Vragen Van Esch en Van Raan over de afgegeven opspo­rings­ver­gun­ningen voor aard­warmte in (huidige en toekom­stige) drink­wa­ter­ge­bieden


Indiendatum: 29 okt. 2021

Vragen van de leden van Esch en van Raan aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de afgegeven opsporingsvergunningen voor aardwarmte in (huidige en toekomstige) drinkwatergebieden

 1. Is u bekend dat de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in juli 2017 al aandacht vroeg voor de risico’s bij het winnen van aardwarmte, ook in relatie tot de bescherming van de drinkwatervoorziening?[1]
 2. Is u bekend dat zowel de Algemene Rekenkamer[2] als het Staatstoezicht op de Mijnen[3] hier ook voor gewaarschuwd hebben en betere wet- en regelgeving adviseerde?
 3. Wat heeft u met de waarschuwingen en aanbevelingen gedaan?
 4. Heeft u kennis genomen van het bezwaarschrift dat door Dunea is ingediend op de opsporingsvergunningen voor aardwarmte in Zuid-Holland?[4]
 5. Zijn deze vier opsporingsvergunningen afgegeven in overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de volledige reactie van het ministerie van I&W?
 6. Is u bekend dat, conform de Structuurvisie Ondergrond, mijnbouw (ook de winning van aardwarmte) is uitgesloten in bestaande beschermingsgebieden voor de drinkwatervoorziening? Zo nee, hoe zit het dan?
 7. Zo ja, waarom worden er dan toch opsporingsvergunningen voor aardwarmte verleend voor gebieden waarvan op voorhand duidelijk is dat in die gebieden nooit daadwerkelijk naar aardwarmte geboord mag worden?
 8. Waarom is hier geen gebruik gemaakt van de voorziening uit de Mijnbouwwet die het mogelijk maakt om een vergunning geheel of gedeeltelijk te weigeren met het oog op de drinkwatervoorziening?
 9. Heeft de regio nu en in de toekomst voldoende drinkwater in het geval één of meerdere van de gebieden waar nu een vergunning voor is afgegeven onbruikbaar zou raken?
 10. Bent u ermee bekend dat Vewin en het IPO bij de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening uitgaan van ruimtelijke functiescheiding tussen drinkwater en aardwarmte? Zo ja, steunt u het uitgangspunt van functiescheiding en waarom is dat hier dan niet toegepast?
 11. Zijn er argumenten om de functiescheiding los te laten? Zo ja, welke zouden dat zijn?
 12. Kunt u aangeven welke beperkingen aan deze afgegeven opsporingsvergunning zijn toegevoegd om te voorkomen dat het gebruik van het Valkenburgse meer als bron voor de drinkwatervoorziening in gevaar komt?
 13. Welke beperkingen zijn er in de vergunning Leiden 2 meegegeven in relatie tot zowel de toekomstige waterwinning als de verstoring van het grondwater in de buurt van dit meer?
 14. Kunt u reflecteren op de situatie die u heeft veroorzaakt met het afgeven van deze vergunningen nu het zowel voor de concessiehouder als het drinkwaterbedrijf tot een uiterst onzekere situatie leidt?

[1] https://zuidholland.partijvoor...
[2] https://www.rekenkamer.nl/publ...
[3] https://nos.nl/artikel/2182978...
[4] https://www.dunea.nl/algemeen/...