Vragen Van Raan en Vestering over analyses en afwe­gingen aangaande gaswinning bij Ternaard en de aanleg van een stroom­kabel onder de Wadden


Indiendatum: 23 nov. 2021

Vragen van de leden Van Raan en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over interne analyses en afwegingen aangaande gaswinning bij Ternaard en de aanleg van een elektrische stroomkabel onder de Wadden.

 1. Kent u het bericht “Noardeast Fryslan roept Den Haag opnieuw op gaswinning Waddenzee niet toe te staan”? [1]
 2. Kunt u aangeven welke veranderingen er zijn aangebracht naar aanleiding van ingediende zienswijzen? En kunt u aangeven van wie deze zienswijzen afkomstig waren?
 3. Heeft de beoogde “operator” (NAM) een zienswijze over het concept-instemmingsbesluit ingediend? Zo ja, kunt u deze delen met de Kamer?
 4. Toen u tijdens het commissiedebat Mijnbouw van 15 september 2021 meedeelde dat u “zoals gebruikelijk de juridische positie [heeft] laten beoordelen door de eigen juristen”[2], refereerde u toen aan een juridische beoordeling ter voorbereiding van uw beslissing om op 27 augustus 2021 een concept-instemmingsbesluit te publiceren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee bij Ternaard, of refereerde u aan een andere interne juridische beoordeling? Zo ja, aan welke andere juridische beoordeling refereerde u en kunt u deze met de Kamer delen? Zo nee, waar verwees u dan naar en kunt u dit met de Kamer delen?
 5. Klopt het dat u tijdens het bovengenoemde commissiedebat alleen verwees naar een ’beoordeling van de juridische positie door de eigen juristen’, die gemaakt werd voorafgaand aan de publicatie van het concept-instemmingsbesluit op 27 augustus 2021? Zo nee, waarom niet?
 6. Is er een (andere) juridische beoordeling gemaakt door zowel de juristen van het ministerie van EZK als door juristen van het ministerie van LNV? Zo nee, wat voor beoordeling is er gedaan? Zo ja, kunt u beide beoordelingen delen met de Kamer?
 7. Erkent u dat de brief [3] over ‘Vergunningverlening gaswinning Ternaard’, waar u naar verwijst in antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren (2021D37703) niet dezelfde is als de ‘beoordeling van de juridische positie door de eigen juristen’ gemaakt vóór 27 augustus, zoals u meedeelde tijdens het debat Mijnbouw van 15 september? Zo ja, klopt het dat de brief [3] gebaseerd is op een interne juridische analyse? Zo nee, waarom niet?
 8. Kunt u alle interne juridische beoordelingen (en gevraagde achterliggende onderzoeken) door eigen juristen te delen met de Tweede Kamer ruimschoots voor het debat Wadden van 7 december? Zo nee, kunt u aangeven waarom de eigen beoordeling van het departement wel relevant is om te noemen in een debat maar niet aan de Kamer gestuurd wordt, wanneer de Kamer daarom vraagt?
 9. Klopt het dat de Landsadvocaat niet door u is betrokken bij de beoordeling van de juridische positie van EZK, voorafgaand aan de terinzagelegging van het concept-instemmingsbesluit, zoals u aangaf in het debat over de mijnbouw van 15 september? Zo ja, waarom niet? Zo nee, wat was het oordeel van de Landsadvocaat?
 10. Als de Landsadvocaat niet betrokken is geweest, waarom achtte u het dan nodig om tijdens het debat te wijzen op de gevoeligheden van een advies door de Landsadvocaat over aardgaswinning onder de Waddenzee “wanneer er processen te verwachten zijn en wij, of we dat nou wel of niet willen, procespartij zijn”? [4]
 11. Klopt het dat de NAM gebruik kan maken van de verhoogde investeringsaftrek voor gaswinning op de Noordzee? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zal deze aanvraag gedaan kunnen worden?
 12. Kunt u de uitkomsten van de Passende Beoordeling ten aanzien van gaswinning bij Ternaard met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
 13. Kunt u aangeven wat het standpunt van de noordelijk provincies en de Waddeneilanden is ten aanzien van gaswinning bij Ternaard? Kunt u de gespreksverslagen hierover delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?
 14. Klopt het dat noordelijke provincies en de Waddeneilanden hun wensen met betrekking tot de aanlanding van de stroomkabel bij het Rijk kenbaar hebben gemaakt? Zo ja, wat zijn de wensen van de provincies en van de Waddeneilanden, graag uitgesplitst per bevoegdheid?
 15. Wat is het standpunt van de noordelijke provincies en de Waddeneilanden aangaande de impact van de stroomkabel op de natuur?
 16. Kunt u de gespreksverslagen over de stroomkabel delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?
 17. Kunt u deze vraag één voor één beantwoorden voorafgaand aan het commissiedebat over de Wadden op 7 december zonder daarbij te verwijzen naar eerdere antwoorden?

[1] https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1097652-noardeast-fryslan-roept-den-haag-opnieuw-op-gaswinning-waddenzee-niet-toe-te-staan

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15357&did=2021D34483

[3] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/27/kamerbrief-vergunningverlening-gaswinning-ternaard/kamerbrief-over-vergunningverlening-gaswinning-ternaard.pdf

[4] Het verslag van het debat op 15/09. Pagina 53. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z15357&did=2021D34483