Vragen Vestering over het vrijgeven van de juri­dische analyse van de natuur­ver­gunning voor de gaswinning onder de Waddenzee


Indiendatum: sep. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het vrijgeven van de juridische analyse van de natuurvergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee

  1. Kent u het bericht: “Stef Blok kan niet zomaar tekenen voor 15 jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee”? [1]
  2. Deelt u de analyse van de Waddenvereniging dat er ruimte is om de natuurvergunningsaanvraag van de NAM af te wijzen op basis van bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van de Waddenzee als uniek UNESCO Werelderfgoed en Natura 2000-gebied? Zo nee, waarom niet?
  3. Is een dergelijke eigenstandige juridische analyse ook door het Ministerie van LNV gemaakt op grond van de bestaande regelgeving voor de bescherming van de Waddenzee als uniek natuurgebied en UNESCO Werelderfgoed? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven op basis van welke argumenten de natuurvergunning kan worden afgewezen?
  4. Bent u bereid om de juridische analyse gemaakt door LNV over de aanvraag van de NAM voor een natuurvergunning om aardgas te winnen onder de Waddenzee, inclusief achterliggende onderzoeken voor zover van toepassing, vóór 1 oktober (dus voor het einde van de wettelijke termijn voor het indienen van zienswijzen op dit ontwerp-besluit) met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u het inzicht dat herziening van de bestaande wet- en regelgeving voor het beschermen van unieke natuurgebieden in relatie tot delfstofwinning noodzakelijk is, indien uit uw en externe analyse blijkt dat de natuurvergunning verleend moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om criteria van de natuurvergunning te herzien?

[1] https://www.trouw.nl/opinie/st...