Vragen Wassenberg over het bericht dat garna­len­vissers veel meer mogen vissen in beschermde natuur­ge­bieden


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden.

 1. Kent u het bericht "Garnalenvissers mogen veel meer vissen in Natura-2000 gebieden"? [1]
 2. Waarom is dit besluit niet met de Kamer gedeeld? Kunt u het besluit alsnog met de Kamer delen?
 3. Waarom zijn de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp van 20 februari 2020 nog altijd niet beantwoord? [2]
 4. Klopt het dat u in plaats van te handhaven, heeft besloten de bestaande vergunningen te verruimen zodat op de gebruikelijke intensieve wijze gevist kan blijven worden?
 5. Erkent u dat de garnalenvisserij in de Waddenzee en de Noordzeekustzone de zeebodem beschadigt, veel bijvangst oplevert en een belangrijke voedselbron voor veel vissen en vogels aantast, en dat in de meest kwetsbare en waardevolle natuurgebieden van Nederland? Zo ja, hoe rechtvaardigt u dat de impact verder wordt vergroot door meer vis-uren toe te staan? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u de stand van zaken rond de VIBEG en Viswad convenanten toelichten?
 7. Is de toegezegde evaluatie van het VIBEG convenant inmiddels afgerond? Zo ja, kunt u de uitkomsten daarvan met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
 8. Klopt het dat het doel om de gewenste halvering van de garnalenvisserij-impact te realiseren vóór 2020 niet is gehaald? Zo ja, erkent u dat dit betekent dat u conform de afspraak een groter gebied voor de visserij dient af te sluiten? Wanneer bent u van plan deze afspraak na te komen?
 9. Klopt het dat het toegezegde blackbox monitoringssysteem inclusief een controle- en handhavingsmechanisme er nog niet is, en dat u met de normering van het systeem pas in november 2019 van start bent gegaan, 2 jaar na het sluiten van het akkoord? Hoe is dit mogelijk?
 10. Klopt het dat de uitkoopregeling garnalenvergunningen voor de Waddenzee onvoldoende aanvragen heeft opgeleverd? [3] Zo ja, hoe bent u dan van plan het doel om te komen tot een reductie van het aantal vergunningen te realiseren?
 11. Deelt u de mening dat het door de sector niet nakomen van afspraken binnen de gestelde termijn en het uitblijven van een effectief handhavings- en controlemechanisme ervoor heeft gezorgd dat de natuur de dupe is geworden? Wat zegt dit over de effectiviteit van een dergelijk natuurconvenant?
 12. Deelt u de mening dat natuurbescherming en de huidige intensieve garnalenvisserij niet samen gaan?
 13. Deelt u de mening dat het volledig afsluiten van kwetsbare en onmisbare natuurgebieden als de Noordzeekustzone en de Waddenzee de beste manier is om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder verslechtert en de kans krijgt om te herstellen?

[1] https://nos.nl/artikel/2333259-garnalenvissers-mogen-veel-meer-vissen-in-natura-2000-gebieden.html

[2] Kamerstuk 2020Z03536

[3] https://www.vissersbond.nl/uitkoopregeling-garnalenvergunningen-waddenzee-opgeschort/