Vragen Vestering over het hand­jeklap dat heeft plaats­ge­vonden tussen het minis­terie van I&W en de fabrikant van een emis­siearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoor­delen


Indiendatum: sep. 2022

Kamervragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en aan de minister voor Natuur en Stikstof over het handjeklap dat heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van I&W en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen.

 1. Kent u het bericht ‘Fabrikant had invloed op goedkeuring emissiearme stalvloer, rechter vindt die inspraak 'niet juist'’?[1]
 2. Klopt het dat de Eco-vloer waar het in dit artikel om gaat de meest gebruikte emissiearme stalvloer voor de melkveehouderij is en dat dit één van de stalvloeren is waar de Raad van State recent van heeft geoordeeld dat de werking te onzeker is?[2]
 3. Kunt u bevestigen dat ambtenaren van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M, nu het ministerie van I&W) het advies van de Technische Adviespool (TAP) om de Eco-vloer van fabrikant Anders Beton niet als emissiearme techniek goed te keuren, niet hebben overgenomen?[3] Zo ja, waarom is dat advies niet overgenomen?
 4. Kunt u bevestigen dat het ministerie van I&M een emissiefactor van 7 kg ammoniak per dierplaats per jaar op wilde nemen, maar dat dit onder druk van de fabrikant (die zelfs dreigde met een schadeclaim) is verlaagd naar 6 kg ammoniak per dierplaats per jaar? Zo ja, waarom is dit verlaagd?
 5. Kunt u bevestigen dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STaB) heeft nagerekend en bevestigd dat 7 kg ammoniak de correcte emissiefactor had moeten zijn?
 6. Deelt u het inzicht dat hier sprake is geweest van handjeklap tussen de fabrikant en het ministerie van I&M? Deelt u het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant dat dit deze gang van zaken “niet juist” is?
 7. Was de staatssecretaris (of haar voorganger) op de hoogte van deze deal met fabrikant Anders Beton? Zo ja, hoe heeft zij hierop gereageerd? Zo nee, hoe kan dat?
 8. Was de minister (of haar voorganger op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op de hoogte van deze gang van zaken, die uiterst relevant is omdat het ministerie van LNV eindverantwoordelijk is voor de uitgifte van natuurvergunningen op basis van deze staltechnieken en voor de naleving van de Europese natuurbeschermingswetten?
 9. Zo ja, hoe heeft zij hierop gereageerd? Zo nee, hoe kan dat en wat is haar reactie richting het ministerie van I&W dat dit niet is gedeeld met het ministerie van LNV?
 10. Hoe beoordeelt u het dat fabrikanten van staltechnieken blijkbaar een zeer grote inspraak hebben in de beoordeling van die technieken? Wat betekent dit voor de andere beoordeelde staltechnieken op de Rav-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij)? Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke inmenging in de toekomst nog mogelijk is?
 11. Kan de minister aangeven waarom het ministerie van LNV de provincie Utrecht heeft bijgestaan in het hoger beroep in de zaak over de emissiearme stalvloeren,[4],[5] als bij de Rijksoverheid reeds bekend was dat de emissiefactor van de Eco-vloer onder druk te rooskleurig was beoordeeld?
 12. Kunt u de interne memo’s en verslagen van overleggen en alle andere vormen van communicatie tussen de TAP en de fabrikant, die als bijlage bij het advies van de StAB aan de rechtbank Oost-Brabant in de zaak ECLI:NL:RBOBR:2022:1323 zitten,[6] met de Kamer delen?
 13. Kunt u de adviezen van het expertpanel (met daarin onder andere de WUR, Witteveen+Bos, ECN en ILVO) aan de TAP over de Eco-vloer met de Kamer delen? Wat is er met deze adviezen gebeurd?
 14. Kunt u de adviezen van de TAP aan het ministerie van I&M over de Eco-vloer met de Kamer delen? Wat is er met deze adviezen gebeurd?
 15. Heeft het ministerie van I&W, dan wel het ministerie van LNV, enige andere signalen binnengekregen over andere ‘emissiearme’ staltechnieken waarvan de emissienormen op de Rav-lijst mogelijk niet kloppen of te onzeker zijn? Zo ja, welke?
 16. Deelt de minister het inzicht dat zogenaamde ‘emissiearme’ staltechnieken te vaak niet werken, dat hiermee gesjoemeld wordt, dat het tot schaalvergroting en intensivering van de veehouderij leidt en dat het de problemen in de veehouderij hiermee niet integraal worden aangepakt?
 17. Gaat de minister stoppen met het subsidiëren van technische lapmiddelen tegen de schade van de veehouderij met miljarden belastinggeld?
 18. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de gestelde termijn beantwoorden?


[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/fabrikant-had-invloed-op-goedkeuring-emissiearme-stalvloer-rechter-vindt-die-inspraak-niet-juist/

[2] Uitspraak RvS, 07-09-2022, https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@132885/emissiearme-stallen/

[3] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogste-bestuursrechter-bevestigt-te-veel-twijfel-over-effectiviteit-emissiearme-koeienstallen~b3b1ff02/

[4] Zoals geschreven in antwoorden op eerdere Kamervragen, Kamerstuk 2022D11388

[5] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-vernietigt-stikstofbesluiten-Utrechtse-veehouderijen.aspx

[6] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:1323