Vragen Ouwehand over het niet naleven van het klimaat­vonnis door de Neder­landse Staat en een dreigende nieuwe rechtsgang van Urgenda als er niet binnen een maand een serieus klimaatplan op tafel ligt


Indiendatum: mei 2021

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de demissionaire premier over het niet naleven van het klimaatvonnis door de Nederlandse Staat en een dreigende nieuwe rechtsgang van Urgenda als er niet binnen een maand een serieus klimaatplan op tafel ligt.

1) Heeft u de brief ontvangen die Marjan Minnesma u namens Urgenda heeft gestuurd over het bange vermoeden dat de Nederlandse Staat niet heeft voldaan aan het vonnis uit de klimaatzaak?

2) Wat is uw reactie op de alarmbrief van Minnesma aan uw adres?

3) Bent u bereid om Minnesma op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek over concrete klimaatmaatregelen? Zo nee, waarom niet?

4) Herinnert u zich dat Nederland het doel om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 1990 met zekerheid moest halen, zoals werd bevestigd door de Hoge Raad?

5) Erkent u dat het 25%-doel uit het Urgenda-vonnis slechts de ondergrens van de ondergrens betreft, aangezien het 25%-doel voortkomt uit het doel van 25 tot 40% reductie in 2020 dat volgens het IPCC nodig was om in lijn te blijven met het tweegradendoel, terwijl inmiddels door het IPCC is aangetoond dat het veel veiliger is om onder de anderhalve graad te blijven? Zo nee, waarom niet?

6) Kunt u bevestigen dat uw kabinet op basis van voorlopige uitstootcijfers van het CBS er niet in is geslaagd om de broeikasgasuitstoot met minimaal 25% te verminderen?

7) Kunt u bevestigen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2021 weer stijgt, zodat deze zonder gericht beleid opnieuw boven de grenswaarde uitkomt die volgt uit het Urgenda-vonnis? Zo nee, op basis van welke gegevens meent u dit te kunnen ontkennen?

8) Wat is uw reactie op de volgende voorspelling van Minnesma: "Waar we het klimaatdoel vorig jaar, ondanks de coronacrisis, niet haalden met een vermoedelijk overschot van 1 à 2 miljoen ton CO2, dreigt die kloof dit jaar nog vier tot acht keer zo groot te worden - volkomen strijdig met het vonnis van onze hoogste rechter"?

9) Hoe gaat u dit voorkomen?

10) Welke concrete plannen heeft u om de uitstoot blijvend onder de Urgenda-grens te houden?

11) Erkent u dat een stijging van de broeikasgasuitstoot in 2021 strijdig is met het Urgenda-vonnis, dat niet alleen geldt voor het jaar 2020, maar ook voor de jaren erna?

12) Onderschrijft u de volgende stelling van Minnesma: “De Nederlanders, de jeugd, de toekomst en de rechtsstaat verdienen het dat de overheid de Urgenda-uitspraak van de Hoge Raad respecteert en haar eigen doelen haalt”? Zo nee, waarom niet?

13) Waarom heeft u het zover laten komen dat er nu überhaupt nog sprake is van het missen van het Urgenda-doel met als gevolg een mogelijke nieuwe rechtsgang?

14) Erkent u dat de kans reëel is dat, indien Urgenda nogmaals naar de rechter stapt, de staat daadwerkelijk zal moeten overgaan tot het uitbetalen van dwangsommen? Zo nee, waarom niet?

15) Waarom heeft u het risico genomen dat de Staat dwangsommen moet gaan uitbetalen?

16) Deelt u de wens van Marjan Minnesma om het niet zover te laten komen dat een nieuwe rechtsgang nodig is en dat het de sterke voorkeur heeft dat Nederland zo snel mogelijk concrete maatregelen gaat nemen? Zo nee, waarom niet?

17) Bent u bereid de klimaatcrisis te behandelen voor wat het is – een crisis waarbij de coronacrisis verbleekt – en een tweewekelijkse klimaatpersconferentie te organiseren, waarin het kabinet vertelt wat bedacht, gedaan en gerealiseerd is? Zo nee, waarom niet?


[1] Urgenda wil binnen maand klimaatplan van Rutte, 'anders terug naar rechter' | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

[2] Volgens Marjan Minnesma kan Nederland koploper van de groene industrie worden. Dan moet Rutte wel naar haar luisteren | De Volkskrant