Vragen Kostic over het gebruik van de mobiele schaapskooi ter bescherming van schapen


Indiendatum: 18 jun. 2024

Vragen van het lid Kostić (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur & Stikstof en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gebruik van de mobiele schaapskooi ter bescherming van schapen

 1. Bent u bekend met het artikel in de Telegraaf waar een Friese schapenhouder toelicht hoe innovaties, zoals de mobiele schaapskooi, succesvol kunnen zijn in het beschermen van dieren tegen predatoren?[1]
 2. Kunt u bevestigen dat houders van dieren de plicht hebben om hun dieren te beschermen, onder andere tegen roofdieren?
 3. Kunt u aangeven hoeveel schapenhouders op dit moment voldoende maatregelen nemen om hun schapen te beschermen tegen roofdieren, zoals de wolf?
 4. Heeft u gezien dat de schaapsherder in het artikel aangeeft dat sinds ze deze schaapskooi hebben, er niks meer is gebeurd en de schapen rustig en zonder stress kunnen slapen?
 5. Bent u van mening dat een mobiele schaapskooi hiermee een effectieve manier is om de verplichte bescherming van landbouwdieren uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening dat schapenhouders en andere houders van dieren kunnen leren van deze ontwikkelingen en dergelijke innovaties ook kunnen toepassen op hun eigen bedrijf en in hun eigen context?
 7. Bent u bereid te inventariseren welke rol de overheid kan nemen om het op grotere schaal uitrollen van deze beschermingsmaatregel te faciliteren? Zo nee, waarom niet?
 8. Valt de aanschaf van een mobiele schaapskooi onder de financiële regeling voor wolfwerende hekken? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u aangeven welke stakeholders, experts en deskundigen betrokken zijn bij het proces rondom de invulling van artikel 1.6, derde lid van het Besluit houders van dieren?
 10. Bent u bereid om natuur- en dierenwelzijnsorganisaties en ecologen nauwer te betrekken bij dit proces? Kunt u toelichten wie en op welke wijze?
 11. Kunt u aangeven op welke wijze de wetenschap betrokken is bij de invulling van de open norm en welke wetenschappelijke indicatoren en onderzoeken hiervoor aan de basis liggen? Zo ja, kunt u deze onderzoeken naar de Kamer sturen?
 12. Indien de wetenschap niet wordt betrokken, bent u dan bereid om onderzoek te laten uitvoeren zodat er een degelijk wetenschappelijke basis aan dit artikel ten grondslag ligt? Zo nee, waarom niet?
 13. Bent u van mening dat, nu er steeds meer bewezen mogelijkheden zijn waarmee schapenhouders hun dieren tegen wolven kunnen beschermen, er reden is om het gedoogbeleid voor het onvoldoende beschermen van landbouwdieren af te bouwen? Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u aangeven wanneer toezicht en handhaving op het bepaalde in artikel 1.6 derde lid van het besluit houders van dieren op de wettelijk bedoelde wijze ter hand genomen zal worden door de NVWA waarmee het gedoogbeleid beëindigd kan worden?
 15. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] Friese uitvinding houdt wolf buiten: ’Sinds we deze hebben geen schapen meer gedood’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Interessant voor jou

Vragen Kostic over het schokkende onderzoeksrapport over dierenpark Mondo Verde

Lees verder

Vragen Kostic over het onderzoek waaruit blijkt dat afgedankte Ierse racepaarden in snacks terechtkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer