Vragen Vestering en Wassenberg over de jacht op verwil­derde huis­katten


Indiendatum: 24 jan. 2023

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de jacht op verwilderde huiskatten

  1. Kent u het bericht ‘Wilde katten zijn hun leven niet zeker met jager Titus Sijmonsma in de buurt. ‘Het zijn lustmoordenaars’? [1]
  2. Bent u ervan op de hoogte dat in 2013 op initiatief van voormalig Kamerlid Thieme de Tweede Kamer het Kabinet reeds opriep tot het niet langer toestaan van de jacht op katten? Hoe is het mogelijk dat tien jaar later de jacht op katten nog altijd kan plaatsvinden?
  3. Wat dacht u toen u hoorde dat jaarlijks meer dan 250 katten in de provincie Friesland worden doodgeschoten?
  4. Kunt u bevestigen dat de teruggang van het aantal weidevogels met name wordt veroorzaakt door de intensieve landbouw, het kunstmatig verlagen van de grondwaterstanden en de slechte staat van de biodiversiteit?
  5. Is er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat vaststelt dat er positieve werking uitgaat van het afschot van verwilderde huiskatten (felis catus)? Zo ja, kunt u die bevindingen met de Kamer delen? Zo nee, vormt dat voor u aanleiding om de jacht op de felis catus te verbieden?
  6. Deelt u de mening dat, gelet op het feit dat een kat een territoriumdier is, het vangen, steriliseren, chippen en terugplaatsen van verwilderde huiskatten de voorkeur verdient boven afschot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welke maatregelen brengt deze bevinding u?
  7. Bent u het eens dat de huiskat en de verwilderde huiskat dezelfde soort vormen (felis catus) en daarmee moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, zodat het toestaan van afschot van verwilderde katten het risico in zich draagt dat huisdieren geschoten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze voorkomt u dat huisdieren afgeschoten worden?
  8. Deelt u de mening dat als gevolg van de voorgenomen chipplicht van de felis catus, afschot van katten in alle gevallen voorkomen zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  9. Is het waar dat de felis catus in slechts één provincie bejaagbaar is?
  10. Bent u bereid om op korte termijn een landelijke regeling op te stellen, waarin is opgenomen dat katten categorisch niet bejaagd mogen worden ter bescherming van zowel de huiskat (felis catus) als de beschermde wilde kat (felis silvestris)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/wilde-katten-zijn-hun-leven-niet-zeker-met-jager-titus-sijmonsma-in-de-buurt-het-zijn-lustmoordenaars~b90e9753/