Vragen Teunissen en Van der Lee over hoe Neder­landse vlees-, zuivel- en veevoer­be­drijven ontbossing, landroof en corruptie stimu­leren


Indiendatum: 30 nov. 2021

Vragen van de leden Teunissen (PvdD) en Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hoe Nederlandse vlees-, zuivel- en veevoerbedrijven ontbossing, landroof en corruptie stimuleren

1. Bent u bekend met het rapport van Milieudefensie 'Een schimmige sojaketen. Hoe Nederlands vlees en zuivel ontbossing voeden'[1] en de Zembla-uitzending van 25 november j.l., waarin onder meer dit onderzoek aan de orde kwam?[2]

2. Wat vindt u ervan dat de sojaketen in Nederland niet transparant is als het gaat om zakelijke relaties en herkomst van soja in de veevoerketen?

3. Wat vindt u ervan dat de bedrijven die centraal staan in het onderzoek van Milieudefensie - FrieslandCampina, Vion, ForFarmers, De Heus en Agrifirm - geen gerichte actie ondernemen tegen ontbossing die recent is gedetecteerd in de keten van sojahandelaar Bunge, waarmee deze bedrijven een (directe, dan wel indirecte) zakelijke relatie blijken te hebben?

4. Hoe beoordeelt u de conclusie van Friesland Campina over Round Table of Responsible Soy (RTRS)-soja dat "niet voor 100% gegarandeerd kan worden dat de gevoerde soja volledig ontbossingsvrij is geproduceerd"?[3]

5. Deelt u de conclusie van het WNF dat "certificering niet heeft gewerkt om ontbossing tegen te gaan"?[4] En zo nee, waarom niet?

6. Bent u van mening dat gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis ontbossing in internationale productieketens zo spoedig mogelijk dient te worden beëindigd? En zo nee, waarom niet?

7. Bent u bekend met het pleidooi dat er zowel nationaal als Europees een wet moet komen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, die bedrijven verplicht om schendingen van mensen­- en arbeidsrechten en schade aan milieu, biodiversiteit en klimaat in internationale ketens te voorkomen?

8. Deelt u de mening dat een IMVO-wet inclusief Klimaatplicht nodig is om uitstoot door en in de keten van grote bedrijven, mede als gevolg van ontbossing, in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs? En zo nee, waarom niet?

[1] https://milieudefensie.nl/actueel/een-schimmige-sojaketen.pdf
[2] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bord-vol-ontbossing
[3] https://www.frieslandcampina.com/nl/news/frieslandcampina-en-agrifirm-samen-op-weg-naar-gegarandeerd-ontbossingsvrije-soja-in-veevoer
[4] https://twitter.com/ZEMBLA/status/1463814074744066051