Vervolg­vragen Van Esch over het gebrek aan maat­re­gelen tegen de gezond­heids­ri­sico’s van de geiten­hou­derij


Indiendatum: mei 2021

Vervolgvragen van het lid Van Esch (PvdD) aan de minister voor Medische Zorg over het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

 1. Heeft u gezien dat de geitenstop in Gelderland ter discussie staat?[1]
 2. Heeft u gezien dat een GGD-toxicoloog de Gelderse Statenleden heeft gewaarschuwd dat het medisch onaanvaardbaar is om de geitenstop op te heffen?[2]
 3. Op welke wijze gaat u zich inzetten om te voorkomen dat de geitenstop in Gelderland wordt opgeheven, om daarmee te voorkomen dat deze medisch onaanvaardbare situatie ontstaat?
 4. Wat vindt u ervan dat LTO de Gelderse politiek onder druk zet om de geitenstop te versoepelen, omdat het een “een ongezonde situatie” zou zijn dat de sector nu al vier jaar op slot zit?[3]
 5. Deelt u de mening dat juist de explosieve groei van het aantal geiten in Gelderland zorgt voor een ongezonde situatie? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 6. Heeft u signalen dat de geitenstops ook in andere provincies ter discussie staan? Zo ja, om welke provincies gaat het?
 7. Kunt u bevestigen dat het feit dat er op dit moment minder longontstekingen zijn vanwege de coronamaatregelen, niet betekent dat geiten niet de oorzaak zouden zijn van het verhoogde aantal longontstekingen dat al tien jaar wordt geconstateerd in een straal van twee kilometer rondom geitenbedrijven, zoals ook de deskundige van het RIVM stelt?[4]
 8. Kunt u bevestigen dat u heeft erkend dat het verhoogde aantal longontstekingen in de nabijheid van geitenhouderijen, waardoor in totaal 1,7 miljoen Nederlanders extra risico lopen, kan worden veroorzaakt door specifieke ziekteverwekkers die van dieren afkomstig zijn, ofwel zoönosen?[5]
 9. Waaruit blijkt dat het huidige landelijke beleid en de besluitvorming met betrekking tot de geitenhouderij is gericht op het voorkomen van een nieuwe uitbraak van een zoönose?[6]
 10. Erkent u dat het feit dat het GGD-advies om geen geitenbedrijven toe te laten in een straal van twee kilometer rondom woonwijken, slechts is opgenomen in een vrijblijvende handreiking die het bevoegd gezag al dan niet kan gebruiken bij de besluitvorming, geen daadwerkelijke bescherming biedt tegen de gezondheidsrisico’s?[7]
 11. Erkent u dat, ondanks het feit dat de groei van de geitenhouderij lijkt af te vlakken, dit nog altijd betekent dat het aantal geiten toeneemt en daarmee mogelijk ook de gezondheidsrisico’s?
 12. Erkent u dat het feit dat u het aan provincies overlaat om een geitenstop in te stellen en deze geitenstop desgewenst ook weer op te heffen, betekent dat mensen voor hun gezondheid afhankelijk zijn van de goede wil, daadkracht en rechte rug van provinciebestuurders?
 13. Is het niet veel logischer om landelijke regie hierop te voeren?
 14. Gaat u dan nu wel over tot het nemen van landelijke voorzorgsmaatregelen tegen de gezondheidsrisico’s uit de geitenhouderij? Zo nee, doet u dat niet omdat u hier geen wettelijke mogelijkheid voor heeft, of doet u dit niet omdat u geen boodschap heeft aan het voorzorgsbeginsel?
 15. Kunt u deze vragen één voor één en zo snel mogelijk beantwoorden?


[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/19/twijfels-bij-gelderse-politiek-over-geitenstop

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6922782/GGD-Houd-vast-aan-geitenstop

[3] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/19/twijfels-bij-gelderse-politiek-over-geitenstop

[4] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6922782/GGD-Houd-vast-aan-geitenstop

[5] 2021D17914. Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

[6] 2021D17914. Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij

[7] https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/gezondheid/handreiking/