Vragen Van Esch over de vergun­ning­ver­lening aan Chogogo Resort


Indiendatum: 27 apr. 2022

Vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vergunningverlening aan Chogogo Resort

  1. Klopt het dat op 31 maart jongstleden Chogogo Dive & Beach Resort aan de voorwaarden uit de natuurvergunningen van 19 januari 2022 moest voldoen, zoals het aanpassen van de bestaande keermuur? Zo ja, klopt het dat er nog niet is voldaan aan deze voorwaarden? Zo nee, waarom niet?
  2. Klopt het dat de Dienst Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een interne memo heeft opgesteld op 28 maart 2022, waarin staat dat de bestaande keermuur voldoet aan de voorwaarden in de vergunning? Zo ja, kunt u aangeven waarom er voorwaarden zijn opgesteld in de natuurvergunning van 19 januari als de bestaande muur al voldeed?
  3. Kunt u deze memo met de Kamer delen en laten beoordelen door onafhankelijke experts? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat de vergunning alsnog kan worden ingetrokken, indien op 31 maart niet voldaan was aan de voorwaarden? Zo ja, bent u bereid om het proces tot intrekking van de vergunning op te starten, indien blijkt dat de keermuur niet op tijd aan de voorwaarden voldeed en er niet handhavend is opgetreden door het bestuurlijk lichaam? Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft Chogogo de dwangsom vanwege het storten van zand voor de aanleg van een kunstmatig strand zonder vergunning aan het Openbaar Lichaam Bonaire voldaan? Zo nee, waarom niet?
  6. Klopt het dat bij de aanleg van een kunstmatig strand bij Ocean Oasis nog steeds geen sprake is van een passende natuurvergunning? Kunt u aangeven hoe hierbij is opgetreden door Dienst Toezicht en Handhaving? Zo nee, waarom niet?
  7. Klopt het dat er inmiddels plannen zijn gepresenteerd aan het OLB voor verdere ontwikkeling van het Ocean Oasis strand? [1] Deelt u het inzicht dat geen verdere ontwikkeling mag plaatvinden en dat eerst handhavend opgetreden dient te worden? Zo nee, waarom niet?
  8. Klopt het dat ook Europarcs een nieuw resort gaat bouwen, nota bene naast het Chogogo Resort? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat het koraal en natuur hierdoor worden aangetast?
  9. Hoe gaat u voorkomen dat afvoer van regen- en afvalwater niet in zee komt door de bovengenoemde extra bebouwing?
  10. Hoe gaat u bewerkstelligen dat toezicht en handhaving per direct wordt verbeterd zodat het koraal wel wordt beschermd?

[1] https://bonaire.nu/2022/02/08/plannen-nieuw-kings-beach-hotel-bonaire-gepresenteerd-aan-bc/

[2] https://bonaire.nu/2021/05/08/europarcs-gaat-nieuw-sunset-beach-resort-bouwen/