Vragen Vestering en Wassenberg over de ernstige verwaar­lozing van tien­tallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaal­delijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond


Indiendatum: 10 jan. 2023

Vragen van de leden Vestering en Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over de ernstige verwaarlozing van tientallen dieren bij een bedrijf dat in het verleden ook al herhaaldelijk in de fout ging en al onder verscherpt toezicht stond

1. Wat dacht u toen u hoorde dat de NVWA meer dan 70 koeien, stieren en kalfjes “in bewaring heeft genomen” nadat deze dieren sterk vermagerd en vervuild werden aangetroffen, naast twee dieren die al waren gestorven?[1]

2. Wat ging er door u heen toen u de foto zag die de NVWA deelde bij de melding, waarop te zien is dat koeien tot diep in hun eigen ontlasting staan en niet de beschikking hebben over schoon drinkwater en droog voedsel?

3. Klopt het dat dit betreffende bedrijf onder verscherpt toezicht van de NVWA zou staan?[2]

4. Hoe bestaat het dat bij een bedrijf onder verscherpt toezicht nog steeds dieren ernstig kunnen worden verwaarloosd?

5. Kunt u aangeven waaruit het verscherpte toezicht van de NVWA bestaat?

6. Bent u, gegeven het feit dat de koeien sterk waren vermagerd en tot diep in hun eigen ontlasting stonden, van mening dat dit verscherpte toezicht op adequate wijze heeft plaatsgevonden?

7. Deelt u de mening dat kennelijk langdurige dierverwaarlozing die kan plaatsvinden onder verscherpt toezicht twijfels oproept over de kwaliteit van toezicht en handhaving bij veehouderijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie wilt u ondernemen om toezicht en handhaving bij primaire bedrijven substantieel te verbeteren?

8. Kunt u bevestigen dat de NVWA in 2018 meer dan 300 ‘aandachtsbedrijven’ ofwel ‘risicobedrijven’ had geïdentificeerd, waar sprake was van structurele dierenwelzijnsproblemen en dat sinds een wijziging in de werkwijze van de NVWA in 2019 slechts een klein deel van deze bedrijven onder verscherpt toezicht staat?[3]

9. Is er volgens u voldoende zicht op deze voormalige risicobedrijven? Zo ja, waar blijkt dat uit?

10. Hoeveel controles zijn er na 2019 nog uitgevoerd bij de risicobedrijven die niet onder verscherpt toezicht zijn geplaatst?

11. Hoeveel tijd heeft er gezeten tussen de één na laatste en de meest recente inspectie van de NVWA bij het bedrijf waar nu verwaarloosde dieren zijn aangetroffen?

12. Is het waar dat dezelfde veehouder in 2018 in hoger beroep werd veroordeeld vanwege het verwaarlozen van runderen? [4] Kunt u toelichten wat de overtredingen destijds waren en welke sancties er zijn genomen?

13. Hoe vaak heeft de NVWA sinds de veroordeling in 2018 de dieren van deze veroordeelde veehouder bezocht?

14. Wanneer hebben deze inspecties precies plaatsgevonden? Bent u bereid de inspectierapporten met de beantwoording van deze vragen naar de Kamer te sturen? Zo nee, waarom niet?

15. Kunt u uiteenzetten welke overtredingen er de laatste tien jaar bij dit bedrijf zijn geconstateerd en of dit geleid heeft tot sancties? Zo ja welke en wanneer en hoe is hierop toegezien? Zo nee, waarom niet?

16. Is het waar dat na het ‘in bewaring stellen’ van de 70 runderen, de veehouder vrijwel onmiddellijk andere dieren heeft geplaatst?[5] Zo ja, wat vindt u hier van?

17. Welke maatregelen heeft u genomen om te voorkomen dat de verantwoordelijke van dit bedrijf dezelfde overtredingen opnieuw begaat?

18. Bent u van plan om met de kennis van nu, op zeer korte termijn nieuwe en onaangekondigde inspecties te laten uitvoeren? Zo nee waarom niet? Zo ja, welke maatregelen zijn dit?

19. Zijn het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk onderzoek naar aanleiding van overtredingen voorgelegd aan de rechter? Bent u bereid de resultaten van deze onderzoeken naar de Kamer te sturen?

20. Vindt u het verstandig of wenselijk dat een bedrijf of persoon die herhaaldelijk in ernstige dierenwelzijnsovertredingen begaat, de mogelijkheid behoudt om dieren te houden, gegeven het grote risico dat deze dieren opnieuw het slachtoffer worden van ernstige verwaarlozing?

21. Heeft de NVWA contact gehad met het Functioneel Parket over het opleggen van een tijdelijk houdverbod als voorlopige maatregel?

22. Kunt u uiteenzetten wat in het afgelopen jaar de gemiddelde doorlooptijd is geweest bij het afhandelen van boeterapporten? In hoeveel gevallen is de termijn verstreken voor het opstellen van een boeterapport? Is het waar dat de overtreder in zo’n geval wegkomt met de overtreding?

23. Bent u bereid om het toezicht bij primaire bedrijven te betrekken bij de uitwerking van het ‘three strikes out’-principe, waarbij zwaarder zal worden opgetreden bij herhaalde overtredingen?[6] Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

24. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2023/01/05/nvwa-neemt-rond-de-70-verwaarloosde-runderen-in-bewaring-vanwege-dierenwelzijn

[2] https://twitter.com/_nvwa/status/1610984967558815745

[3] Kamerstuk 33 835, nr. 197

[4] https://www.bd.nl/bommelerwaard/boer-uit-well-verwaarloost-weer-zijn-vee-70-runderen-in-beslag-genomen~aacebc45

[5] https://www.bd.nl/bommelerwaard/ongeloof-in-well-omstreden-boer-heeft-nu-alweer-koeien-op-stal~ac13519c/

[6] Kamerstuk 28 286, nr. 1259