Vragen Kostic over het schok­kende onder­zoeks­rapport over dierenpark Mondo Verde


Indiendatum: 30 mei 2024

Vragen van het lid Kostić aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het schokkende onderzoeksrapport over dierenpark Mondo Verde

 1. Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Tralies en Tranen’ van Stichting Bite Back?[1]
 2. Wat is uw reactie op het alarmerende rapport dat is gebaseerd op openbare bronnen, Woo-verzoeken, KvK-documenten, bezoeken aan het park, contact met klokkenluiders, verhalen van bezoekers en (undercover)onderzoek?
 3. Kunt u aangeven welke informatie uit het rapport al bekend was bij u, het ministerie, de NVWA en de RVO en welke informatie nieuw is?
 4. Kunt u bevestigen dat de dagelijkse verzorging van de dieren in Mondo Verde onder leiding staat van het voormalig hoofd dierverzorging van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien, waar ‘duizenden vogels’ zijn verdwenen, vogels in kleine kooitjes werden gehouden waar ze zich nauwelijks konden bewegen, er een ‘ongekend dodenaantal’ was en dat betrokken was bij de illegale invoer van exotische vogels?[2]
 5. Op welke manier is dit patroon van ernstige misstanden en dierenwelzijnsovertredingen meegenomen in de beoordelingen tijdens de inspecties in dierenpark Mondo Verde of beoordeling van uitbreiding van het aantal dieren in het park?
 6. Wat vindt u ervan dat Mondo Verde meerdere honden achter de schermen houdt in modderige buitenverblijven met alleen een paar pallets en een iglohut?
 7. Wat vindt u ervan dat een dierenpark actief met honden fokt?
 8. Wat vindt u ervan dat een oud-medewerker aangeeft dat de honden verder niet uit de verblijven worden gehaald?
 9. Kunt u aangeven of de NVWA deze honden heeft aangetroffen tijdens hun inspectie? Indien dat niet het geval is, hoe verklaart u dat? Indien dat wel het geval is, welke stappen zijn er ondernomen?
 10. Wat vindt u ervan dat uit het onderzoeksrapport blijkt dat de kamelen, tijgers en leeuwen in het park (ernstig) onnatuurlijk, stereotiep gedrag vertonen?
 11. Kunt u bevestigen dat een leeuw in Mondo Verde al meerdere jaren in een zeer klein verblijf leeft? Is dit door handhavende instanties tijdens eerdere inspecties geconstateerd? Zo ja, hoe oordeelt u over de wijze waarop deze leeuw wordt gehouden? Zo nee, hoe kan het dat dit niet is geconstateerd door de instanties?
 12. Kunt u herinneren dat u in antwoord op eerdere Kamervragen op 13 maart jl. aan de Kamer schreef dat u een attractiepark geen geschikte omgeving vindt voor wilde dieren?[3]
 13. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat de dieren verdere hinder ondervinden van deze attracties?
 14. Gaat u in de vergunningverlening in de toekomst strenger toezien op dit uitgangspunt zodat deze ongeschikte situatie zich niet weer voordoet? Zo nee, waarom niet?
 15. Hoe oordeelt u over het gegeven dat het (nacht)verblijf van de leeuwen direct naast de botsauto-attractie ligt? Hoe oordeelt u over de reactie van Mondo Verde dat dit “leuker en gezelliger” is voor de leeuwen, omdat ze dan “nog eens wat horen”?
 16. Kunt u bevestigen dat u op 13 maart jl. aan de Kamer schreef dat de leeuwen toegang hebben tot binnenverblijven waar zij zich kunnen afzonderen? Zo ja, wat is uw reactie op de bevinding uit het rapport dat de leeuwen overdag geen toegang hebben tot deze binnenverblijven en ze zich overdag dus niet kunnen afzonderen?
 17. Wat is uw reactie op een opmerking van een oud-medewerker die aangeeft dat als de leeuwen binnen waren en niet naar buiten wilden gaan, het hoofd dierverzorging ze verplichtte om de tuinslang met volle straal op de dieren te zetten?
 18. Kunt u bevestigen dat Mondo Verde voornemens is om een van hun leeuwen te verkopen aan een dierenpark in Indonesië, waar shows met de dieren worden gehouden, leeuwenwelpjes kunnen worden geaaid, de dieren worden gevoerd en bezoekers met ze op de foto kunnen?
 19. Kunt u bevestigen dat deze verhuizing in overtreding is met artikel 4.11 van het Besluit houders van dieren, dat verplicht dat een dierentuin zich ervan moet verzekeren dat de dieren op een plek terecht komen waar wordt voldaan aan de normen voor dierenwelzijn die ook voor Nederlandse dierentuinen gelden? Zo ja, waarom heeft de RVO deze verhuizing dan goedgekeurd? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bereid om deze verhuizing alsnog tegen te houden? Zo nee, waarom niet?
 21. Hoe verklaart u dat u eerder aangaf dat de RVO het park zou aanspraken op het niet beschikken van een vergunning om de kamelen tentoon te stellen en dat de situatie moet worden hersteld, maar dat uit het onderzoeksrapport blijkt dat de situatie voor de kamelen onveranderd is gebleven?
 22. Welke eisen worden er vanuit het ministerie gesteld aan de ervaring en vaardigheden bij medewerkers van dierentuinen als deze nieuwe diersoorten willen houden en hoe wordt hier toezicht op gehouden en op gehandhaafd?
 23. Bent u bereid te onderzoeken of een opleiding/certificering verplicht kan worden gesteld aan dierentuinmedewerkers wanneer dierentuinen willen werken met kwetsbare diersoorten zoals wolven?
 24. Eerder schreef u aan de Kamer dat in de afgelopen 5 jaar vijf inspecties hebben plaatsgevonden bij Mondo Verde, waarbij verschillende overtredingen zijn geconstateerd. Hoeveel overtredingen moeten er nog worden aangetroffen voordat er ingrijpendere maatregelen worden getroffen bij Mondo Verde?
 25. Wat vindt u ervan dat een dierentuin blijkbaar meerdere keren over de schreef kan gaan en dat het de inspectie niet lukt om verbeteringen af te dwingen?
 26. Heeft de RVO zich al beraad op de te nemen maatregelen tegen dit park? Zo ja, kunt u de conclusies van RVO met de Kamer delen? Zo nee, wanneer gaat deze berading plaatsvinden?
 27. Kunt u herinneren dat u eerder aan de Kamer schreef: “De foto’s geven een gedeelte van de verblijven van de dieren weer en geven daardoor geen compleet beeld van de dierverblijven. Ik heb op basis van de foto’s dan ook niet voldoende informatie om een zorgvuldig oordeel over de dierverblijven te geven.”?
 28. Heeft u inmiddels, naar aanleiding van het uitgebreide onderzoeksrapport, voldoende informatie om een zorgvuldig oordeel over het dierenpark te vellen? Zo nee, waarom niet?
 29. Bent u bereid om, vanwege al deze misstanden en dierenwelzijnsschandalen, de dierentuinvergunning van dierenpark Mondo Verde in te trekken? Zo nee, waarom niet?
 30. Bent u bereid om de dieren in het park die veelal in schrijnende situaties zitten, daar weg te laten halen en onder te laten brengen op plekken waar ze wel goed worden verzorgd? Zo nee, waarom niet?
 31. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] Mondo Verde - Stichting Bite Back
[2] Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (achtergrond) - Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS
[3] Antwoorden op vragen van het lid Kostić over de felle kritiek op dierenpark Mondo Verde

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Teunissen over financiering van de vee-industrie door de Rabobank

Lees verder

Vragen Kostic over het gebruik van de mobiele schaapskooi ter bescherming van schapen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer