Vragen aan de minister van VWS en LNV over chro­nische Q-koorts


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over chronische Q-koorts

1. Kent u het bericht 'Chronische Q-koorts: 15 zieken'1?

2. Is het juist dat Chronische Q-koorts geen meldingsplichtige ziekte is, waardoor onduidelijk is hoeveel mensen met chronische Q-koorts besmet zijn? Zo ja, bent u bereid ten spoedigste een meldingsplicht in te stellen voor chronische Q-koorts? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u met de politieke partij ABB van mening dat de bevolking van Brabant en Brabantse toeristen gewaarschuwd zouden moeten worden over de locaties waar besmettingsgevaar heerst? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u voornemens maatregelen ter zake te treffen? Zo neen, waarom niet?

4. Acht u het verantwoord om mensen bloot te stellen aan besmettingsgevaar door de locaties waar besmettingshaarden zich bevinden geheim te houden? Kunt u zich voorstellen dat een dergelijke werkwijze de overheid op juridische claims zou kunnen komen te staan, waar de overheid welbewust gevaarlijke situaties voor de bevolking verzwijgt?

5. Kunt u aangeven wat de achtergrond is van het ontbreken van een meldingsplicht voor chronische Q-koorts en het ontbreken van openheid over de plaatsen waar Q-koorts heerst?

1 http://www.agd.nl/1080602/Nieuws/Artikel/Chronische-Q-koorts-15-zieken.htm

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 1 sep. 2009

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over chronische Q-koorts (2009Z14235).

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink


1
Kent u het bericht ‘Chronische Q-koorts: 15 zieken’? 1)

Ja.

2
Is het waar dat chronische Q-koorts geen meldingsplichtige ziekte is, waardoor onduidelijk is hoeveel mensen met chronische Q-koorts besmet zijn? Zo ja, bent u bereid ten spoedigste een meldingsplicht in te stellen voor chronische Q-koorts? Zo neen, waarom niet?

Q-koorts bij mensen wordt conform de Wet publieke gezondheid (Wpg) gemeld door artsen en laboratoria. Chronische Q-koorts is een complicatie van Q-koorts en wordt niet apart gemeld. Hiervoor is ook geen noodzaak, omdat melding niet zou leiden tot aanvullende maatregelen.

Eén procent van de patiënten ontwikkelt een in het bloed aantoonbare chronische Q-koorts (met name patiënten met hartklepgebreken). Deze groep krijgt langdurige behandeling met antibiotica. Daarnaast is er een groep patiënten met chronische klachten (vermoeidheid, concentratiestoornissen) na een infectie met Q-koorts zonder dat deze aantoonbaar is in het bloed. Deze klachten zijn tot op heden onverklaard en niet te behandelen. De grootte van deze groep is nog onbekend.

3
Deelt u de mening van de politieke partij Algemeen Belang Bernheze (ABB) dat de bevolking van Noord-Brabant en toeristen die naar deze provincie komen gewaarschuwd zouden moeten worden over de locaties waar besmettingsgevaar heerst? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u voornemens maatregelen ter zake te treffen? Zo neen, waarom niet?

4
Acht u het verantwoord om mensen bloot te stellen aan besmettingsgevaar door de locaties waar besmettingshaarden zich bevinden geheim te houden? Kunt u zich voorstellen dat een dergelijke werkwijze de overheid op juridische claims zou kunnen komen te staan, indien de overheid welbewust gevaarlijke situaties voor de bevolking verzwijgt?

Ik deel die mening niet, zoals ook blijkt uit mijn antwoorden aan Mw. Thieme op de vragen 2, 3 en 4 dd. 14 juli met kenmerk 2009Z13910.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat een kaart met de gebieden waar veel mensen ziek worden door Q-koorts. Ook staan op deze website adviezen aan zwangere vrouwen en andere kwetsbare groepen. Op dit moment zie ik in het bekendmaken van de exacte locatie van een besmet bedrijf geen toegevoegde waarde voor de bescherming van de volksgezondheid, aangezien er geen individuele beschermingsmogelijkheden zijn op dit moment.

5
Kunt u aangeven wat de achtergrond is van het ontbreken van een meldingsplicht voor chronische Q-koorts en het ontbreken van openheid over de plaatsen waar Q-koorts heerst?

De achtergrond van de meldplicht voor infectieziekten in Nederland is dat een melding van een infectieziekte leidt tot (de mogelijkheid om) maatregelen (te nemen). Er zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen mogelijk om chronische Q-koorts te voorkomen.

De burgemeesters worden geïnformeerd over de locaties van de besmette bedrijven conform de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Hulpverleners worden door de GGD geïnformeerd dat er Q-koorts in hun regio is vastgesteld op een bedrijf. Door de verhoogde alertheid bij hulpverleners worden patiënten tijdig herkend en adequaat behandeld.