Vragen over het op grote schaal illegaal couperen van paar­den­staarten


Indiendatum: aug. 2016

Vragen van het lid Wassenberg over het op grote schaal illegaal couperen van paardenstaarten.

  1. Kent u de berichten “Controles op staarten van trekpaarden”[1] en “Nostalgie van het trekpaard”[2], waaruit blijkt dat vrijwel alle paarden op de Nationale Tentoonstelling Trekpaarden gecoupeerd waren, ondanks het wettelijke verbod hierop?
  2. Kunt u aangeven hoeveel processen-verbaal de NVWA tijdens deze tentoonstelling heeft opgemaakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe is het op grote schaal tentoonstellen van gecoupeerde paarden te rijmen met uw antwoord op vragen van lid Van Gerven (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1604) dat u bestuursrechtelijk zal handhaven op het tentoonstellingsverbod van paarden met geamputeerde staarten?
  4. Hoe vordert uw onderzoek naar effectievere handhaving van dit tentoonstellingsverbod? Op welke termijn en op welke wijze verwacht u de resultaten hiervan te kunnen implementeren?
  5. Deelt u de mening dat het teleurstellend is dat ondanks diverse verzoeken de KVTH het couperen niet op vrijwillige basis wilt uitbannen en dat het zorgwekkend is dat het dreigen met boetes en controles door de NVWA kennelijk geen effect sorteert? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bent u voornemens zich in te spannen voor een cultuuromslag bij de KVTH?

[1] Controles op staarten van trekpaarden, Dagblad De Limburger 20 augustus 2016

[2] Nostalgie van het trekpaard, Dagblad De Limburger 22 augustus 2016

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 29 mrt. 2016

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het illegaal couperen van staarten bij veulens (ingezonden 12 februari 2016).

Antwoord van Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) (ontvangen 29 maart 2016) Zie ook Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1605

Vraag 1

Kent u de berichten over het illegaal couperen van staarten bij veulens?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u aangeven hoeveel inspecties de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-riteit de afgelopen twee jaar heeft verricht ten aanzien van de handhaving op het verbod op het couperen van staarten? Hoe vaak zijn er in de afgelopen twee jaar overtredingen geconstateerd?

Antwoord 2

De NVWA voert geen specifieke inspecties uit op het verbod op het couperen van staarten. De NVWA richt haar handhavingsinzet op het vergaren van bewijslast bij verdenkingen van illegaal couperen van staarten, uitgevoerd in Nederland of in een andere EU-lidstaat waar dit eveneens verboden is. Daarnaast richt de inzet van de NVWA zich op het aantonen van fraude met documenten in lidstaten waar couperen nog wel is toegestaan. In sommige landen, waaronder Frankrijk, is het couperen een toegestane handeling. Dit is bijzonder complex en tijdrovend. Bij welzijnscontroles of inspecties naar aanleiding van meldingen kunnen mogelijke overtredingen van dit verbod in beeld komen. In de afgelopen twee jaar heeft de NVWA een proces-verbaal en een waarschuwing gegeven.

Vraag 3, 4 en 5
Hoe beoordeelt u het stilzwijgend goedkeuren van het couperen van paardenstaarten door de Koninklijke Vereniging «Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger» (KVTH), zoals beschreven staat in Dagblad De Limburger? Hoe beoordeelt u de uitspraak van een dierenarts in het artikel dat bestuursle-den van de KVTH zich niets aantrekken van het verbod en liever de mazen van de wet opzoeken? Bent u bereid om het predicaat Koninklijk van deze vereniging binnen de regering aan de orde te stellen en te pleiten voor het intrekken van dit predicaat, nu blijkt dat deze vereniging illegale praktijken gedoogt? Kunt u aangeven wat de resultaten van uw gesprekken met de KVTH zijn geweest over het tegengaan van het couperen van staarten? Kunt u aangeven of de KVTH inmiddels een datum heeft vastgelegd om paarden met gecou-peerde staart niet meer toe te laten bij tentoonstellingen en keuringen?

Antwoord 3, 4 en 5
Ik betreur het dat de KVTH aangeeft paarden met gecoupeerde staarten niet uit te willen sluiten van keuringen. Het couperen van staarten wordt mede hierdoor in stand gehouden. Ik verwijs verder naar mijn antwoorden op de vragen over het meedoen van gecoupeerde paarden bij de hengstenkeuring, gesteld door het lid Van Gerven (SP) die gelijktijdig aan uw Kamer is verstuurd.

Vraag 6
Bent u bereid om het couperen van paardenstaarten in Europees verband nogmaals aan de orde te stellen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Het aan de orde gaan stellen van een dergelijk onderwerp in Europees verband zal alleen kans van slagen hebben indien de bereidheid bestaat vanuit de Europese Commissie en de lidstaten om dit probleem aan te pakken. De Europese Commissie heeft geen voornemens voor nieuwe wetgevingsvoorstellen. Wel zal ik, wanneer daar de mogelijkheid toe bestaat, in bilaterale overleggen het couperen ter sprake brengen en bezien of, en zo ja, op welke wijze dit soort ingrepen op Europees niveau uitgebannen kan worden.

Interessant voor jou

Vragen over de landelijke uitbraak van een dodelijke konijnenziekte 

Lees verder

Vragen over het opnieuw onterecht afschieten van beschermde dieren op Terschelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer