Vragen aan de ministers van LNV en VWS over varkens-ebola


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over varkens-ebola

1. Kent u het bericht ‘Na varkensgriep nu ook gevaar voor varkens-ebola’1?

2. Deelt u onze zorg dat de ontwikkeling van zoönosen grote gevaren voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen en bent u bereid daarnaar meer aanvullend onderzoek te doen verrichten na de aanzwellende berichten over Q-koorts, varkensgriep, vogelgriep en varkens-ebola? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u de zorgen van wetenschappers zoals geuit in Science over de snelle verspreiding van het ebola virus onder Filippijnse varkens? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u reden om aan te nemen dat verspreiding zich zal beperken tot de Filippijnen? Zo ja, welke reden?

5. Acht u het mogelijk dat varkens-ebola zou kunnen muteren op een vergelijkbare wijze als met de Mexicaanse griep gebeurd is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke voorzorgen zou u willen nemen ter bescherming van de Nederlandse volksgezondheid?

6. Ziet u reden voor een aangepast reisadvies naar de Filippijnen c.q. preventief onderzoek van reizigers die op de Filippijnen in contact geweest zijn met varkens?

7. Kunt u aangeven of er varkensvleesproducten vanuit de Filippijnen worden geïmporteerd in Nederland? Zo ja, bent u bereid de import daarvan te verbieden zolang er niet meer helderheid is over de verspreiding en gevaren van varkens-ebola?

1 http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5bart_id%5d=25704&cHash=cf03c6de84

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 25 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de Kamervragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over varkens-ebola.

1. Kent u het bericht ‘Na varkensgriep nu ook gevaar voor varkens-ebola’?

Ja.

2. Deelt u de zorg dat de ontwikkeling van zoönosen grote gevaren voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen? Bent u bereid daarnaar meer aanvullend onderzoek te verrichten, na de aanzwellende berichten over Q-koorts, varkensgriep, vogelgriep en varkens-ebola? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?.

Zoönosen zijn van alle tijden en ik onderschrijf het belang om na inschatting en afweging van de risico’s gericht wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten. Voor wat betreft Q-koorts, Nieuwe Influenza en vogelgriep lopen er daarom op dit moment aanvullende onderzoeken, in samenwerking met de overige EU-lidstaten. Reston-Ebolavirus is op dit moment geen dreiging voor de Nederlandse volksgezondheid en ik zie dan ook geen reden voor aanvullend onderzoek.

3. Deelt u de zorgen van wetenschappers, zoals geuit in Science over de snelle verspreiding van het ebolavirus onder Filippijnse varkens? Zo nee, waarom niet?

Het Reston-Ebolavirus is in 2008 op twee Filippijnse varkensbedrijven gevonden. De Filippijnse autoriteiten hebben quarantainemaatregelen ingesteld en hebben met hulp van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en Amerikaanse laboratoria een onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat enkele verzorgers van de varkens en een slachthuismedewerker in de Filippijnen besmet geraakt waren met het Reston-Ebolavirus.
Deze mensen zijn hiervan echter niet ziek geworden en zijn niet besmettelijk voor andere mensen. Op dit moment vind ik de situatie dan ook niet zorgelijk.

4. Heeft u reden om aan te nemen dat de verspreiding zich zal beperken tot de Filippijnen? Zo ja, welke reden?

De twee Filippijnse varkensbedrijven zijn in 2008 besmet geraakt. Sindsdien zijn er geen meldingen geweest van besmette varkensbedrijven in of buiten de Filippijnen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het virus zich verspreid heeft buiten de Filippijnen.

5. Acht u het mogelijk dat varkens-ebola op een vergelijkbare wijze zal muteren als met de Mexicaanse griep gebeurd is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke voorzorgen zou u willen nemen ter bescherming van de Nederlandse volksgezondheid?

6. Ziet u reden voor een aangepast reisadvies naar de Filippijnen of preventief onderzoek van reizigers die op de Filippijnen in contact geweest zijn met varkens?

Wetenschappers gaan ervan uit dat het Reston-Ebolavirus –zoals elk ander RNA-virus- de mogelijkheid heeft om te muteren. Op dit moment is daar echter geen sprake van en wordt het Reston-Ebolavirus slechts sporadisch gevonden. De situatie is dus onvergelijkbaar met de huidige Influenzapandemie. Op dit moment zijn er dan ook geen redenen om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

7. Worden er varkensvleesprodukten vanuit de Filippijnen geïmporteerd naar Nederland? Zo ja, bent u bereid de import daarvan te verbieden zolang er niet meer helderheid is over de verspreiding en gevaren van varkens-ebola?

Nee, volgens EU-beschikkingen 79/542/EEG en 07/777/EG mogen er geen levende varkens, vers vlees of vleesproducten uit de Filippijnen geïmporteerd worden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg