Vragen over het opnieuw onterecht afschieten van beschermde dieren op Terschelling


Indiendatum: aug. 2016

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het opnieuw onterecht afschieten van beschermde dieren op Terschelling.

  1. Kent u het bericht “Wildbeheereenheid of eenheid voor afschot”, waaruit blijkt dat op Terschelling jaarlijks reeën zonder noodzaak worden afgeschoten?[1]
  2. Is het waar dat provincie Friesland toestemming geeft om op Terschelling wettelijke beschermde reeën af te schieten, zonder dat aan de wettelijke eis wordt voldaan dat dit in het belang dient te zijn van de volksgezondheid, openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, flora of fauna (Flora- en faunawet artikel 67)?
  3. Wat is uw reactie op de constatering van de auteur dat “de betrokken (wild-) organisaties informatie hebben gekregen van dit ondoordachte provinciale beleid, maar dat de WBE hen – met sjoemelwaarheid – weet te overtuigen dat het prima geregeld is”?
  4. Indien het waar is dat provincie Friesland toestemming voor afschot geeft zonder dat aan artikel 67 van de Flora- en faunawet wordt voldaan, deelt u de mening dat hiermee opnieuw sprake is van ‘fact-free fauna beleid’ op Terschelling, nadat de Raad van State eerder dit jaar uitsprak dat afschot van konijnen onterecht is omdat schade door konijnen niet aantoonbaar is?[2] Zo ja, kunt u aangeven hoe dit is te rijmen met uw antwoord op vragen van lid Thieme (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 1835) waarin u het belang van goede onderbouwing van afschot onderstreept en dit in de communicatie met grondgebruikers nader zou verduidelijken? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om spoedig een einde te maken aan de afschot van reeën op Terschelling? Zo nee, waarom niet?

[1] Leeuwarder Courant 26 augustus 2016
[2] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86382&summary_only=&q=konijn

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 31 aug. 2016

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van mevrouw Thieme (PvdD) over het opnieuw onterecht afschieten van beschermde dieren op Terschelling (kenmerk 2016Z15738, ingezonden 1 september 2016).

1

Kent u het bericht ‘Wildbeheereenheid of eenheid voor afschot’,? waaruit blijkt dat op Terschelling jaarlijks reeën zonder noodzaak worden afgeschoten?[1]

Antwoord

Ja.

2

Is het waar dat de provincie Friesland toestemming geeft om op Terschelling wettelijk beschermde reeën af te schieten, zonder dat aan de wettelijke eis wordt voldaan dat dit in het belang dient te zijn van de volksgezondheid, openbare veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, flora of fauna (Flora- en faunawet, artikel 67)?

4

Indien het waar is dat provincie Friesland toestemming voor afschot geeft zonder dat aan artikel 67 van de Flora- en faunawet wordt voldaan, deelt u de mening dat hiermee opnieuw sprake is van ‘fact-free faunabeleid’ op Terschelling, nadat de Raad van State eerder dit jaar uitsprak dat afschot van konijnen onterecht is omdat schade door konijnen niet aantoonbaar is?[2] Zo ja, kunt u aangeven hoe dit valt te rijmen met uw antwoord op vragen van lid Thieme, waarin u het belang van goede onderbouwing van afschot onderstreept en dit in de communicatie met grondgebruikers nader zou verduidelijken? Zo nee, waarom niet?[3]

Antwoorden 2 en 4

Ingevolge de Flora- en faunawet en straks de Wet natuurbescherming is het aan de provincies om beslissingen te nemen op verzoeken om afschot van beschermde dieren.

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben op 30 juni 2015 een ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet verleend aan de Faunabeheereenheid Fryslân (hierna: FBE) voor het doden van reeën in het belang van de verkeersveiligheid, vanwege de schade aan gewassen en natuur en ter voorkoming van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren. Deze ontheffing is verleend op basis van het door de FBE vastgestelde en Gedeputeerde Staten goedgekeurde Faunabeheerplan 2014 – 2019. De FBE heeft desgevraagd aangegeven dat het de betreffende wildbeheereenheid een machtiging heeft verstrekt voor het gebruik van deze ontheffing voor het reguleren van de populatieomvang van reeën op Terschelling.

Ik heb vastgesteld dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij het besluiten over verzoeken om de ontheffing zijn uitgegaan van het wettelijke kader. Van een fact-free faunabeleid is naar mijn mening derhalve geen sprake.

3

Wat is uw reactie op de constatering van de auteur dat “de betrokken (wild-) organisaties informatie hebben gekregen van dit ondoordachte provinciale beleid, maar dat de wildbeheereenheid hen – met sjoemelwaarheid – weet te overtuigen dat het prima geregeld is”?

Antwoord

Deze woorden laat ik voor rekening van de auteur van het desbetreffende artikel.

5

Bent u bereid om spoedig een einde te maken aan de afschot van reeën op Terschelling? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De provincie Friesland heeft laten weten dat de afschot van reeën zoals dat op Terschelling door de Wildbeheereenheid is uitgevoerd, niet valt binnen het doel en de voorwaarden waarvoor de ontheffing is verstrekt. De provincie heeft aangegeven dat zij maatregelen zal nemen om herhaling te voorkomen.

(w.g.) Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken