Vragen Vestering over het slachten van ‘opdrin­ge­rige’ konik­paarden in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: nov. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het slachten van ‘opdringerige’ konikpaarden in de Oostvaardersplassen

 1. Kent u het bericht "Opdringerige konikpaarden Oostvaardersveld geslacht"? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat de 29 konikpaarden, die geslacht worden, officieel de status 'gehouden dieren' hebben? Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u bevestigen dat deze dieren recht hebben op de nodige zorg en bescherming?
 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet de bedoeling is dat het Oostvaardersveld een vorm van extensieve veehouderij is, waarbij dieren in een opvolgend cyclus worden geplaatst vanuit de Oostvaardersplassen om vervolgens te eindigen in het slachthuis?
 5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet zo kan zijn dat met regelmaat paarden worden afgevoerd naar de slacht omdat ze zogenaamd 'opdringerig' zouden zijn, zonder dat er eerst alles aan gedaan is om de dieren met rust te laten?
 6. Welke stappen zijn er genomen om deze paarden elders op te vangen?
 7. Hoeveel paarden die op het Oostvaardersveld hebben gestaan zijn er in de afgelopen 5 jaar naar het slachthuis gebracht? Wat was hiervoor de reden?
 8. Klopt het dat de plek van de geslachte konikpaarden ingenomen zal worden door konikpaarden uit andere gedeelten van de Oostvaardersplassen?
 9. Deelt u het inzicht dat de nieuwe groep van paarden mogelijk eenzelfde lot te wachten staat? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u nagaan bij de provincie Flevoland hoe voorkomen gaat worden dat de nieuwe aanwas eenzelfde lot ondergaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u provincie Flevoland adviseren om te voorkomen dat dit scenario zich gaat herhalen?
 11. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/262552/opdringerige-konikpaarden-oostvaardersveld-geslacht

Indiendatum: nov. 2021
Antwoorddatum: 6 jan. 2022

1

Kent u het bericht ‘Opdringerige konikpaarden Oostvaardersveldgeslacht’?

Antwoord

Ja.

2

Kunt u bevestigen dat de 29 konikpaarden die geslacht worden, officieel de status 'gehouden dieren' hebben? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, de paarden in het Oostvaardersveldzijn gehouden dieren.

3

Kunt u bevestigen dat deze dieren recht hebben op de nodige zorg en bescherming?

Antwoord

Volgens de Wet dieren art 2.2 lid 8 moeten dierhouders hun dieren de nodige verzorging bieden.

4

Deelt u de mening dat het niet de bedoeling is dat het Oostvaardersveldeen vorm van extensieve veehouderij is, waarbij dieren in een opvolgende cyclus worden geplaatst vanuit de Oostvaardersplassen om vervolgens te eindigen in het slachthuis?

Antwoord

De dieren in het Oostvaardersveldworden ingezet voor natuurbeheer om het in dit gebied geldende natuurbeheertype te realiseren en te behouden. Bij een teveel aan konikpaarden in het Oostvaardersveldwordt allereerst gekeken of de dieren in een ander natuurgebied geplaatst kunnen worden. Als de paarden niet kunnen worden uitgeplaatst wordt het teveel aan paarden gevangen en naar de slacht gebracht.

5

Deelt u de mening dat het niet zo kan zijn dat met regelmaat paarden worden afgevoerd naar de slacht omdat ze zogenaamd 'opdringerig' zouden zijn, zonder dat er eerst alles aan gedaan is om de dieren met rust te laten?

Antwoord

Ik betreur het dat de dieren om deze reden het Oostvaardersveld moesten verlaten. Voor de veiligheid van bezoekers van het gebied is dit echter noodzakelijk. Ik hoop dat dit een signaal afgeeft richting de bezoekers van het Oostvaardersveld dat zij gepaste afstand tot de dieren houden en deze niet bijvoeren. Laat de zorg voor deze dieren aan de beheerder, Staatsbosbeheer, over. Staatsbosbeheer attendeert bezoekers door middel van borden bij de ingang van het gebied op het feit dat ze afstand tot de konikpaarden moeten bewaren. Ook wordt hierop gehandhaafd door de toezichthouders van Staatsbosbeheer.

6

Welke stappen zijn er genomen om deze paarden elders op te vangen?

Antwoord

Het beleid van Staatsbosbeheer is dat de paarden naar andere gebieden verplaatst worden, als er geschikte natuurlijke of seminatuurlijke locaties zijn waar de paarden hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en in familiegroepen kunnen leven. Die locaties zijn op dit moment echter niet voorhanden.

7

Hoeveel paarden die op het Oostvaardersveld hebben gestaan zijn er in de afgelopen vijf jaar naar het slachthuis gebracht? Wat was hiervoor de reden?

Antwoord

Naast de 29 dieren die recent zijn geslacht, zijn er de afgelopen vijf jaar geen paarden vanuit het Oostvaardersveld naar het slachthuis gebracht. De paarden die teveel waren zijn vanuit het Oostvaardersveld naar andere Staatsbosbeheerlocaties verplaatst.

8

Klopt het dat de plek van de geslachte konikpaarden ingenomen zal worden door konikpaarden uit andere gedeelten van de Oostvaardersplassen?

Antwoord

Dit klopt deels, omdat er minder paarden bij zijn gezet dan er zijn afgevoerd. Omdat begrazing voor het beheer van het Oostvaardersveld gewenst blijft, zijn er twee harems uit de vangweide in de Oostvaardersplassen overgeplaatst naar dit gebied. Het gaat hier in totaal om 13 paarden, een harem van 4 en een harem van 9 paarden.

9

Deelt u het inzicht dat de nieuwe groep van paarden mogelijk eenzelfde lot te wachten staat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Dit is afhankelijk van het gedrag van bezoekers van het gebied en de groei van de populatie. Zoals ik aangeef in mijn antwoord op vraag 5 hoop ik dat dit een signaal afgeeft aan de bezoekers van het Oostvaardersveld om gepaste afstand tot de dieren te houden en deze niet bij te voeren. Door middel van borden bij de ingang van het gebied worden bezoekers geattendeerd op het feit dat ze afstand tot de konikpaardenmoeten bewaren. Ook wordt hierop gehandhaafd door de toezichthouders van Staatsbosbeheer.

Afhankelijk van de draagkracht van het gebied (aantal dieren) en de groei van de populatie is het waarschijnlijk dat op den duur, net als in andere gebieden, het aantal paarden te groot wordt. Ook dan zullen er paarden uit het gebied worden gehaald.

10

Kunt u nagaan bij de provincie Flevoland hoe voorkomen gaat worden dat de nieuwe aanwas eenzelfde lot ondergaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de provincie Flevoland adviseren om te voorkomen dat dit scenario zich gaat herhalen?

Antwoord

Het betreft hier gehouden dieren die onder de Wet Dieren vallen. Het is aan Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van het gebied om hier op een verstandige manier mee om te gaan. Bevoegd gezag is de minister van LNV. De provincie heeft hier geen zeggenschap over.

11

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

Antwoord

Ja.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Vestering over het plaatsen van honingbijkasten in de nabijheid van natuurgebieden

Lees verder

Vragen Teunissen en Van der Lee over hoe Nederlandse vlees-, zuivel- en veevoerbedrijven ontbossing, landroof en corruptie stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer