Vragen Ouwehand cs over betere bescherming van hazen en konijnen nu die op lijst bedreigde zoog­dieren staan


Indiendatum: 4 nov. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Ouwehand (Partij voor de Dieren), De Groot (D66), Graus (PVV), Bromet (GroenLinks), Futselaar (SP) en Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over het opnemen van de haas en het konijn op de lijst bedreigde zoogdieren, terwijl beide nog steeds bejaagd worden.

1. Kent u het bericht ‘Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst'? [1]

2. Waar wordt de teruggang van deze soorten door veroorzaakt?

3. Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?

4. Bent u bereid de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen? En zo nee, waarom niet?

5. Wat gaat u doen om de haas en het konijn zodanig te beschermen dat ze weer van de Rode Lijst af kunnen?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-gaat-niet-goed-met-de-haas-en-het-konijn-ze-staan-voor-het-eerst-op-de-rode-lijst~b4a6bf0d/

Indiendatum: 4 nov. 2020
Antwoorddatum: 25 jan. 2021

1

Kent u het bericht ‘Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst'? [1]

Antwoord
Ja.

2

Waar wordt de teruggang van deze soorten door veroorzaakt?

Antwoord

De oorzaken van de teruggang van deze soorten wordt in het basisrapport van de zoogdiervereniging[2] uitgebreid beschreven. Kort samengevat ondervindt de haas nadelige invloeden van veranderingen van zijn leefgebied: het boerenland. Hierdoor wordt de haas ook gevoeliger voor predatie door vossen en (verwilderde) huiskatten. Het konijn heeft regelmatig last van (nieuwe) virussen maar vertoont daarna ook weer tekenen van herstel. Ook lijden zij onder de impact van stikstofdepositie en predatie door andere soorten zoals vossen en (verwilderde) huiskatten.

3

Is het juist dat de jacht op de haas en het konijn gewoon door mag blijven gaan, omdat deze bedreigde soorten nog steeds op de lijst van vrij bejaagbare soorten staan?

Antwoord

Allereerst merk ik op dat in de Rode Lijst Zoogdieren de haas en het konijn niet vermeld staan als bedreigd, maar als gevoelig. De haas en het konijn staan op de lijst van te bejagen soorten (wildlijst), Art 3.20 lid 1 van de Wet natuurbescherming. De jachthouder mag, gedurende de tijden waarop de jacht is geopend, op de soorten van de wildlijst jagen. De jachthouder heeft daarbij wel de verantwoordelijkheid om in zijn jachtveld een redelijke stand van het aanwezige jachtwild te handhaven dan wel te bereiken (Art 3.20 lid 2).

4

Bent u bereid de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het jachtseizoen voor de haas is al beëindigd. Dat voor het konijn eindigt eind januari. Er wordt dan dus niet meer gejaagd op die soorten, behoudens de vrijstellingen voor konijn in het kader van schadebestrijding. Het komende jaar zal ik verder onderzoek laten uitvoeren naar de afname van deze soorten. Hierbij zal nader bekeken worden of voortzetting van de jacht nadelig zal zijn voor de instandhouding van de soort en of hier regionaal ook verschillen waar te nemen zijn. Op basis van deze onderzoeken zal dan bekeken worden wat dit betekent voor het al dan niet plaatsen van de haas en het konijn op de lijst met bejaagbare soorten.

Zoals ik ook heb geantwoord op vragen van het lid Bromet (Groenlinks) over de jacht op de wilde eend (kenmerk 2020Z16051), wordt ook in internationaal verband gesproken over de ontwikkelingen van populaties van soorten in relatie tot de bejaagbaarheid van deze soorten. Deze internationale ontwikkelingen zal ik ook betrekken in het bovengenoemde onderzoek.

5

Wat gaat u doen om de haas en het konijn zodanig te beschermen dat ze weer van de Rode Lijst van bedreigde dieren af kunnen?

Antwoord

Haas en konijn staan in de Rode Lijst Zoogdieren vermeld als ‘gevoelig’ (zie ook antwoord op vraag 3). In overleg met provincies laat ik momenteel onderzoek doen naar de populatieontwikkeling van haas en konijn. Daarbij zullen ook mogelijke regionale verschillen in beeld worden gebracht. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal ik met provincies bekijken of er aanvullende beschermingsmaatregelen voor haas en konijn noodzakelijk zijn.


[1] Trouw, 3 november 2020, 'Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst' (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-gaat-niet-goed-met-de-haas-en-het-konijn-ze-staan-voor-het-eerst-op-de-rode-lijst~b4a6bf0d/)

[2] https://www.zoogdiervereniging...

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Wassenberg over het bericht dat ontsnapte chimpansees zijn doodgeschoten in Dierenpark Amersfoort

Lees verder

Vragen Van Esch over de effecten van een slechte luchtkwaliteit voor herstellende COVID-19 patiënten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer