Vragen Van Raan over het delen van de eigen juri­dische analyse van het minis­terie van EZK waaruit blijkt er geen ruimte is om de vergun­nings­aan­vraag van de NAM af te wijzen


Indiendatum: 24 sep. 2021

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het delen van de eigen juridische analyse van het ministerie van EZK waaruit blijkt er geen ruimte is om de vergunningsaanvraag van de NAM af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving

  1. Is de minister bekend met het bericht: “Stef Blok kan niet zomaar tekenen voor 15 jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee”? [1]
  2. Is de minister bereid om de eigen bestaande juridische analyse (en achterliggende onderzoeken voor zover van toepassing) met de Kamer te delen, waarover hij tijdens het AO Mijnbouw/Groningen van 15 september 2021 zei dat deze geen ruimte gaf om de vergunningsaanvraag van de NAM af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is hij bereid om deze juridische analyse vóór 1 oktober met de Kamer te delen, de dag voor het einde van de wettelijke termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerp-besluit?
  3. Verwacht de minister dat op grond van de interne EZK-analyse hetzelfde beeld van toepasbare wet- en regelgeving naar voren komt als uit het onafhankelijk onderzoek dat de Tweede Kamer nu laat uitvoeren? Waarom wel of niet?

[1] https://www.trouw.nl/opinie/st...

Indiendatum: 24 sep. 2021
Antwoorddatum: 8 okt. 2021

Vraag 1. Bent u bekend met het bericht "Stef Blok kan niet zomaar tekenen voor 15 jaar nieuwe gaswinning in de Waddenzee"?[1]
Ja.

Vraag 2. Bent u bereid om de eigen bestaande juridische analyse (en achterliggende onderzoeken voor zover van toepassing) met de Kamer te delen, waarover u tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 15 september 2021 zei dat deze geen ruimte gaf om de vergunningsaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij af te wijzen op grond van bestaande wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om deze juridische analyse voor 1 oktober met de Kamer te delen, de dag voor het einde van de wettelijke termijn voor het indienen van zienswijzen op het ontwerpbesluit?
Ja, deze juridische analyse heb ik met uw Kamer gedeeld in mijn brief met betrekking tot de vergunningverlening gaswinning Ternaard van 27 september 2021 (Kamerstuk 33 529, nr. 903).

Vraag 3. Verwacht u, op grond van de interne analyse van uw het ministerie, dat hetzelfde beeld van toepasbare wet- en regelgeving naar voren komt uit het onafhankelijk onderzoek dat de Kamer nu laat uitvoeren als uit de interne analyse? Zo ja,waarom? Zo nee, waarom niet?
In het Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen van 29 september 2021 heb ik aangegeven dat de definitieve besluitvorming over de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard niet eerder is voorzien dan in maart 2022. Deze termijn biedt ruimte om invulling te geven aan de motie Boucke c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 887) waarin wordt verzocht om geen onomkeerbare stappen te zetten omtrent de gaswinning onder de Waddenzee voordat het in opdracht van de Kamer gevraagde onafhankelijk juridisch advies gereed is en door de Kamer is besproken. Voorafgaand aan het debat met uw Kamer zal ik, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mijn appreciatie van dit juridische advies per brief met u delen. Het is uiteindelijk de rechter die in een concreet geval uitspraak doet of mijn toepassing en interpretatie van de Mijnbouwwet wel of niet juist is. Hetzelfde geldt voor de vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming waarvoor de Minister van LNV bevoegd gezag is.

[1] Trouw, 23 september 2021

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Vestering over het vrijgeven van de juridische analyse van de natuurvergunning voor de gaswinning onder de Waddenzee

Lees verder

Schriftelijke vragen Ouwehand over de noodzaak van consistent beleid ter bescherming van de volksgezondheid en het stellen van de juiste prioriteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer