Vragen Van Esch over het artikel van Zembla ‘Minis­terie lakt opnieuw stukken weg in Wob-docu­menten over granu­liet’


Indiendatum: 7 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’

 1. Kent u het bericht van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’?[1]
 2. Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin het werk van een ambtenaar als ‘geen onafhankelijke en gedegen analyse’ wordt afgedaan?
 3. Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin gesteld wordt dat ‘Inmiddels komt ons bedrijf tot stilstand, lees de wegenbouw’? Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat hierin expliciet wordt uitgesproken dat afval en infrastructuur als onderhandelingspositie ingezet worden? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u uitleggen waarom de herkomst van materiaal geen rol meer speelt bij de definitie van ‘grond’ zoals deze omschreven staat in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’?[2]
 5. Acht u het beter dat de zinsnede ‘van natuurlijke herkomst, niet door de mens geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem’, of enige variant hierop, toegevoegd wordt aan de definitie van ‘grond’ in het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ vanuit het perspectief van milieubescherming? Zo niet, waarom niet?
 6. Waarom is de uitleg van VROM hierover in de door Zembla opgevraagde WOB-stukken ‘buiten scope’ verklaard als ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’, terwijl de begeleidende mail duidelijk aangeeft dat het om een inhoudelijke mail van VROM gaat?[3]
 7. Hoe verklaart u dat de zin ‘gezien de herkomst lijkt de kwalificatie niet vormgegeven bouwstof de juiste’ is weggelakt met een beroep op WOB artikel 10.2 G?[4]
 8. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat er te veel is weggelakt op basis van artikel 10.2 E, 10.2 G, en artikel 11.1 van de Wet Openbaarheid van Bestuur? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u uitleggen hoe het ministerie hier de WOB overtreden heeft door een beroep te doen op artikel 10.2 G, welke vervalt onder artikel 10.6, waarbij gelet op het granuliet dossier dit toch duidelijk om milieu-informatie gaat?
 10. Kunt u uitleggen waarom het ministerie stukken weglakt die eerder al door Rijkswaterstaat zijn vrijgegeven, zoals te lezen is in het artikel van Zembla? Zo nee, waarom niet? Kunt u hierbij ook reflecteren op de interpretatieruimte en verschillen tussen Rijkswaterstaat en het ministerie die geboden wordt bij het beroep op de in vraag 6 benoemde artikelen? Zo niet, waarom kunt u dit niet uitleggen?
 11. Hoe past dit weglakken binnen de beloftes van transparantie die gedaan zijn door kabinet Rutte III naar aanleiding van het weglakken van dossiers tijdens de toeslagenaffaire?
 12. Kunt u met het oog op de granulietkwestie reflecteren op de uitspraken in het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen, waarin over onder andere granuliet gesteld wordt dat bewust of onbewust schade wordt berokkend aan de omgeving, en de rol die het bevoegd gezag daarbij speelt niet onbesproken kan blijven?[5]
 13. Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Moorlag over lessen trekken en die gebruiken om extra waarborgen in te bouwen?[6]
 14. Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet - Zembla - BNNVARA

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2021-01-01#Opschrift

[3] WOB-stukken Zembla: 4.1 ‘emailcorrespondentie rondom wijzigingsblad BRL’

[4] https://twitter.com/Roelof_Bosma/status/1377525273286078467?s=20

[5] Commissie Van Aartsen, Om de leefomgeving: Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, pagina 12.

[6] Kamerstuk 30015-87

Indiendatum: 7 apr. 2021
Antwoorddatum: 28 jun. 2021

Vraag 1

Kent u het bericht van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’?[1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin het werk van een ambtenaar als ‘geen onafhankelijke en gedegen analyse’ wordt afgedaan?

Antwoord 2

De uitspraak gaat over een conceptmemo van een medewerker opgesteld ten behoeve van de interne discussie binnen IenW/Rijkswaterstaat over de kwalificatie van granuliet. Dit is niet het officiële standpunt van mijn ministerie. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt over het conceptmemo (29 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1506):

“Het gaat hier, zoals de minister en de staatssecretaris terecht betogen, om interne notities die persoonlijke gedachten van betrokken ambtenaren bevatten en uitsluitend voor intern overleg en beraad zijn bedoeld”. Binnen IenW/Rijkswaterstaat voeren medewerkers regelmatig discussies over uiteenlopende onderwerpen. Dat vind ik een groot goed en hieruit blijkt de enorme betrokkenheid van de medewerkers.

Vraag 3

Wat vindt u van de uitspraak van Bontrup waarin gesteld wordt ‘inmiddels komt ons bedrijf tot stilstand, lees de wegenbouw’? Deelt u de mening dat hierin expliciet wordt uitgesproken dat afval en infrastructuur als onderhandelingspositie ingezet worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Over de situatie van de bedrijfsvoering van Bontrup, een private onderneming, kan ik geen uitspraken doen. In de Kamerbrief van 5 maart jl. (Kamerstuk 30 015, nr. 62) is al gemeld dat het bedrijf heeft gewezen op de mogelijke risico’s voor de asfaltproductie in het kader van de wegenbouw bij een voortdurende stagnatie van de afzet van granuliet. Het belang van de asfaltproductie is aan de orde geweest in de discussie binnen het ministerie, maar heeft geen doorslaggevende rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de herbevestiging van de kwalificatie van granuliet als grond[2].

Vraag 4

Kunt u uitleggen waarom de herkomst van materiaal geen rol meer speelt bij de definitie van ‘grond’ zoals deze omschreven staat in het Besluit bodemkwaliteit?[3]

Antwoord 4

In de Nota van Toelichting (NvT) wordt ten aanzien van de definitie van grond in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit aangegeven dat het begrip grond een samenstellingsbegrip en geen herkomstbegrip betreft. In de NvT is het volgende aangegeven:

“De directe herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag of er sprake is van grond of baggerspecie. Ook materiaal dat aan de samenstellingskenmerken voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit de bodem, bijvoorbeeld omdat het eerder is toegepast, kan derhalve onder de definities vallen. Wel zal het steeds gaan om materiaal dat oorspronkelijk afkomstig is uit de bodem. Het moet immers gaan om materiaal «in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen». Met «van nature worden aangetroffen» wordt niet zozeer gedoeld op de directe herkomst van de gronddeeltjes, maar op de samenstelling van het materiaal. Het gaat erom dat het toe te passen product gronddeeltjes bevat (een samenstelling heeft) welke overeenkomt met gronddeeltjes die van nature in de bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen product dus ook geschikt is om als bodem te kunnen worden toegepast. Het materiaal hoeft dus niet rechtstreeks uit de bodem te komen, maar moet wel vergelijkbaar zijn met materiaal dat rechtstreeks uit de bodem komt.”

Vraag 5

Acht u het beter dat de zinsnede ‘van natuurlijke herkomst, niet door de mens geproduceerd en onderdeel van de Nederlandse bodem’, of enige variant hierop, toegevoegd wordt aan de definitie van ‘grond’ in het Besluit bodemkwaliteit vanuit het perspectief van milieubescherming? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5

Het is niet nodig om eisen ter bescherming van het milieu onderdeel te maken van het begrippenkader (zoals de definitie voor grond). De milieuhygiënische eisen die aan grond worden gesteld komen juist tot uitdrukking in de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit (maximaal toegestane concentraties van stoffen in het toe te passen materiaal) aangevuld met het vangnet van de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming en 7 Besluit bodemkwaliteit). Daarnaast zou het toevoegen van de zinsneden leiden tot het uitsluiten van materialen buiten Nederland. Dit is niet toegestaan op basis van EU-wetgeving.

Vraag 6

Waarom is de uitleg van het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hierover in de door Zembla opgevraagde Wob-stukken ‘buiten scope’ verklaard op grond van ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’, terwijl de begeleidende mail duidelijk aangeeft dat het om een inhoudelijke mail van het ministerie van VROM gaat?[4]

Antwoord 6

Bij Wob-verzoeken waarbij meerdere organisatieonderdelen van mijn ministerie zijn betrokken, wordt een werkverdeling ten behoeve van de afhandeling gemaakt, om volledigheid en consistentie te bevorderen en dubbel beoordelen van documenten zoveel mogelijk te voorkomen. Het document waaraan u refereert betreft een e-mailwisseling tussen een medewerker van SenterNovem (tegenwoordig Bodem+ en onderdeel van Rijkswaterstaat) met een derde en is later doorgestuurd naar het toenmalige ministerie van VROM. In deze e-mailwisseling waren ambtenaren van, thans, Rijkswaterstaat betrokken. De bestuurskern heeft deze e-mailwisseling in verband met de werkverdeling bij de afhandeling van dit Wob-verzoek als “buiten scope” beoordeeld. Dat is ook toegelicht in het besluit met de documenten die bij de bestuurskern van IenW aanwezig zijn.[5] Een gedeelte van deze mailwisseling is reeds openbaar gemaakt met het Wob-besluit van Rijkswaterstaat.[6] Helaas is echter niet gesignaleerd dat een ander deel van dit document niet is beoordeeld, ondanks dat de verschillende dienstonderdelen de lijsten van te betrekken documenten naast elkaar hebben gelegd en documenten waarover twijfel bestond, afzonderlijk hebben verdeeld.

De bij het desbetreffende besluit van de bestuurskern opgenomen beoordeling als “buiten scope” had derhalve geen betrekking op het ontbreken van een inhoudelijk verband met het Wob-verzoek, maar met de gemaakte werkverdeling. De toepassing van de uitzonderingsgrond “eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer” zag op de gelakte namen in het bij gelegenheid van dat besluit beoordeelde deel van het document.

Het gedeelte van het document dat “buiten scope” is verklaard en niet in het Wob-besluit van Rijkswaterstaat betrokken is, zal zo snel mogelijk inhoudelijk worden beoordeeld en bij de eerst mogelijke gelegenheid, dat is naar verwachting de beslissing op bezwaar tegen het besluit van de bestuurskern van IenW, zoveel mogelijk openbaar worden gemaakt.

Vraag 7

Hoe verklaart u dat de zin ‘gezien de herkomst lijkt de kwalificatie niet vormgegeven bouwstof de juiste’ is weggelakt bij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), artikel 10.2 G?[7]

Antwoord 7

Uit de formulering van de betreffende passage kan worden opgemaakt dat een beleidsmedewerker een mening heeft geuit in een situatie waarin ter discussie is gesteld of granuliet geduid zou moeten worden als een niet vormgegeven bouwstof of als grond.

Openbaarmaking van deze informatie kon voor betrokkenen invloed hebben op de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een adequate bedrijfsstrategie zonder dat eventuele concurrenten inzicht hadden in het verloop van de ontwikkeling, vraag naar en mogelijke toepassingen van het product granuliet. Vanwege de vrees voor onevenredige benadeling van betrokkenen en mogelijk onevenredige bevoordeling van concurrenten, leveranciers en afnemers, zijn delen van deze discussie geweigerd met toepassing van de uitzonderingsgrond genoemd in artikel 10, tweede lid, onder g, Wob.

Vraag 8

Deelt u de mening dat er te veel is weggelakt op basis van artikel 10.2 E, 10.2 G, en artikel 11.1 van de Wob? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8

Bij de beoordeling van documenten die worden betrokken bij een Wob-verzoek is het altijd van belang een afweging te maken tussen het algemeen belang van openbaarheid van informatie en noodzaak tot bescherming van andere belangen. De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) geeft in de artikelen 10 en 11 een opsomming van te beschermen belangen. Indien na afweging van een of meerdere van deze belangen tegen het algemene belang van openbaarheid van informatie blijkt dat openbaarmaking inbreuk maakt op een van deze belangen, kan op grond van die artikelen gerechtvaardigd worden afgezien van openbaarmaking. In de gevallen genoemd in artikel 10, eerste lid, moet zelfs worden afgezien van openbaarmaking. In het besluit waarmee de documenten waaraan u refereert gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt, heb ik toegelicht waarom de bescherming van bepaalde belangen aan openbaarmaking in de weg staat. Op dit moment wordt op mijn ministerie het bezwaarschrift behandeld dat is ingediend door verzoeker naar aanleiding van het besluit. Hierbij zal de toepassing van de uitzonderingsgronden van de Wob opnieuw worden overwogen.

Vraag 9

Kunt u uitleggen hoe het ministerie hier de Wob overtreden heeft door een beroep te doen op artikel 10.2 G, welke vervalt onder artikel 10.6, waarbij gelet op het granulietdossier dit toch duidelijk om milieu-informatie gaat?

Antwoord 9

In het besluit licht ik toe waarom in voorkomend geval aanleiding bestaat om af te zien van openbaarmaking bijvoorbeeld met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling bij openbaarmaking van het document. In deze documenten wordt ook van gedachten gewisseld over het onderwerp granuliet en worden (voorlopige) persoonlijke conclusies getrokken. Er bestaat in deze documenten geen direct verband met de toepassing van granuliet in het milieu. De opvattingen in deze documenten zijn daarom niet aan te merken als milieu-informatie in de zin van artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.

Vraag 10

Kunt u uitleggen waarom het ministerie stukken weglakt die eerder al door Rijkswaterstaat zijn vrijgegeven, zoals te lezen is in het artikel van Zembla? Zo nee, waarom niet? Kunt u hierbij ook reflecteren op de interpretatieruimte en verschillen tussen Rijkswaterstaat en het ministerie die geboden wordt bij het beroep op de in vraag 6 benoemde artikelen? Zo nee, waarom kunt u dit niet uitleggen?

Antwoord 10

Binnen mijn ministerie werken veel mensen - van verschillende dienstonderdelen - met elkaar samen bij de voorbereiding van Wob-besluiten. Hiermee wordt zoveel als mogelijk openbaarmaking van dubbele documenten en interpretatieverschillen voorkomen. Tussen de verschillende dienstonderdelen wordt ook regelmatig overlegd over de interpretatie van de Wob, ook bij de beoordeling van individuele documenten en wordt kennis gedeeld over de ontwikkelingen op het gebied van openbaarheid en transparantie. Desalniettemin kan het voorkomen dat bij een samenwerking met veel collega’s van verschillende dienstonderdelen en veel te betrekken documenten een document door meerdere collega’s net anders wordt beoordeeld én wordt betrokken in verschillende besluiten. Met de in het antwoord op vraag 6 genoemde samenwerking wordt echter getracht dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het blijft echter mensenwerk.

Vraag 11

Hoe past dit weglakken binnen de beloftes van transparantie die gedaan zijn door het Kabinet-Rutte III naar aanleiding van het weglakken van dossiers tijdens de toeslagenaffaire?

Antwoord 11

Ook ik hecht grote waarde aan transparantie en het kunnen bieden van inzicht in de totstandkoming van besluiten binnen mijn ministerie. Dat laat echter onverlet dat in voorkomende gevallen de bescherming van andere belangen in de weg kan staan aan openbaarmaking, zoals ik ook beschreven heb in mijn antwoord op vraag 8. In sommige gevallen moet op grond van de Wob worden afgezien van openbaarmaking. In andere gevallen is er meer ruimte om het belang van openbaarmaking af te wegen tegen andere belangen. In die gevallen zoek ik zoveel mogelijk die ruimte voor openbaarmaking.

Vraag 12

Kunt u met het oog op de granulietkwestie reflecteren op de uitspraken in het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen, waarin over onder andere granuliet gesteld wordt dat bewust of onbewust schade wordt berokkend aan de omgeving, en de rol die het bevoegd gezag daarbij speelt niet onbesproken kan blijven?[8]

Antwoord 12

Het rapport gebruikt de casus om de complexiteit en de werking van het stelsel te duiden. Ik deel de conclusie van de rapporten Kuijken en Van Aartsen dat het stelsel aanpassing behoeft. Daarom heb ik een ‘taskforce bodemstelsel’ ingericht en laat ik een inhoudelijke reactie op het rapport Van Aartsen voorbereiden ter besluitvorming door het nieuwe kabinet.

Vraag 13

Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de motie Moorlag over lessen trekken en die gebruiken om extra waarborgen in te bouwen?[9]

Antwoord 13

Hiervoor zal een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijk persoon met voldoende statuur (deskundig en gezaghebbend). Over de uitkomst hiervan hoop ik de Kamer voor het einde van dit jaar te kunnen informeren.

14. Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord 14

Ja.


[1] Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet - Zembla - BNNVARA

[2] Kamerbrief 14 oktober 2020, Kamerstuk 30015, nr. 81

[3] https://wetten.overheid.nl/BWB...

[4] Wob-stukken Zembla: 4.1 ‘emailcorrespondentie rondom wijzigingsblad BRL’

[5] Besluit van 11 februari 2021, te vinden op Besluit Wob-verzoek over Bbk-meldingen over granuliet | Wob-verzoek | Rijksoverheid.nl

[6] Besluit van 30 april 2020, te vinden op Besluit RWS Wob-verzoek granuliet | Wob-verzoek | Rijksoverheid.nl, WVL B&O 3.3, documenten 3, 4, en 5

[7] https://twitter.com/Roelof_Bos...

[8] https://twitter.com/Roelof_Bos...

[9] Kamerstuk 30015, nr. 87

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Vestering over het gedoogbeleid van de NVWA bij wetsovertredingen

Lees verder

Vragen Van Raan over de KLM Flight Academy in de context van een krimpende luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer