Vragen aan de minister van LNV over veel­over­treders veetrans­port­regels


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over veelovertreders veetransportregels

1. Kent u het bericht “Nederlandse veetransporteur ging vorig jaar 13 maal in de fout in Polen ” 1?

2. Kunt u aangeven welk Nederlands bedrijf alleen al in 2008 13 maal een overtreding beging bij het transporteren van vee? Zo neen, waarom niet en bent u bereid om dit uit te zoeken?

3. Deelt u de mening dat de vergunning van het desbetreffende bedrijf moet worden afgenomen? Zo ja, binnen welke termijn bent u voornemens dit te doen? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat een bedrijf na het begaan van 13 overtredingen nog steeds in bezit is van een vergunning?

5. Deelt u de mening dat bij overtreding van de welzijnsvoorschriften, zoals gebrek aan drinkwater en overschrijding van de rijtijden, bij de tweede waarschuwing de vergunning van de transporteur zou moeten worden ingetrokken? Zo ja, kunt u aangeven hoe u hier uitvoering aan gaat geven? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven op welke wijze u de in het artikel genoemde gebrekkige communicatie tussen de autoriteiten van de betrokken landen gaat verbeteren om op adequate wijze maatregelen te kunnen treffen tegen veetransporteurs die in het buitenland de wet overtreden?


1 http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=104392

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 18 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over veelovertreders van transportregels (2009Z13682).

1. Kent u het bericht “Nederlandse veetransporteur ging vorig jaar 13 maal in de fout in Polen”? 1)

Ja.

2, 3, 4 en 5

Kunt u uiteenzetten welk Nederlands bedrijf alleen al in 2008 13 maal een overtreding beging bij het transporteren van vee? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dit uit te zoeken?

Deelt u de mening dat de vergunning van het desbetreffende bedrijf moet worden afgenomen? Zo ja, binnen welke termijn bent u voornemens dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat het niet acceptabel is dat een bedrijf na het begaan van 13 overtredingen nog steeds in bezit is van een vergunning?

Deelt u de mening dat bij overtreding van de welzijnsvoorschriften, zoals gebrek aan drinkwater en overschrijding van de rijtijden, bij de tweede waarschuwing de vergunning van de transporteur zou moeten worden ingetrokken? Zo ja, kunt u toelichten hoe u hieraan uitvoering gaat geven? Zo nee, waarom niet?

Zoals te doen gebruikelijk verstrek ik geen gegevens over een individuele transporteur waarover een melding is gedaan. Iedere melding van een buitenlandse autoriteit of bijvoorbeeld een NGO wordt serieus bekeken. Indien naar aanleiding van een melding, een overtreding wordt geconstateerd, zal op basis van de van toepassing zijnde regelgeving worden opgetreden.

Voor overtredingen begaan voor 1 januari 2009 gelden de oude beleidsregels.

De beleidsregels en het interventiebeleid geven aan wanneer een schorsing of intrekking van een vergunning in beeld komt.

Nederland heeft in 2008 12 meldingen uit Polen ontvangen die betrekking hadden op overtredingen van de transportverordening. Hierbij waren 3 verschillende vervoerders betrokken. Geen van de meldingen hebben geleid tot het constateren van overtredingen waarop, op grond van de oude Beleidsregels dierenwelzijn, maatregelen als schorsing of het intrekken van een vergunning van toepassing waren.

6. Kunt u uiteenzetten op welke wijze u de in het artikel genoemde gebrekkige communicatie tussen de autoriteiten van betrokken landen gaat verbeteren, om op adequate wijze maatregelen te kunnen treffen tegen veetransporteurs die in het buitenland de wet overtreden?

Ik zet in op verbetering van communicatie tussen de lidstaten. Ik heb hier ook in het kader van de landbouwraad aandacht voor gevraagd. Ik streef ernaar in het najaar met Polen ook afspraken te maken, zoals ik die bijvoorbeeld ook met Italië heb gemaakt.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg1) AgriHolland, 6 juli 2009

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=104392

Interessant voor jou

Vragen aan de ministers van LNV en BZK over het opnieuw in gebruik nemen van een eendenkooi in Warmond

Lees verder

Vragen aan de minister van LNV over teelt van lupinen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer