Vragen over de schim­mel­in­fectie die de vuur­sa­la­mander bedreigt


Indiendatum: sep. 2013

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de schimmelinfectie die de vuursalamander bedreigt

1. Kent u het bericht dat er een schimmelinfectie is ontdekt die de vuursalamander bedreigt [1,2]?

2. Deelt u nog steeds [3] de zorgen over de snelle achteruitgang van de vuursalamander? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de mening van dr. Freek Vonk dat dit een belangrijke doorbraak is en dat er middelen vrijgemaakt moeten worden voor verder onderzoek en bescherming van de vuursalamander? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u op de hoogte van de verspreiding van een vergelijkbare schimmelinfectie (Batrachochytrium dendrobatidis) die onlangs nog door de IUCN werd gekwalificeerd als de meest ernstige infectieziekte onder gewervelde dieren, gelet op het aantal betrokken soorten, het uitstervingsrisico en geografische verspreiding?

5. Ziet u aanwijzingen dat de schimmelinfectie over kan springen naar andere amfibieën? Zo nee, waarom deelt u de vrees van wetenschappers niet? [4] Zo ja, wat gaat u doen om andere soorten salamanders en kikkers te beschermen?

6. Bent u bereid een meerjarig onderzoek in te stellen naar de verspreiding van de infectie, welke vectoren een rol spelen en wat de reservoirs zijn van de schimmel?

7. Bent u bereid contact op te nemen met uw Europese collega’s te onderzoeken hoe ver en hoe snel de besmetting zich verspreid? Zo ja, wanneer en bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat dit onderzoek het belang van de monitoring onderstreept en de vrijwilligers die dit werk uitvoeren?

9. Bent u bereid om RAVON de opdracht te geven om met terrein beherende organisaties te inventariseren welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen en de salamanders beter te beschermen? Zo ja, wanneer en bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23898406
[2 ]http://www.ravon.nl/Publicaties/tabid/222/articleType/ArticleView/articleId/242/Chytrid-20.aspx
[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-35.html
[4] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23898406

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 1 okt. 2013

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de schimmelinfectie die de vuursalamander bedreigt.

1. Kent u het bericht dat er een schimmelinfectie is ontdekt die de vuursalamander bedreigt[1] [2]?

Antwoord: Ja.

2. Deelt u nog steeds[3] de zorgen over de snelle achteruitgang van de vuursalamander? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

3. Deelt u de mening van dr. Freek Vonk dat dit een belangrijke doorbraak is en dat er middelen vrijgemaakt moeten worden voor verder onderzoek en bescherming van de vuursalamander? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ik ben van mening dat de onderzoeksresultaten, waarnaar u in uw vraag 1 verwijst, een belangrijke doorbraak vormen.

Zie verder mijn antwoord op vraag 6.

4. Bent u op de hoogte van de verspreiding van een vergelijkbare schimmelinfectie (Batrachochytrium dendrobatidis) die onlangs nog door de IUCN werd gekwalificeerd als de meest ernstige infectieziekte onder gewervelde dieren, gelet op het aantal betrokken soorten, het uitstervingsrisico en geografische verspreiding?

Antwoord: Ja.

5. Ziet u aanwijzingen dat de schimmelinfectie over kan springen naar andere amfibieën? Zo nee, waarom deelt u de vrees van wetenschappers niet? [4] Zo ja, wat gaat u doen om andere soorten salamanders en kikkers te beschermen?

Antwoord: Of ook andere soorten amfibieën even bevattelijk zijn voor deze schimmelinfectie als de vuursalamander dient nader te worden onderzocht.

6. Bent u bereid een meerjarig onderzoek in te stellen naar de verspreiding van de infectie, welke vectoren een rol spelen en wat de reservoirs zijn van de schimmel?

Antwoord: Ik inventariseer met betrokken onderzoekers en beheerders de prioriteiten voor verder onderzoek en remediërende maatregelen. Ik ben bereid hier een financiële bijdrage aan te leveren.

7. Bent u bereid contact op te nemen met uw Europese collega’s om te onderzoeken hoe ver en hoe snel de besmetting zich verspreidt? Zo ja, wanneer en bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

8. Deelt u de mening dat dit onderzoek het belang van de monitoring onderstreept en de vrijwilligers die dit werk uitvoeren?

Antwoord: Ja.

9. Bent u bereid om RAVON de opdracht te geven om met terrein beherende organisaties te inventariseren welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen en de salamanders beter te beschermen? Zo ja, wanneer en bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie mijn antwoord op vraag 6.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

[1] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23898406

[2] http://www.ravon.nl/Publicaties/tabid/222/articleType/ArticleView/articleId/242/Chytrid-20.aspx

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-35.html

[4] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23898406