Kamer­vragen aan de minister van LNV over het welzijn van giraffen in het circus en de controle op de handel in circus­dieren


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het welzijn van giraffen in het circus en de controle op de handel in circusdieren

1. Kent u de berichten over de giraf die meermalen is uitsnapt uit circus Belly Wien, in Voorne-Putten 1 2?

2. Hoe beoordeelt u het gegeven dat giraf Kenay tot twee maal toe heeft weten te ontsnappen in termen van veiligheid voor mens en dier?

3. Hoe beoordeelt u de inschatting van de bewoners van de boerderij waar de giraf heen was gevlucht, dat het dier “gewoon zijn vrijheid wilde” 3? Kunt u zich vinden in de strekking van deze constatering? Zo neen, welke verklaring kunt u geven voor de herhaalde pogingen van de giraf om te ontsnappen uit zijn circusverblijf?

4. Heeft u zicht op frequentie en aard van incidenten met circusdieren en de bijbehorende veiligheidsaspecten? Zo ja, bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo neen, hoe komt dat?

5. Hoe beoordeelt u de opmerking van de directeur van Diergaarde Blijdorp, die heeft gesteld dat een giraffe in een circus geen goede levensomstandigheden heeft waardoor het dier slechts zes jaar oud kan worden? Deelt u de constatering van Wilde Dieren de Tent Uit! dat giraffen in het circus over het algemeen jong sterven, doorgaans op een leeftijd van amper tien jaar, terwijl giraffen in het wild een levensverwachting hebben van zo’n achtentwintig jaar 4? Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan voor uw beleid? Zo neen, op basis van welke gegevens denkt u het tegendeel te kunnen verdedigen?

6. Kunt u motiveren waarom u uw toezegging om het onderzoek naar het welzijn van circusdieren voor de zomer naar de Kamer te sturen niet bent nagekomen? Waarom heeft u de Kamer niet over het uitstel geïnformeerd en hoe lang moet de Kamer nog wachten op het rapport?

7. Is het waar dat de herkomst van giraf Kenay niet duidelijk is, zelfs niet voor Diergaarde Blijdorp die leider is van het Europees fokprogramma voor giraffen 5? Zo ja, hoe kan circus Belly Wien dan in het bezit zijn van vergunningen om op te treden in Nederland? Zo neen, op basis waarvan heeft u de herkomst van de giraf wel kunnen vaststellen?

8. Hoe beoordeelt u de registratie en controleerbaarheid van de handel in giraffen? Bent u van mening dat fraude en illegale handel afdoende kunnen worden opgespoord? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, bent u bereid het initiatief te nemen voor een Europese inventarisatie naar de handel in giraffen en andere circusdieren om eventuele fraude en illegale handelsstromen aan het licht te kunnen brengen?

1 http://www.ad.nl/rotterdam/hoeksewaard/3367627/Giraf_plotseling_op_erf.html
2 http://www.telegraaf.nl/binnenland/4409732/__Dierentuin_bezorgd_om_circus-giraffe__.html
3 http://www.nu.nl/algemeen/2041606/man-stuit-op-giraffe-in-achtertuin.html
4 http://wildedierendetentuit.nl/index.php
5 http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fjuli%2FDirecteur%20Blijdorp%20bezorgd%20om%20circus%20giraffe

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 20 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) toekomen over het welzijn van giraffen in het circus en de controle op de handel in circusdieren van 20 juli 2009.

Vraag 1
Kent u de berichten over de giraf die meermalen is uitsnapt uit circus Belly Wien in Voorne-Putten? 1) 2)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het gegeven dat giraf Kenay tot twee maal toe heeft weten te ontsnappen in termen van veiligheid voor mens en dier?

Antwoord
Ontsnapte dieren kunnen een gevaar vormen voor de veiligheid van mensen en van het betreffende dier. Het circus Belly Wien dient er voor te zorgen dat de dieren binnen de omheining van het circus blijven. Dat de giraffe tot twee maal toe weet te ontsnappen, zoals het artikel aangeeft, vind ik onzorgvuldig.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de inschatting van de bewoners van de boerderij waar de giraf heen was gevlucht, dat het dier “gewoon zijn vrijheid wilde” ? Kunt u zich vinden in de strekking van deze constatering? Zo neen, welke verklaring kunt u geven voor de herhaalde pogingen van de giraf om te ontsnappen uit zijn circusverblijf?

Antwoord
Ik waag mij niet aan speculaties over het gedachtegoed van de giraf.

Vraag 4
Heeft u zicht op frequentie en aard van incidenten met circusdieren en de bijbehorende veiligheidsaspecten? Zo ja, bent u bereid de Kamer hierover te informeren? Zo neen, hoe komt dat?

Antwoord
Incidenten met circusdieren worden niet centraal bijgehouden. Een volledig inzicht ontbreekt hierdoor. Meestal worden de plaatselijke autoriteiten gewaarschuwd, indien direct ingrijpen nodig is.

Vraag 5
Hoe beoordeelt u de opmerking van de directeur van Diergaarde Blijdorp, die heeft gesteld dat een giraffe in een circus geen goede levensomstandigheden heeft, waardoor het dier slechts zes jaar oud kan worden? Deelt u de constatering van Wilde Dieren de Tent Uit! dat giraffen in het circus over het algemeen jong sterven, doorgaans op een leeftijd van amper tien jaar, terwijl giraffen in het wild een levensverwachting hebben van zo’n achtentwintig jaar? 4) Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan voor uw beleid? Zo neen, op basis van welke gegevens denkt u het tegendeel te kunnen verdedigen?

Antwoord
Giraffen worden bijzonder weinig in circussen gehouden en daarom lijkt het mij moeilijk om algemene uitspraken te doen over de leeftijd die giraffen gewoonlijk bereiken in een circus. In mijn brief, d.d. 27 juli 2009, waarin ik u mijn beleids¬voornemen heb uitgelegd, heb ik aangegeven dat ik wil onderzoeken of in Europees verband uitgesloten kan worden, dat er dieren in circussen worden gebruikt die in de toekomst nog uit het wild worden gehaald. Dit zal dan ook voor giraffen gelden.

Vraag 6
Kunt u motiveren waarom u uw toezegging om het onderzoek naar het welzijn van circusdieren voor de zomer naar de Kamer te sturen niet bent nagekomen? Waarom heeft u de Kamer niet over het uitstel geïnformeerd? Hoe lang moet de Kamer nog wachten op het rapport?

Antwoord
U hebt recent de onderzoeken en mijn reactie daarop ontvangen.

Vraag 7 en 8
Is het waar dat de herkomst van giraf Kenay niet duidelijk is, zelfs niet voor Diergaarde Blijdorp die leider is van het Europees fokprogramma voor giraffen? 5) Zo ja, hoe kan circus Belly Wien dan in het bezit zijn van vergunningen om op te treden in Nederland? Zo neen, op basis waarvan heeft u de herkomst van de giraf wel kunnen vaststellen?

Hoe beoordeelt u de registratie en controleerbaarheid van de handel in giraffen? Bent u van mening dat fraude en illegale handel afdoende kunnen worden opgespoord? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, bent u bereid het initiatief te nemen voor een Europese inventarisatie naar de handel in giraffen en andere circusdieren om eventuele fraude en illegale handelsstromen aan het licht te kunnen brengen.

Antwoorden 7 en 8
Op de giraffe zijn de bepalingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES)) niet van toepassing. Internationale handel in giraffen is dan ook niet verboden en wordt niet geregistreerd. Vanuit de bescherming van bedreigde diersoorten bezien is daar geen aanleiding toe. De giraffe is geen bedreigde diersoort.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer