Vragen over dreiging van executie van Shagy­a­paarden, Sport­paarden en Sportpony's


Indiendatum: sep. 2010

Vragen van het leden Thieme en Ouwehand (beide Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de voorzitter van het Europees Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s dreigt met de executie van paarden

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Stamboekvoorzitter chanteert PVE met executie paarden[1]”?

2. Hoe beoordeelt u het dreigement dat deze stamboekvoorzitter paarden wil executeren totdat zijn stamboek door het Productschap voor Vlees en Eieren (PVE) wordt erkend? Acht u het gelet op de huidige wettelijke bepalingen en jurisprudentie ten aanzien van het doden van dieren mogelijk dat paarden op deze manier opzettelijk worden gedood zonder dat er strafbare feiten worden gepleegd? Zo ja, kunt u dit nader toelichten en bent u bereid deze lacune in de wet op te vullen?

3. Bent u bereid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de paarden worden geëxecuteerd, zoals intensieve controles van de AID bij de stamboekvoorzitter?

Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 6 okt. 2010


Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Thieme en Ouwehand (beiden PvdD) over het bericht dat de voorzitter van het Europees Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s dreigt met de executie van paarden.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Stamboekvoorzitter chanteert PVE met executie paarden”?

Ja.

2. Hoe beoordeelt u het dreigement dat deze stamboekvoorzitter paarden wil executeren totdat zijn stamboek door het Productschap voor Vlees en Eieren (PVE) wordt erkend? Acht u het gelet op de huidige wettelijke bepalingen en jurisprudentie ten aanzien van het doden van dieren mogelijk dat paarden op deze manier opzettelijk worden gedood zonder dat er strafbare feiten worden gepleegd? Zo ja, kunt u dit nader toelichten en bent u bereid deze lacune in de wet op te vullen?

Het persbericht dat de heer De Lange, voorzitter van het Europees Arabisch Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s (EASP), op 14 september 2010 heeft doen uitgaan, is op persoonlijke titel uitgebracht. De overige bestuursleden van het EASP nemen ten volle afstand van deze reactie van de voorzitter.

Het bestuur van EASP is door de commissie Erkenning en Toezicht Paardenfokkerij (ETP) van het PVE uitgenodigd voor een verhelderend gesprek, dat op 6 oktober 2010 zal plaatsvinden. De commissie ETP geeft advies over paardenfokkerij aan de voorzitter van PVE, die uiteindelijk het definitieve besluit neemt over de aanvraag tot erkenning van het stamboek.

De heer De Lange heeft laten weten dat hij blij is met het gesprek en afziet van de effectuering van de in het bericht genoemde actie.

Het staat eigenaren van paarden overigens vrij om hun dieren naar het slachthuis af te voeren. Het is verboden buiten het slachthuis rundvee, eenhoevige of loopvogels te slachten of te doden, tenzij dit moet gebeuren in geval van een onmiddellijk gevaar voor mens of dier, het dier ondraaglijk lijdt of in geval van bestrijding van een besmettelijke dierziekte.

3. Bent u bereid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de paarden worden geëxecuteerd, zoals intensieve controles van de AID bij de stamboekvoorzitter?

Gezien het bovengenoemde acht ik het nemen van specifieke maatregelen niet opportuun.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Vragen over de subsidieregeling voor integraal duurzame stallen

Lees verder

Vragen over het bericht dat de VWA vanwege de fusie veel gegevens kwijt is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer