Vragen over het binden van handels­con­se­quenties aan de dolfijns­lach­tingen en illegale walvis­vangst door Japan


Indiendatum: sep. 2016

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het binden van handelsconsequenties aan de dolfijnslachtingen en illegale walvisvangst door Japan.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat Japan dit jaar 3333 walvissen heeft gedood waarvan er 200 zwanger waren en dat in Taiji de jaarlijkse dolfijnslachtingen weer zijn begonnen?
  2. Op welke wijze gaat u tijdens uw economische missie naar Japan (18 t/m 22 oktober 2016) invulling geven aan het door de regering officieel ingenomen standpunt tegen Japanse dolfijnslachtingen en walvisjacht te zijn en de meermaals gedane toezegging zich daar blijvend tegen te verzetten?
  3. Kent u het onlangs aangescherpte standpunt van het Europees Parlement waarmee het beëindigen van de Japanse walvisjacht wordt gekoppeld aan de onderhandelingen die de EU momenteel voert met Japan over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst? [1]
  4. Vormt een einde aan de illegale Japanse walvisvangst, net als voor het Europees Parlement, ook voor u een voorwaarde in de onderhandelingen over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst? Bent u ook bereid om een einde aan de dolfijnslachtingen in Taiji als voorwaarde in de onderhandelingen mee te nemen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0313&language=NL&ring=P8-RC-2016-0853

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 6 sep. 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Thieme over het binden van handelsconsequenties aan de dolfijnslachtingen en illegale walvisvangst door Japan. Deze vragen werden ingezonden op 8 september 2016 met kenmerk 2016Z16188.

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,


Lilianne Ploumen

Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische zaken, op vragen van het lid Thieme (Partij van de Dieren) over het binden van handelsconsequenties aan de dolfijnslachtingen en illegale walvisvangst door Japan.

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat Japan dit jaar 333 walvissen heeft gedood waarvan er 200 zwanger waren en dat in Taiji de jaarlijkse dolfijnslachtingen weer zijn begonnen?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Op welke wijze gaat u tijdens uw economische missie naar Japan (18 t/m 22 oktober 2016) invulling geven aan het door de regering officieel ingenomen standpunt tegen Japanse dolfijnslachtingen en walvisjacht te zijn en de meermaals gedane toezegging zich daar blijvend tegen te verzetten?

Antwoord

Het kabinet is van mening dat het slachten van dolfijnen zoals dat gebeurt in Taiji onacceptabel is en dat alle walvisjacht verboden zou moeten zijn. Dit geldt ook voor walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden. Dit standpunt zal worden uitgedragen tijdens de 66e jaarvergadering van de International Whaling Commission die van 20 tot 28 oktober in Slovenië plaatsvindt. Het bezoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar Japan richt zich op sport en op innovaties in de zorg. De gesprekken die zijn voorzien bieden geen aanknopingspunten om het standpunt van het kabinet inzake dolfijnslachtingen en walvisvangst onder de aandacht te brengen.

Vraag 3

Kent u het onlangs aangescherpte standpunt van het Europees Parlement waarmee het beëindigen van de Japanse walvisjacht wordt gekoppeld aan de onderhandelingen die de EU momenteel voert met Japan over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst?[1]

Vraag 4

Vormt een einde aan de illegale Japanse walvisvangst, net als voor het Europees Parlement, ook voor u een voorwaarde in de onderhandelingen over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst? Bent u ook bereid om een einde aan de dolfijnslachtingen in Taiji als voorwaarde in de onderhandelingen mee te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het kabinet is bekend met de op 6 juli 2016 aangenomen resolutie van het Europees Parlement ten aanzien van dit onderwerp.

In deze resolutie verzoekt het Europees Parlement “de Europese Commissie, de Europese Dienst voor Extern Optreden en de lidstaten Japan met gebruikmaking van bilaterale en multilaterale kanalen, voortdurend aan te spreken op de kwestie van zogenaamd wetenschappelijke walvisvangst om een einde te maken aan deze praktijk”.

Deze resolutie sluit aan op het kabinetsstandpunt over dit onderwerp.

In tegenstelling tot hetgeen wordt gesuggereerd in de vraag maakt het Europees Parlement in deze resolutie geen koppeling tussen beëindiging van de Japanse walvisjacht en de onderhandelingen die de EU momenteel voert met Japan over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst

De Europese Commissie, gesteund door de lidstaten, beoogt in het handelsakkoord met Japan een ambitieus duurzaamheidshoofdstuk op te nemen. De afspraken die in dit hoofdstuk worden gemaakt, bieden een aanknopingspunt om de problematiek rond dolfijnen- en walvisjacht in deze context te agenderen.

Japan staat hier tot nu toe afwijzend tegenover. De Europese Commissie heeft zijn zorgen daarover herhaaldelijk bij Japan geuit. Hierbij is benadrukt dat een handelsakkoord zonder een hoogwaardig duurzaamheidshoofdstuk niet op instemming van het Europese Parlement en de lidstaten zal kunnen rekenen. Het kabinet steunt deze inzet van de Europese Commissie.

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0313&language=NL&ring=P8-RC-2016-0853

Interessant voor jou

Vragen over het opnieuw onterecht afschieten van beschermde dieren op Terschelling

Lees verder

Vragen over dierproeven met duizenden boerderijdieren zonder noodzaak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer