Vragen over de subsi­die­re­geling voor integraal duurzame stallen


Indiendatum: sep. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de subsidieregeling voor integraal duurzame stallen

1. Kunt u bevestigen dat u recentelijk nog eens 15 miljoen euro extra heeft gereserveerd voor de subsidiëring van integraal duurzame stallen1?

2. Kunt u bevestigen dat u de criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft verruimd? Zo ja, welke veranderingen heeft u hierin doorgevoerd en waarom?

3. Kunt u bevestigen dat uit de nieuwe subsidievoorwaarden voortvloeit dat ondernemers die eenzijdig investeren in milieumaatregelen ook in aanmerking komen voor een subsidie onder de regeling integraal duurzame stallen? Zo ja, hoe is dit te verenigen met het uitgangspunt van een ‘integraal duurzame stal’, dat wil zeggen dat naar alle aspecten van de stal, dus ook zeker naar het welzijn van de dieren gekeken wordt? Zo ja, waarom heeft u hiervoor gekozen en op welke manier valt dit te verenigen met het doel om in 2023 alleen nog maar integraal duurzame stallen te hebben in Nederland?

4. Deelt u de mening dat een stal pas integraal duurzaam genoemd kan worden als de huisvesting is afgestemd op de natuurlijke behoeftes van de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen? Hoeveel stallen zijn er al onder deze regeling in aanmerking gekomen voor subsidie die aan deze voorwaarden voldoen?

5. Deelt u de mening dat een stal waarin alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn genomen niet te kenmerken is als ‘integraal duurzaam’? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid striktere criteria te hanteren om er zodoende voor te zorgen dat alleen ondernemers die willen investeren in een werkelijk integraal duurzame stal, waarbij de behoeftes van het dier centraal staan in aanmerking komen voor subsidie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.agd.nl/10108356/Nieuws/Platteland/Verburg-trekt-15-miljoen-euro-uit-voor-duurzame-stallen.htm

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 3 nov. 2010

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 1 oktober 2010).

1. Kunt u bevestigen dat u recentelijk nog eens 15 miljoen euro extra hebt gereserveerd voor de subsidiëring van integraal duurzame stallen?1

Op 10 september heb ik in een wijziging van de Regeling LNV subsidies en onderliggend openstellingsbesluit in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze wijziging is 15 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in integraal duurzame stallen. De regeling integraal duurzame stal- en houderijsystemen is geopend van 15 september 2010 tot 15 oktober 2010.

2. Kunt u bevestigen dat u de criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling hebt verruimd? Zo ja, welke veranderingen hebt u hierin doorge-voerd en waarom?

De criteria om in aanmerking te komen voor subsidie zijn niet verruimd en zijn gelijk aan de eerdere openstellingen van de regeling integraal duurzame stal- en houderijsystemen. Wel zijn er veranderingen in de subsidiabele kosten. Voorheen kwamen uitsluitend meerkosten van bovenwettelijke investeringen gericht op dierenwelzijn in aanmerking voor subsidie. Met deze wijziging komen ook de meerkosten voor de bovenwettelijke investeringen in milieu of diergezond-heid in aanmerking voor subsidie. Deze laatste posten komen echter uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien tevens in dierenwelzijn wordt geïnvesteerd. Met deze uitbreiding van de subsidiabele posten komt het integrale karakter van de regeling meer tot zijn recht. 1 Agrarisch dagblad, 13 september 2010 (http://www.agd.nl/10108356/Nieuws/Platteland/Verburg-trekt-15-miljoen-euro-uit-voor-duurzame-stallen.htm)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 1

3. Kunt u bevestigen dat uit de nieuwe subsidievoorwaarden voortvloeit dat ondernemers die eenzijdig investeren in milieumaatregelen ook in aanmer-king komen voor een subsidie onder de investeringsregeling integraal duurzame stallen? Zo ja, hoe is dit te verenigen met het uitgangspunt van een «integraal duurzame stal», waarbij naar alle aspecten van de stal, dus ook zeker naar het welzijn van de dieren, gekeken wordt? Zo ja, waarom hebt u hiervoor gekozen en op welke manier valt dit te verenigen met het doel om in 2023 alleen nog maar integraal duurzame stallen te hebben in Nederland?

Nee. Zie antwoord op vraag 2; een eenzijdige investering in milieu (of diergezondheid) komt niet voor subsidie in aanmerking. Er moet altijd sprake zijn van verbetering van dierenwelzijn.

4. en 5. Deelt u de mening dat een stal pas integraal duurzaam genoemd kan worden als de huisvesting is afgestemd op de natuurlijke behoeftes van de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen? Hoeveel stallen die aan deze voorwaarden voldoen zijn al onder deze regeling in aanmerking gekomen voor subsidie? Deelt u de mening dat een stal waarin alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn genomen niet te kenmerken is als «integraal duurzaam»? Zo nee, waarom niet?

Voor integraal duurzame stallen hanteer ik (ongewijzigd) de volgende definitie: «stallen en houderijsystemen die, op terrein van dierenwelzijn, zijn uitgerust met maatregelen die verder gaan dan hetgeen bij of krachtens wet is voorgeschreven en die tegelijkertijd tenminste voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen ten aanzien van milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landelijke inpasbaarheid én economische haalbaarheid». Stallen met alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn volgens deze definitie niet integraal duurzaam. Ik stuur de Kamer jaarlijks een brief over de voortgang van de realisatie van het aantal integraal duurzame stallen. In mijn brief over de monitoring integraal duurzame stallen van 17 juni jl. (28268, nr. 413) en de bijbehorende bijlage kunt u zien dat er op 1 januari 2010 vanuit de regeling integraal duurzame stal- en houderijsystemen (RLS) 58 stallen gerealiseerd en er 152 stallen in voorbereiding zijn. Van 1 februari 2010 tot 27 februari 2010 is de regeling integraal duurzame stallen en houderijsystemen open geweest onder de regeling GLB inkomens-steun 2006. Bij deze regeling is er aan 67 aanvragers subsidie toegekend.

6. Bent u bereid striktere criteria te hanteren om er zodoende voor te zorgen dat alleen ondernemers die willen investeren in een werkelijk integraal duurzame stal, waarbij de behoeftes van het dier centraal staan, in aanmerking komen voor subsidie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Zie hierbij mijn antwoord op de vragen 2 en 3. Het zwaartepunt van de regeling ligt op dierenwelzijn. Door naast dierenwel-zijn ook bovenwettelijke investeringen in diergezondheid en milieu subsidia-bel te stellen, komt het integrale karakter nog beter tot zijn recht. Striktere criteria acht ik niet nodig, omdat alleen ondernemers die willen investeren in een integraal duurzame stal (waarbij er altijd in bovenwettelijke dierenwelzijnsmaatregelen geïnvesteerd moet worden) in aanmerking komen voor subsidie.

1 http://www.agd.nl/10108356/Nieuws/Platteland/Verburg-trekt-15-miljoen-euro-uit-voor-duurzame-stallen.htm

Interessant voor jou

Vragen over een toename van hondengevechten in Rotterdam

Lees verder

Vragen over dreiging van executie van Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer