Vragen Vestering en Wassenberg over de gang van zaken rond de vergun­ning­ver­lening ofwel lega­li­sering van de acti­vi­teiten van eenden­slach­terij Tomassen Duck-To in Ermelo


Indiendatum: 19 jan. 2023

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gang van zaken rond de vergunningverlening ofwel legalisering van de activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo

 1. Bent u op de hoogte van de gang van zaken rond de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning door eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo?
 2. Bent u op de hoogte van het feit dat omwonenden al jarenlang grote geluids- en stankoverlast ervaren door de slachterij?
 3. Heeft u gezien dat de rechter de gemeente Ermelo eerder dit jaar terugfloot, nadat de gemeente niet wilde handhaven op de geluidsoverlast en op overtredingen van de vergunde werktijden en het maximale aantal vervoersbewegingen, en dat de rechter daarbij oordeelde dat de gemeente kritischer moet kijken naar de belangen van de omwonenden?[1]
 4. Heeft u er kennis van genomen dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is om aan de eendenslachterij de vergunning te verlenen om de illegale situatie te legaliseren, maar dat hiervoor nog een 'verklaring van geen bedenkingen' nodig is van de gemeenteraad?
 5. Wat vindt u ervan dat één van de vergaderingen over dit dossier opeens achter gesloten deuren plaatsvond en dat is besloten om de geheimhouding pas op te heffen op het moment dat besluiten onherroepelijk zijn?[2]
 6. Kunt u bevestigen dat het uitgangspunt van de wet is dat is de (gemeentelijke) overheid een open, transparante organisatie is en dat vergaderingen van de gemeenteraad in beginsel openbaar zijn?
 7. Deelt u de mening dat omwonenden en juristen door deze geheimhouding mogelijk belangrijke informatie met grote juridische gevolgen wordt onthouden? Kunt u zich voorstellen dat deze informatiedeling van belang kan zijn voor een volledige advisering van de leden van de gemeenteraad en daarmee voor een eerlijke besluitvorming?
 8. Heeft u gezien dat de burgemeester en wethouders de gemeenteraad hebben gewaarschuwd dat de gemeente een schadeclaim riskeert als de vergunning niet wordt verleend?[3]
 9. Hoe beoordeelt u deze waarschuwing?
 10. Deelt u de indruk dat de gemeenteraad hiermee onder druk wordt gezet om de verklaring van geen bedenkingen af te geven? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 11. Heeft u gezien dat, terwijl de besluitvorming over de vergunningverlening nog gaande is, er een voorlopige vergunning is afgegeven, waarmee de situatie nog vijf jaar kan blijven zoals deze is?[4]
 12. Vindt u dit een goed voorbeeld van democratische besluitvorming?
 13. Hoe beoordeelt u deze gang van zaken?
 14. Over welke mogelijkheden beschikt u om in te grijpen wanneer een gemeentelijk democratisch proces niet fatsoenlijk verloopt en een gemeente omwonenden blijft benadelen?
 15. Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?

[1] https://ermelovannu.nl/actueel/11312-gemeente-legt-tomassen-duck-to-dwangsom-op
[2] https://www.destentor.nl/veluwe/beraad-over-eendenslachterij-ermelo-blijft-nog-jaren-geheim-animal-rights-reageert-hoofdpijndossier-schandaal~aebaf3af
[3] https://www.destentor.nl/veluwe/ermelo-riskeert-schadeclaim-bij-afwijzen-vergunning-voor-illegale-activiteiten-eendenslachterij~a43d3526/
[4] https://www.destentor.nl/ermelo/ermelo-maakt-illegale-situatie-bij-eendenslachterij-legaal-terwijl-gemeenteraad-nog-dubt-hoe-zit-dat~aa4cf140/