Vragen aan de ministers van LNV en BZK over het opnieuw in gebruik nemen van een eendenkooi in Warmond


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van LNV en BZK over het opnieuw in gebruik nemen van een eendenkooi in Warmond

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de registratie van de eendenkooi Warmond in de gemeente Teylingen op 26 augustus 2008 van rechtswege is komen te vervallen1?

2. In een verslag 2 van een openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Toerisme van de gemeente Teylingen staat dat de gemeente Teylingen eind vorig jaar heeft besloten om het beheer van deze eendenkooi in handen te geven van de Stichting Eendenkooi Warmond 3. Op basis van artikel 56 van de Flora- en faunawet is herregistratie van een vervallen geregistreerde eendenkooi niet toegestaan Hoe verklaart u dat de gemeente Teylingen het beheer van deze eendenkooi in andere handen heeft kunnen geven aangezien de eendenkooi van rechtswege niet meer bestaat? Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen en op welke termijn?

3. Op de website www.eendenkooiwardmond.nl staat vermeld dat ‘in de daarvoor toegestane periode weer regelmatig eenden door de kooiker gevangen worden voor onderzoek en lokale restaurants’. Deelt u de mening dat eenden niet gevangen mogen worden voor consumptie? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen treffen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om stappen tegen de gemeente en de nieuwe beheerder te ondernemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

5. Is het juist dat de gemeente Teylingen bij het Ministerie van LNV aangevraagd heeft om het afpalingsrecht te laten vervallen? Zo ja, kunt u aangeven wat u met deze aanvraag heeft gedaan?

1 http://www.teylingen.nl/content.jsp?objectid=5370&highlights
2 http://bis.teylingen.nl/pdms_Web_pub/documenttransformed.asp?oid=465ABD77-11E8-46AF-A4B0-319AFC91437A
3 http://www.eendenkooiwarmond.nl/Eendenkooi_Warmond/Welkom.html

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 23 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het opnieuw in gebruik nemen van een eendenkooi in Warmond (ingezonden 7 juli 2009).

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het feit dat de registratie van de eendenkooi Warmond in de gemeente Teylingen op 26 augustus 2008 van rechtswege is komen te vervallen?

Antwoord
Er was op 26 augustus 2008 geen kooiker meer aan de kooi verbonden. Dat betekent dat met de kooi sinds die datum geen wilde eenden meer mogen worden gevangen. Daar komt bij dat per 1 april 2009 de registratie van de kooi is verlopen en dat geen herregistratie heeft plaatsgevonden.

Vraag 2 en 4
Hoe verklaart u dat de gemeente Teylingen het beheer van deze eendenkooi in andere handen heeft kunnen geven aangezien de eendenkooi van rechtswege niet meer bestaat? Kunt u uiteenzetten welke maatregelen u gaat treffen en op welke termijn?
Bent u bereid stappen tegen de gemeente en de nieuwe beheerder te ondernemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Eendenkooien zijn waardevolle landschappelijke elementen die zonder beheer en onderhoud verloren gaan. De gemeente heeft het beheer en onderhoud van de kooi aan een stichting overgedragen. De kooi wordt dus nog wel als waardevol landschappelijk element beheerd en onderhouden, maar mag niet langer als vangmiddel worden aangewend. Ik zie geen reden daartegen stappen te ondernemen.

Vraag 3
Op de website www.eendenkooiwarmond.nl staat vermeld dat ‘in de daarvoor toegestane periode weer regelmatig eenden door de kooiker gevangen worden voor onderzoek en lokale restaurants’. Deelt u de mening dat eenden niet gevangen mogen worden voor consumptie? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen treffen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De geregistreerde eendenkooi is een wettelijk toegestaan vangmiddel waarmee gedurende het geopende jachtseizoen wilde eenden mogen worden gevangen. Er zijn geen wettelijke bezwaren tegen het consumeren van als jachtbuit verkregen wilde eenden. Omdat de eendenkooi Warmond niet langer is geregistreerd mogen met deze kooi geen wilde eenden meer voor de consumptie worden gevangen. De vermelding op de website van de eendenkooi dat dat wel zou kunnen is onjuist. De beheerder van de kooi is daarvan op de hoogte gesteld.

Vraag 5
Is het waar dat de gemeente Teylingen het ministerie van LNV gevraagd heeft om het afpalingsrecht te laten vervallen? Zo ja, kunt u toelichten wat u met deze aanvraag heeft gedaan?

Antwoord
Het afpalingsrecht is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Ik ga daar niet over. Echter, sinds de eendenkooi niet meer geregistreerd staat, is daarmee ook het afpalingsrecht komen te vervallen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg