Vragen aan de ministers van VWS, LNV en Buiten­landse Zaken over Mexi­caanse griep in varkens­hou­derij


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken over Mexicaanse griep in varkenshouderij

1. Kent u de berichten ‘Argentinië kondigt alarmfase diergezondheid af ’1 en 'Brussel wil wet Mexicaanse griep varkenshouderij '2?

2. Is het juist dat Argentinië een nationale alarmfase heeft afgekondigd voor de diergezondheidssituatie? Zo ja, wat zijn de achtergronden van deze alarmfase en waarin verschillen die van potentiële gevaren die ons land zouden kunnen treffen?

3. Is het juist dat ons land een veel grotere dichtheid van varkenshouderijen heeft dan Canada en Argentinië waar het H1N1 virus onder varkens is aangetroffen? Zo ja, bent u met mij van mening dat Nederland meer, dan wel evenveel belang heeft bij preventieve maatregelen om verspreiding en mutatie van het H1N1 virus te voorkomen dan landen als Argentinië en Canada?

4. Ziet u een relatie tussen de gezondheid van mensen en die van dieren in geval van een virus zoals het H1N1 virus dat zich kan verspreiden en muteren via varkens? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid, vooruitlopend op Europese wetgeving, aanvullende maatregelen in ons land te treffen om verspreiding en mogelijke mutatie van het H1N1 virus via de veehouderij te monitoren en te voorkomen c.q. in te dammen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid maatregelen te treffen om de import van varkens en varkensproducten uit landen waar het H1N1 virus bij varkens is vastgesteld te verbieden en reizigers die in die landen met varkens in contact geweest zijn nader te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.agd.nl/1080528/Nieuws/Artikel/Argentini-kondigt-alarmfase-diergezondheid-af.htm
2 http://www.agd.nl/1080596/Nieuws/Artikel/Brussel-wil-wet-Mexicaanse-griep-varkenshouderij.htm

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 8 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de Kamervragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over Mexicaanse griep in de varkenshouderij (2009Z14231).

1
Kent u de berichten 'Argentinië kondigt alarmfase diergezondheid af'1 en 'Brussel wil wet Mexicaanse griep varkenshouderij'2?

Ja.

2
Is het waar dat Argentinië een nationale alarmfase heeft afgekondigd voor de diergezondheidssituatie? Zo ja, wat zijn de achtergronden van deze alarmfase en waarin verschillen die van potentiële gevaren die ons land zouden kunnen treffen?

Ja, de Argentijnse autoriteiten hebben een alarmfase diergezondheid afgekondigd toen twee varkensbedrijven besmet bleken met Nieuwe Influenza A(H1N1). Deze alarmfase werd ingesteld zodat de autoriteiten meer juridische armslag hadden om maatregelen te nemen op het gebied van controle, diagnostiek en preventie. Het afkondigen van een alarmfase is in Nederland niet vereist om maatregelen te kunnen treffen.

3
Is het waar dat ons land een veel grotere dichtheid van varkenshouderijen heeft dan Canada en Argentinië waar het H1N1-virus onder varkens is aangetroffen? Zo ja, deelt u de mening dat Nederland meer, dan wel evenveel belang heeft bij preventieve maatregelen om verspreiding en mutatie van het H1N1-virus te voorkomen dan landen als Argentinië en Canada?

Ja, de dichtheid van varkenshouderijen in Nederland is groter dan in Canada of Argentinië.
Het is inderdaad van belang voorbereid te zijn op een besmetting van varkens­bedrijven door Nieuwe Influenza A(H1N1). Er zijn door de Europese Commissie adviezen geformuleerd over maatregelen en wij sluiten ons daarbij aan. Ik verwijs u voor de inhoud van die adviezen naar mijn antwoord op vraag 1 van de leden Ormel en Atsma.

4
Ziet u een relatie tussen de gezondheid van mensen en die van dieren in geval van een virus zoals het H1N1-virus dat zich kan verspreiden en muteren via varkens? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

5
Bent u bereid, vooruitlopend op Europese wetgeving, aanvullende maatregelen in ons land te treffen om verspreiding en mogelijke mutatie van het H1N1-virus via de veehouderij te monitoren en te voorkomen c.q. in te dammen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

In de huidige influenza-pandemie A (H1N1) verspreidt het virus zich niet via varkens, maar via mensen.
Ik zie daarom geen aanleiding om in het nemen van maatregelen af te wijken van de adviezen die door de Europese Commissie, OIE en WHO gegeven worden.

6
Bent u bereid maatregelen te treffen om de import van varkens en varkens­producten uit landen waar het H1N1-virus bij varkens is vastgesteld te verbieden en reizigers die in die landen met varkens in contact geweest zijn nader te onderzoeken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Nee, ik ben dat niet van plan. Het virus verspreidt zich op grote schaal van mens op mens en contact met varkens speelt hierbij geen rol. Het virus wordt niet in varkensvlees gevonden en er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via vlees of vleesproducten.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

1www.agd.nl/1080528/Nieuws/Artikel/Argentini-kondigt-alarmfase-diergezondheid-af.htm
2www.agd.nl/1080596/Nieuws/Artikel/Brussel-wil-wet-Mexicaanse-griep-varkenshouderij.htm