Vragen Wassenberg en Teunissen over het manifest ‘Klimaat in de Klas’


Indiendatum: 12 mei 2021

Vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (Partij voor de Dieren) aan de minister van OCW over het manifest ‘Klimaat in de Klas’

 1. Kent u het manifest ‘Klimaat in de Klas’? [1]
 2. Bent u – net zoals de minister van EZK – bereid om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het manifest ‘Klimaat in de Klas’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat dit gesprek plaatsvinden? [2]
 3. Onderschrijft u de oproep uit dit manifest dat het nieuwe curriculum doorlopend moet meegroeien met de actuele ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 4. Onderschrijft u de oproep uit dit manifest dat leerlingen actief betrokken moeten worden bij de samenstelling van het curriculum? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 5. Onderschrijft u de oproep uit dit manifest dat docenten meer vrijheid en faciliteiten moeten krijgen om hun (klimaat)lessen te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 6. Onderschrijf u de oproep uit dit manifest dat klimaatonderwijs meer vakoverstijgend moet worden, vanwege de complexiteit van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 7. Onderschrijft u de oproep uit dit manifest dat klimaatonderwijs objectief ontwikkeld en gegeven moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 8. Onderschrijft u de oproep uit dit manifest dat een volledige terugtrekking van vervuilende bedrijven uit het onderwijssysteem noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarop uw inzet?
 9. Herinnert u zich dat vertegenwoordigers van dit kabinet en het ministerie aanwezig waren bij Generation Discover, het aantoonbaar misleidende techniekfestival van Shell? [3]
 10. Herinnert u zich dat dit kabinet royale subsidies heeft uitgedeeld aan partijen als Agractie om, zonder controle op de lesinhoud, onderwijsprojecten op te zetten die de vee-industrie promoten? [4]
 11. Erkent u dat dit kabinet nauwelijks serieuze stappen heeft gezet om korte metten te maken met de beïnvloeding van het onderwijs door de fossiele industrie, vee-industrie, jagers en andere ontwrichtende sectoren? Zo nee, welke stappen meent u wel gezet te hebben?
 12. Wat is tot nu toe uw oordeel over het effect van de aanpassingen in het vrijblijvende convenant over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor de jaren 2020-2022? [5]
 13. Is er al sprake van een aantoonbare vermindering van het aantal geslaagde pogingen van bedrijven om het onderwijs te beïnvloeden? Zo ja, waar blijkt dat uit?
 14. Wanneer gaat u eindelijk eens paal en perk stellen aan als lesmateriaal verpakte kindermarketing door ontwrichtende sectoren?
 15. Kunt u een actuele stand van zaken geven van de uitvoering van de aangenomen motie Van Raan (d.d. 16 juni 2020) waarin de regering werd verzocht te onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van leraren omtrent kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid en de samenwerkende non-profitorganisaties voor duurzaam onderwijs te betrekken bij dit onderzoek? [6]

[1] https://klimaatindeklas.nl/

[2] Toezegging van de minister van EZK op 11 mei 2021, tijdens het debat over de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (35668).

[3] https://www.shell.nl/media/persberichten/2018-media-releases/record-number-of-visitors-at-generation-discover-festival.html

[4] Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (d.d. 2 november 2020) over het bericht ‘misleidende kindermarketing door de vee-industrie’. Kamerstuk: 2020D43691.

Vragen Van Raan/Wassenberg over misleidende kindermarketing door de vee-industrie - Partij voor de Dieren

[5] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022

[6] Motie Van Raan (d.d. 16 juni 2020) over kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid. Kamerstuk: 31293-529.