakjes waarin de dieren worden gehouden volstrekt ontoereikend zijn en dat veel dieren tekenen van extreme stress vertonen? Zo nee, waarom niet?
 4. Vindt u de manier waarop deze dieren aan het publiek op een dierenmarkt worden gepresenteerd aanvaardbaar? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke manier bent u voornemens dit te voorkomen?
 5. Is deze manier van ‘presenteren’ van de dieren in overeenstemming met het Besluit houders van dieren? Indien dit zo is, bent u het dan met ons eens dat dit onwenselijk is?
 6. Was er controle door dierenartsen en de NVWA? Zijn hierbij overtredingen gemeld?
 7. Hoeveel NVWA controles zijn er in het afgelopen jaar geweest en wat waren daarbij de bevindingen? Kunt u dit ook voor 2019 (het jaar voorafgaand aan de covid-19 crisis) aangeven?
 8. Hebt u kennis genomen van het persbericht van dierenartsenorganisatie Caring Vets, waarin gewaarschuwd wordt voor de risico’s voor de volksgezondheid van dit soort dierenmarkten, omdat dieren symptoomloze dragers van zoönosen kunnen zijn en voor het gevaar van nieuwe virusmutaties?[3]
 9. Onderschrijft u het wetenschappelijke inzicht dat stress dieren gevoeliger maakt voor ziekteverwekkers en dat de aanwezigheid van verschillende diersoorten, onder slechte en stressvolle omstandigheden, een risico betekent op de verspreiding van zoönosen?
 10. Deelt u de conclusie van het rapport Bekedam dat er gewerkt moet worden aan het uitbannen van markten met levende (wilde en exotische) dieren, zeker gelet op het feit dat bij dit soort markten vaak internationale handelaren bij aanwezig zijn?[4] Zo ja, hoe gaat u dit in beleid omzetten? Zo niet, waarom niet?
 11. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de aangekondigde verkenningen en juridische analyses naar markten met levende dieren?[5]
 12. Erkent u dat dit soort markten hierdoor een bron kunnen zijn van zoönosen en tot een nieuwe pandemie kunnen leiden? Zo nee, waarom niet?
 13. Als noch het Besluit houders van dieren (Wet dieren), noch de Wet publieke gezondheid de regering de bevoegdheid geeft om deze beurzen te sluiten, bent u dan bereid om een wettelijke basis hiervoor te creëren?[6] Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?


[1] www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-terrariabeurs-is-dierenbeschermers-een-doorn-in-het-oog~b7edf919/

[2] www.youtube.com/watch?v=boLQVIGuaHI

[3] www.caringvets.nl/statements/verbied-beurzen-met-levende-dieren/

[4] Rapport Bekedam, Zoönosen in het vizier

[5] Kamerstuk 25295-1357, pagina 5 en 6

[6] Kamerstuk 2020D44979