Vragen Vestering over het plaatsen van honing­bij­kasten in de nabijheid van natuur­ge­bieden


Indiendatum: 23 nov. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het plaatsen van honingbijkasten in de nabijheid van natuurgebieden

 1. Kent u het bericht ‘Zet geen honderden bijenkasten in de Biesbosch, de wilde bij overleeft dat niet’? [1]
 2. Deelt u de conclusie van de onderzoekers van het EIS (European Invertebrate Survey) Kenniscentrum Insecten en Naturalis dat honingbijen om voedsel concurreren met wilde bestuivende insecten, en dat daarom zelfs een kleine hoeveelheid honingbijkasten beschermde wilde bestuivende insecten, zoals bijen, kunnen verdringen? Zo nee, waarom niet en op welk onderzoek baseert u zich?
 3. Kunt u aangeven wat de staat van instandhouding is van beschermde bestuivende insecten, zoals de wilde bij, de hommel en de zweefvlieg? Zo nee, waarom niet?
 4. Hoe verhoudt het ontbreken van beleid omtrent het plaatsen van honingbijkasten zich tot het doel van de Nationale Bijenstrategie om in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers te hebben die stabiel zijn en/of zich positief ontwikkelen?
 5. Deelt u het inzicht dat er beleid moet worden opgesteld voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden, omdat de natuur niet verder mag verslechteren? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u het inzicht dat er beleid moet worden opgesteld voor het plaatsen van honingbijkasten nabij overige natuurgebieden, waar zich beschermde bestuivende en nectarbehoevende insecten bevinden? Zo nee, waarom niet?
 7. Zijn een Passende beoordeling en eventueel een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) nodig voor het plaatsen van honingbijkasten nabij Natura 2000-gebieden, gezien significante negatieve effecten op wilde beschermde bijen mogelijk niet zijn uit te sluiten? Zo nee, waarom niet?
 8. Hebben er Passende beoordelingen plaatsgevonden voor het plaatsen van de honingbijkasten , zoals bijvoorbeeld voor het plaatsen nabij de Biesbosch? Zijn hier Wnb-vergunningen voor afgegeven? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u het eens dat een bufferzone voor het plaatsen van honingbijkasten effectief kan zijn voor de bescherming van bestuivende en nectarbehoevende insecten, zoals de wilde bij tegen voedselconcurrentie van de honingbij? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u aangeven hoeveel honingbijkasten nabij een Natura-2000 gebied of het NatuurNetwerk (NNN) zijn geplaatst, graag uitgesplitst per Natura-2000 gebied en NNN? Kunt u hierbij ook aangeven of deze imkerijen in Nederland, dan wel het buitenland zijn gevestigd?
 11. Klopt het dat er geen registratie bestaat voor honigbijkasten, noch regels zijn opgesteld voor het plaatsen van kasten, waardoor een wildgroei aan bijenkasten kan ontstaan nabij natuurgebieden? Zo ja, bent u bereid om een landelijk kastenregistratiesysteem in het leven te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?
 12. Kunt u deze vraag één voor één beantwoorden voorafgaand aan de LNV begroting zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.ad.nl/rivierenland/onderzoekers-waarschuwen-zet-geen-honderden-bijenkasten-in-de-biesbosch-de-wilde-bij-overleeft-dat-niet~af9ce93f/