Vragen Van Raan c.s. over fossiele subsidies


Indiendatum: 5 sep. 2023

Aanvullende vragen van de leden Van Raan, Teunissen (beiden PvdD), Alkaya (SP), Dassen (Volt) en Thijssen (PvdA) aan de minister van Financiën en de minister van Economische zaken en Klimaat over fossiele subsidies

1. Bent u bekend met het rapport “Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: Minder CO2 en meer inkomsten”, gepubliceerd door SOMO, OCI en Milieudefensie op 4 september 2023?

2. Bent u het eens met het bedrag van €37,5 miljard per jaar aan gemiste staatsinkomsten dat in het rapport naar voren is gekomen? Zo ja, kunt u ruwweg per regeling toelichten hoeveel het is?

3. Zijn er regelingen die de overheid aanbiedt en zich kwalificeren als fossiele subsidie (volgens de definitie en methodologie gehanteerd door dit rapport en het kabinet), maar die niet in dit rapport zijn meegenomen? Zo ja, welke zijn dit?

4. Wat betekent dit voor de het EMU saldo?

5. Kunt u per regeling de brondata en berekeningen delen waaruit de bedragen volgen voor de fossiele subsidies genoemd in tabel Tabel 10.2.1 van bijlage 10 van de belastingplan 2023, namelijk: Verlaagd tarief glastuinbouw, Teruggaaf kerkgebouwen en non-profit, Vrijstellingen voor energie-intensieve processen, Inputvrijstelling energiebelasting voor elektriciteitsopwekking, Inputvrijstelling kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking, Inputvrijstelling kolenbelasting voor duaal verbruik, Degressieve tariefstructuur elektriciteit, Degressieve tariefstructuur gas.

6. Het rapport benoemt dat sommige regelingen Europees vastgelegd zijn. Kunt u per regeling aangeven of dit het geval is, en welke nationale maatregelen een land kan treffen om de gevolgen van deze in stand houden van de regeling te compenseren?

7. Kunt u aangeven of het Kabinet of in het plan om fossiele subsidies af te bouwen ook nationale maatregelen staan indien een regeling vastligt in Europese wetgeving, en indien dit niet het geval is, kunt u uitleggen waarom dat zo is?

8. Bent u het eens met de Wereldbank die schrijft dat overheden miljarden spenderen aan fossiele subsidies die klimaatverandering erger maken, terwijl het geld dat vrijkomt met het afschaffen juist het probleem kan oplossen? Zo nee, hoe zit het dan?

9. Hoe gaat u (ruwweg) de vrijgekomen inkomsten inboeken wanneer u stopt met fossiele subsidies (graag per regeling een ruwe inschatting)?

10. Kunt u aangeven of er in het plan waar het kabinet mee komt om fossiele subsidies af te bouwen, ook ingegaan wordt in hoe de extra inkomsten eerlijk worden geïnvesteerd om te zorgen dat verduurzaming versneld wordt, de gevolgen voor kwetsbare groepen in de samenleving beperkt kunnen worden, en er meer geld gaat naar klimaatfinanciering voor arme landen?

11. Bent u het eens met de Europese Centrale Bank die schrijft dat fossiele subsidies een perverse prijsverstoring zijn, en daarmee de prikkel om af te stappen van fossiele brandstoffen tegenzit. Kunt u daarbij aangeven in welke sectoren duurzame bedrijven (die wel deze overstap hebben gemaakt naar een groene alternatief) nu door deze subsidies een prijsverschil ervaren die er niet zou zijn geweest zonder deze subsidies.

12. Kunt u per sector reflecteren op wat er gebeurt met de (internationale) concurrentiepositie als bedrijven in deze sector, mede door het in standhouden van deze fossiele subsidies, het (financieel) niet voor elkaar krijgen om af te stappen van fossiele brandstoffen.

13. Kunt u uitleggen hoe doorgaan in het huidige tempo met fossiele subsidies de lange termijn stabiliteit van de begroting niet in gevaar brengt, gegeven de klimaat- en biodiversiteitscrisis?

14. Op welke manier voldoet het verstrekken van fossiele subsidies nog aan artikel 3.1 van de comptabiliteitswet, gegeven het feit dat de bredewelvaartafwegingen tegenwoordig ook mee dienen te worden genomen.

15. Kunt u de vragen per stuk beantwoorden?

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over 73 biggen die zijn verdronken in hun eigen mest nadat een verouderde roostervloer het begaf

Lees verder

Vragen Vestering over het negeren van de wens van de Kamer om de maximumtemperatuur voor diertransporten spoedig te verlagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer