Vragen Van Raan over de KLM Flight Academy in de context van een krimpende lucht­vaart


Indiendatum: 8 apr. 2021

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de KLM Flight Academy in de context van een krimpende luchtvaart

 1. Klopt het dat het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde in 2020 met ruim 23% is gestegen ten opzichte van 2019, waarbij 70% van alle vliegbewegingen afkomstig is van lesvluchten? Zo nee, hoe zit het dan? [1]
 2. Hoeveel van deze lesvluchten werden er uitgevoerd door de KLM Flight Academy, gevestigd op Groningen Airport Eelde?
 3. Hoeveel lesvluchten heeft de KLM Flight Academy in 2020 meer uitgevoerd dan in 2019?
 4. Klopt het dat de omzet van de KLM Flight Academy ongeveer overeenkomt met het aantal leerlingen vermenigvuldigd met de kosten van de opleiding á 122.000 euro? [2] Zo nee, hoe zit het dan?
 5. Klopt het dat het aantal leerlingen van de KLM Flight Academy in 2020 niet substantieel is afgenomen? Zo nee, hoe zit het dan?
 6. Kunt u een overzicht geven van het aantal leerlingen van de KLM Flight Academy in de afgelopen 5 jaar?
 7. Kunt u bevestigen dat de omzet van de KLM Flight Academy tussen 2019 en 2020 ongeveer gelijk is gebleven? Zo nee, hoe zit het dan?
 8. Kunt u een overzicht geven van de omzet van de KLM Flight Academy in de afgelopen vijf jaar?
 9. Klopt het dat de KLM Flight Academy 1,56 miljoen euro heeft ontvangen uit de NOW-regeling? Zo nee, hoeveel euro heeft de KLM-vliegschool dan ontvangen uit de NOW-regeling?
 10. Hoe verhoudt het nagenoeg gelijk blijven van de omzet van de KLM Flight Academy en de groei van het aantal lesvluchten zich tot het in aanmerkingen komen voor de NOW-regeling?
 11. Erkent u dat er in de toekomst minder piloten nodig zijn vanwege de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart om de klimaatdoelstellingen te behalen? Zo nee, waarom niet?
 12. Hoe verhoudt de afname in vraag naar piloten zich tot het operationeel houden van een grote vliegschool door middel van steunregelingen, terwijl dit geld ook zou kunnen worden gebruikt om piloten te helpen in de transitie naar een duurzamere baan?
 13. Bent op de hoogte van het feit dat de lesvluchten van de KLM Flight Academy ook in de avonduren doorgaan? [3]
 14. Past de gewijzigde intensiteit van het lesverkeer, met name in de avond, binnen de bestaande vergunningen van Groningen Airport Eelde? Zo nee, is hier een extra vergunning of ontheffing voor aangevraagd?
 15. Kunt u een overzicht geven van de tijdstippen waarop er lesvluchten plaatsvinden?
 16. Wordt de overlast, voortkomend uit de lesvluchten (in de avond), in kaart gebracht? Zo nee, waarom niet?
 17. Wordt er gehandhaafd op de overlast voortkomend uit de lesvluchten? Zo ja, hoe wordt er gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
 18. Kunt u de uitstoot van CO2, ultrafijnstof, stikstof en lood door de vliegtuigen van de KLM Flight Academy inzichtelijk maken?
 19. Hoe verhoudt deze uitstoot zich tot de natuurdoelstellingen met betrekking tot de Natura-2000 gebieden in de buurt van Eelde, namelijk Fochtelooerveen, Leekstermeer, Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied?

[1] https://www.groningenairport.nl/actueel/aantal-vliegbewegingen-op-groningen-airport-eelde-in-2020-met-ruim-23-gestegen-2

[2] https://pilootworden.nl/opleiding/kosten-financiering/

[3] https://www.dvhn.nl/drenthe/Intensief-vliegverkeer-boven-Eelde-en-omgeving-vanaf-3-maart.-KLM-Flight-Academy-gaat-ook-‘s-avonds-lessen-26578484.html