Vragen Teunissen over het Klimaat­crisis Beleid Team


Indiendatum: 21 apr. 2021


  1. Wat is uw reactie op de oprichting van het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)?[1]
  2. Kunt u toelichten op welke wijze u de adviezen van het KBT zult behandelen?
  3. Kunt u een uitgebreide reactie formuleren op het eerste advies van het KBT?[2]
  4. Bent u er van op de hoogte dat diverse landen een onafhankelijke klimaatcommissie hebben opgericht om de regering te adviseren over het klimaatbeleid en dat bijvoorbeeld de klimaatwetgeving in Groot-Brittannië, Denemarken en Finland gepaard ging met de oprichting van een wetenschappelijk adviesorgaan dat speciaal is toegerust op het klimaat?[3] [4] [5] [6]
  5. Erkent u de waardevolle rol van onafhankelijke klimaatcommissies in diverse andere landen? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u er van op de hoogte dat de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) allen in verschillende bewoordingen adviseerden om ook in Nederland een dergelijk adviescollege in te stellen, dat onafhankelijk kan opereren van de regering en de politieke waan van de dag?[7] [8] [9]
  7. Erkent u dat de huidige Nederlandse Klimaatwet destijds aanzienlijk is verzwakt door het schrappen van de onafhankelijke klimaatcommissie uit het wetsvoorstel? Zo nee, waarom niet?
  8. Steunt u het voorstel van de Partij voor de Dieren om alsnog over te gaan tot de oprichting van een onafhankelijke klimaatcommissie? Zo nee, waarom niet?
  9. Erkent u dat er een crisisaanpak nodig is voor de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?
  10. Waarom behandelt u de klimaatcrisis nog steeds niet als crisis?


[1] https://ce.nl/publicaties/klimaatcrisis-beleid-team-kbt/

[2] https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/KBT-Klimaatcrisis-Beleid-Team-advies-1.pdf

[3] https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/05/Overview-of-national-CCCs.pdf

[4] Groot-Brittannië: https://www.theccc.org.uk/

[5] Denemarken: https://klimaraadet.dk/en/about-danish-council-climate-change

[6] Finland: https://www.ilmastopaneeli.fi/en/

[7] Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 december 2016 en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 24 januari 2017. Kamerstuk: 34534-5.

[8] Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2015): Rijk zonder CO2. Naar een duurzame energievoorziening in 2050.

https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_rijk_zonder_co2_interactief_voor_website_1.pdf

[9] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2016): WRR-Policy Brief nr. 5, 2016. Klimaatbeleid voor de lange termijn. Van vrijblijvend naar verankerd.

https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2016/10/13/klimaatbeleid-voor-de-lange-termijn-van-vrijblijvend-naar-verankerd