Vragen Vestering en Van Esch over duis­ternis en stilte


Indiendatum: okt. 2021

Vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat over duisternis en stilte

 1. Bent u bekend met ‘de nacht van de nacht’?
 2. Deelt u het inzicht dat duisternis en donkere nachten goed zijn voor mens, dier en de natuur? Zo ja, wat doet u eraan om lichtvervuiling te voorkomen?
 3. Welke kansen ziet u voor het opstellen van nationaal beleid om lichtvervuiling te voorkomen door deze bijvoorbeeld te koppelen aan energiebesparing?
 4. Welke andere kansen ziet u?
 5. Bent u bereid om duisternisgebieden in te stellen, waar activiteiten met lichtvervuiling niet zijn toegestaan, en hier wettelijk bescherming aan te geven?
 6. Deelt u het inzicht dat stilte goed is voor mens, dier en natuur? Zo ja, wat doet u eraan om geluidshinder te voorkomen?
 7. Kunt u op een kaart aangeven hoeveel stiltegebieden Nederland telt, waar deze zich bevinden en hoeveel hectare zij omvatten?
 8. Bestaan er ook onderwaterstiltegebieden voor het beschermen van stilte onder water?
 9. Hoeveel hectare aan stiltegebieden is er de afgelopen jaren verdwenen?
 10. Zijn er andere stiltegebieden aangewezen, ter compensatie voor de verdwijning van bovengenoemden? Zo nee, waarom niet? Is er een minimum aantal hectare stiltegebieden dat Nederland nastreeft? Zo nee, waarom niet?
 11. Deelt u het inzicht dat een afname van stiltegebieden een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u van plan tegen de afname van stiltegebieden te doen?
 12. Deelt u het inzicht dat in stiltegebieden niet voor plezier zou mogen worden gejaagd, omdat het gebieden zijn ‘waarin de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is, dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord’ en een geweerschot de streefwaarde 40 decibel voor stiltegebieden overschrijdt? [1] Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/geluid/stiltegebieden