Vragen aan de minister van LNV over regels stahoogte tijdens veetransport


Indiendatum: jul. 2009

1. Kent u het bericht 'Regels stahoogte nog niet van tafel ' 1?

2. Is het juist dat de regeling over stahoogte geen nieuwe regeling is maar een verduidelijking van eerdere regelgeving? Zo ja, waarom is die verduidelijking überhaupt nodig geweest, waarom was de sector niet op de hoogte van de juiste transportregels, en waarom konden deze regels niet correct gehandhaafd worden?

3. Is het juist dat het ministerie met LTO en veetransporteurs heeft afgesproken dat er voorlopig niet gecontroleerd zal worden op de ruimte boven de dieren in vrachtwagens? Zo ja, welk belang, in het bijzonder ook dat van dieren, is hiermee gediend? Zo neen, wat is dan de grond van dit bericht?

4. Welke aanleiding is er om de beleidsregels dierenwelzijn voor stahoogte welke sinds 1 juli van kracht zijn, niet na te leven?

5. Is er overleg geweest met de belangenbehartigers van dieren zoals de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Wakker Dier en CIWF? Zo nee, waarom niet en bent u met mij van mening dat bij voorkomend overleg van bij veetransport betrokken partijen de belangenbehartigers van dieren tenminste evenzeer betrokken zouden moeten zijn als de belangenbehartigers uit de veesector? Bent u bereid deze partijen te betrekken in de overleggen die er op dit moment gevoerd worden over deze kwestie?

6. Kunt u garanderen dat in de ‘gedragen en praktijkwaardige voorstellen’ het dierenwelzijn op voldoende wijze geborgd en handhaafbaar zal zijn?

1 http://www.agd.nl/1080245/Nieuws/Artikel/Regels-stahoogtes-nog-niet-van-tafel.htm

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 19 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over regels stahoogte tijdens veetransport.

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Regels stahoogte nog niet van tafel’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat de regeling over stahoogte geen nieuwe regeling is maar een verduidelijking van eerdere regelgeving? Zo ja, waarom is die verduidelijking überhaupt nodig geweest en waarom was de sector niet op de hoogte van de juiste transportregels? Waarom konden deze regels niet correct gehandhaafd worden?

Antwoord
Ja. De Transportverordening stelt dat dieren tijdens transport over voldoende stahoogte dienen te beschikken en niet in hun natuurlijke bewegingen mogen worden belemmerd. Welke hoogte als “voldoende” stahoogte kan worden beschouwd, bleek in de praktijk niet altijd duidelijk. Het opnemen van de stahoogten in de beleidsregels is dan ook bedoeld als verduidelijking van deze norm voor zowel de sector als de toezichthouder zodat hier geen discussie over kan ontstaan.

Vraag 3
Is het waar dat uw ministerie met LTO en veetransporteurs heeft afgesproken dat er voorlopig niet gecontroleerd zal worden op de ruimte boven de dieren in vrachtwagens? Zo ja, welk belang, in het bijzonder ook dat van dieren, is hiermee gediend? Zo neen, wat is dan de grond van dit bericht?

Antwoord
Nee, dit is onjuist. De VWA en de AID controleren nog steeds of aan de eisen uit de Transportverordening waaronder voldoende stahoogte, voldaan wordt.

Vraag 4
Welke aanleiding is er om de beleidsregels dierenwelzijn voor stahoogte welke sinds 1 juli 2009 van kracht zijn, niet na te leven?

Antwoord
Gezien de omvang van de consequenties van de in de huidige beleidsregels opgenomen stahoogten heb ik besloten in nader overleg te treden met partijen van de sector evenals de dierenbescherming teneinde te onderzoeken of een andere invulling van deze normen het welzijn van dieren tijdens transport eveneens afdoende kan borgen. In afwachting van de resultaten van dit nadere overleg heb ik de toepassing van deze bepalingen opgeschort. Dit neemt niet weg dat transporten wel degelijk worden gecontroleerd op voldoende stahoogte voor dieren.

Vraag 5
Is er overleg geweest met de belangenbehartigers van dieren zoals de Dierenbescherming, Varkens in Nood, Wakker Dier en CIWF? Zo nee, waarom niet en deelt u de mening dat bij voorkomend overleg van bij veetransport betrokken partijen de belangenbehartigers van dieren tenminste evenzeer betrokken zouden moeten zijn als de belangenbehartigers uit de veesector? Bent u bereid deze partijen te betrekken in de overleggen die er op dit moment gevoerd worden over deze kwestie?

Antwoord
De beleidsregels waren bedoeld als nadere invulling van de werkinstructies van de handhaving. Net zomin als er overleg is gevoerd met de sector, is er ook geen overleg gevoerd met belangen behartigers van dieren.
Voor de overleggen die nog gevoerd worden, wordt ook de Dierenbescherming uitgenodigd.

Vraag 6
Kunt u garanderen dat in de ‘gedragen en praktijkwaardige voorstellen’ het dierenwelzijn op voldoende wijze geborgd en handhaafbaar zal zijn?

Antwoord
De Transportverordening zelf borgt op voldoende wijze het dierenwelzijn. Dit laat onverlet dat in een aantal gevallen discussie kan ontstaan over de invulling ervan.
De beleidsregels zorgen voor duidelijkheid waarmee discussie voorkomen kan worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg