Vragen Vestering over het gedoog­beleid van de NVWA bij wets­over­tre­dingen


Indiendatum: 7 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gedoogbeleid van de NVWA bij wetsovertredingen

1. Kent u het bericht ‘Toezichthouder NVWA stond kwekers het gebruik van een verboden middel toe’?[1]

2. Kunt u bevestigen dat het bestrijdingsmiddel V10 jarenlang verboden was omdat het schadelijke gevolgen kan hebben voor de tomatensector zelf, doordat V10 resistente virusvarianten kan veroorzaken?

3. Kunt u bevestigen dat de NVWA tussen 2006 en 2020 op de hoogte was van het wijdverbreide gebruik van het verboden middel V10 onder tomatentelers en -kwekers, maar niet heeft gehandhaafd?

4. Was u hier ook van op de hoogte? Zo ja, sinds wanneer en heeft u hier mee ingestemd? Zo nee, hoe beoordeelt u dit?

5. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de NVWA zelf besluit om niet te handhaven op verboden middelen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u verklaren waarom er in deze gevallen niet gehandhaafd is, terwijl er wel degelijk meldingen zijn gedaan?

7. Deelt u de zorg dat er daarnaast veel overtredingen onbestraft blijven, wanneer deze buiten de risicoanalyses van de NVWA blijven? Zo nee, waarom niet?

8. Kunt u bevestigen dat de NVWA zwaar overbelast is en twee derde van haar taken niet naar verwachting of conform de eisen uit kan voeren?[2]

9. Kunt u bevestigen dat de NVWA heeft verklaard dat het slechts controleert op basis van meldingen en risicoanalyses?

10. Zijn er studies gedaan naar de schadelijkheid van V10 voor mensen, dieren en het milieu en zo ja, wat waren hiervan de uitkomsten?

11. Kunt u bevestigen dat V10 sinds september 2020 toegestaan is in de tomatenkweek en -teelt? Zo ja, welke studies lagen ten grondslag aan deze toelating en kunt u uiteenzetten waarom het middel niet langer als risicovol wordt gezien?

12. Deelt u het inzicht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) dat er nu zekerheid zou zijn dat de verspreiding van het tomatenvirus wordt tegengegaan? Zo ja, op welke studies baseert u dat en waarom was die zekerheid er voor 2020 niet?

13. Deelt u de mening dat deze zaak wederom de noodzaak laat zien van het onderbrengen van de NVWA bij het ministerie van VWS? Zo nee, kunt u dit toelichten?

14. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] NRC, 06-04-2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/06/toezichthouder-nvwa-stond-kwekers-het-gebruik-van-een-verboden-middel-toe-a4038719

[2] Onderzoek Deloitte (2020): https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2020/03/20/onderzoek-of-de-capaciteit-van-de-nvwa-toereikend-is-voor-het-actuele-en-toekomstige-takenpakket