Vragen Van Esch over het artikel van Zembla ‘Minis­terie lakt opnieuw stukken weg in Wob-docu­menten over granu­liet’


Indiendatum: 7 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’

 1. Kent u het bericht van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’?[1]
 2. Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin het werk van een ambtenaar als ‘geen onafhankelijke en gedegen analyse’ wordt afgedaan?
 3. Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin gesteld wordt dat ‘Inmiddels komt ons bedrijf tot stilstand, lees de wegenbouw’? Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat hierin expliciet wordt uitgesproken dat afval en infrastructuur als onderhandelingspositie ingezet worden? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u uitleggen waarom de herkomst van materiaal geen rol meer speelt bij de definitie van ‘grond’ zoals deze omschreven staat in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’?[2]
 5. Acht u het beter dat de zinsnede ‘van natuurlijke herkomst, niet door de mens geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem’, of enige variant hierop, toegevoegd wordt aan de definitie van ‘grond’ in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ vanuit het perspectief van milieubescherming? Zo niet, waarom niet?
 6. Waarom is de uitleg van VROM hierover in de door Zembla opgevraagde WOB-stukken ‘buiten scope’ verklaard als ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’, terwijl de begeleidende mail duidelijk aangeeft dat het om een inhoudelijke mail van VROM gaat?[3]
 7. Hoe verklaart u dat de zin ‘gezien de herkomst lijkt de kwalificatie niet vormgegeven bouwstof de juiste’ is weggelakt met een beroep op WOB artikel 10.2 G?[4]
 8. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er te veel is weggelakt op basis van artikel 10.2 E, 10.2 G, en artikel 11.1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u uitleggen hoe het ministerie hier de WOB overtreden heeft door een beroep te doen op artikel 10.2 G, welke vervalt onder artikel 10.6, waarbij gelet op het granuliet dossier dit toch duidelijk om milieu-informatie gaat?
 10. Kunt u uitleggen waarom het ministerie stukken weglakt die eerder al door Rijkswaterstaat zijn vrijgegeven, zoals te lezen is in het artikel van Zembla? Zo nee, waarom niet? Kunt u hierbij ook reflecteren op de interpretatieruimte en verschillen tussen Rijkswaterstaat en het ministerie die geboden wordt bij het beroep op de in vraag 6 benoemde artikelen? Zo niet, waarom kunt u dit niet uitleggen?
 11. Hoe past dit weglakken binnen de beloftes van transparantie die gedaan zijn door kabinet Rutte III naar aanleiding van het weglakken van dossiers tijdens de toeslagenaffaire?
 12. Kunt u met het oog op de granulietkwestie reflecteren op de uitspraken in het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen, waarin over onder andere granuliet gesteld wordt dat bewust of onbewust schade wordt berokkend aan de omgeving, en de rol die het bevoegd gezag daarbij speelt niet onbesproken kan blijven?[5]
 13. Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Moorlag over lessen trekken en die gebruiken om extra waarborgen in te bouwen?[6]
 14. Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet - Zembla - BNNVARA

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2021-01-01#Opschrift

[3] WOB-stukken Zembla: 4.1 ‘emailcorrespondentie rondom wijzigingsblad BRL’

[4] https://twitter.com/Roelof_Bosma/status/1377525273286078467?s=20

[5] Commissie Van Aartsen, Om de leefomgeving: Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, pagina 12.

[6] Kamerstuk 30015-87