Vragen Ouwehand over de steeds verder uit de hand lopende klimaat­crisis en de noodzaak van een pers­con­fe­rentie voor het klimaat


Indiendatum: 13 mei 2022

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister-president over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat.

  1. Heeft u gelezen dat wetenschappers waarschuwen dat de kans dat we al over vijf jaar de 1,5-graden-grens hebben bereikt bijna vijftig procent is – veel groter dan eerder werd gedacht – en dat hittegolven, periodes van droogte en extreme regenval steeds vaker en heviger zullen voorkomen?
  2. Heeft u gezien dat in onder andere India en Pakistan op dit moment enorme, hevige hittegolven plaatsvinden – met alle gevolgen van dien voor de mensen die daar wonen?
  3. Erkent u de enorme urgentie van het leefbaar houden van de planeet en erkent u dat u als minister-president van Nederland daar een belangrijke rol in heeft? Erkent u ook dat de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis, maar bijvoorbeeld ook de steeds groter wordendebiodiversiteitscrisis, een concrete bedreiging vormen voor onze gezondheid, onze voedselzekerheid en onze veiligheid?
  4. Wat heeft uzelf ondernomen om het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor klimaatmaatregelen te vergroten? Bent u tevreden met uw inzet en de resultaten hiervan tot nu toe?
  5. Bent u nu wel bereid om in een in een terugkerendepersconferentie voor het klimaat met de Nederlandse bevolking te delen dat de urgentie om ons klimaat en de natuur te beschermen enorm groot is en duidelijk te maken dat maatregelen noodzakelijk zijn – bijvoorbeeld door uit te leggen waarom het van fundamenteel belang is het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijkte stoppen, maximaal in te zetten op energiebesparing maar ook om mensen mee te nemen in de noodzaak vaneen veel plantaardiger eetpatroon? Zo nee, hoe gaat u dan zorgen dat de urgentie over het bestrijden van de klimaatcrisis voldoende duidelijk wordt en het door u gewenste draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen wordt bereikt?