Vragen over de sloop van flats in Hoens­broek zonder ontheffing


Indiendatum: aug. 2013

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de sloop van flats in Hoensbroek zonder ontheffing

1. Kent u het bericht ‘Heerlen sloopt flats met zwaluwen en mussen’?[1]

2. Is het waar dat Heerlen voornemens is de sloop uit te voeren zonder de daartoe vereiste ontheffing? Zo nee, waarop baseert u zich? Zo ja, bent u bereid handhavend op te treden?

3. Bent u bereid erop toe te zien dat sloopwerkzaamheden zoals deze niet in strijd met de vigerende wetgeving plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u ervoor zorgen dat Heerlen in dit geval de wettelijke regels niet zal overtreden?

[1] http://www.l1.nl/nieuws/223965-heerlen-sloopt-flats-met-zwaluwen-en-mussen#.UhUL3ugayK1

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 11 sep. 2013

Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de sloop van flats in Hoensbroek zonder ontheffing (ingezonden
23 augustus 2013).

1: Kent u het bericht ‘Heerlen sloopt flats met zwaluwen en mussen’?[1]

Antwoord: Ja.

2: Is het waar dat Heerlen voornemens is de sloop uit te voeren zonder de daartoe vereiste ontheffing? Zo nee, waarop baseert u zich? Zo ja, bent u bereid handhavend op te treden?

Antwoord: De gemeente Heerlen heeft inmiddels contact gehad over de onderhavige problematiek met Dienst Regelingen en toegezegd ook voor de huismus en de gierzwaluw een ontheffing aan te vragen en dit traject te doorlopen, alvorens te starten met de sloopwerkzaamheden.

3: Bent u bereid erop toe te zien dat sloopwerkzaamheden zoals deze niet in strijd met de vigerende wetgeving plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u ervoor zorgen dat Heerlen in dit geval de wettelijke regels niet zal overtreden?

Antwoord: Zie ook mijn antwoord op vraag 2. Ik ga er, na de toezeggingen van de gemeente Heerlen, van uit dat de wettelijke regels in acht genomen zullen worden.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken


[1] http://www.l1.nl/nieuws/223965-heerlen-sloopt-flats-met-zwaluwen-en-mussen#.UhUL3ugayK1