Vragen Wassenberg over vleer­muizen en vogels die slacht­offer worden van lijm­banden


Indiendatum: mei 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden.

  1. Kent u de berichten ‘Langzame dood voor vleermuizen en vogels door nieuwe aanpak van eikenprocessierups: ‘Deze idiotie moet stoppen’’ en ‘De man van de vastgeplakte specht heeft zijn les geleerd: 'Ik heb hem veertje voor veertje zelf losgemaakt'’? [1], [2]
  2. Wat vindt u ervan dat vogels en vleermuizen het slachtoffer worden van het gebruik van lijmbanden en plakstrips?
  3. Vormen lijmbanden en lijmstrips toegestane bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups?
  4. Kunt u bevestigen dat het gebruik van lijmbanden niet bijdraagt aan het streven om populaties van andere soorten dan de soort die bestreden wordt in hun natuurlijke verspreidingsgebied in gunstige staat van instandhouding te laten voorbestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u nagaan hoeveel wettelijk beschermde soorten gedood zijn door lijmbanden?
  5. Is het juist dat het gebruik van lijmstrips om dieren te vangen of te doden verboden is zonder ontheffing van de provincie, zoals dat ook het geval is voor lijmplankjes? Zo ja, welke provincies hebben een ontheffing voor het gebruik van lijmbanden en lijmstrips in de open lucht verleend en op basis van welke afwegingen zijn deze ontheffingen verleend? [3]
  6. Welke maatregelen bent u bereid te treffen om te voorkomen dat lijmstrips en lijmbanden worden gebruikt?
  7. Bent u bereid om handhavend op te treden tegen het gebruik van lijmstrips en lijmbanden?

[1] https://www.dvhn.nl/drenthe/Langzame-dood-voor-vleermuizen-en-vogels-door-nieuw-middel-tegen-eikenprocessierups-Deze-idiotie-moet-stoppen-25666957.html

[2] https://www.dvhn.nl/drenthe/De-man-van-de-vastgeplakte-specht-heeft-zijn-les-geleerd-Ik-heb-hem-veertje-voor-veertje-zelf-losgemaakt-25669751.html

[3] antwoord (ontvangen 9 april 2020) van Minister Schouten op schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het bericht dat lijmplankjes veel dierenleed veroorzaken,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D13874&did=2020D13874